Luce

Het verzorgen van postinitieel onderwijs en theologische vorming voor pastores en andere beroepskrachten die in hun werk in aanraking komen met vragen over geloof, zingeving en ethiek.

Luce

Illustratie: Schaal, kunstinstallatie Marc Mulders, Sint Martinushuis, Nieuwegracht 65 Utrecht

Illustratie: Schaal, kunstinstallatie Marc Mulders, Sint Martinushuis, Nieuwegracht 65 Utrecht

In september 2017 gaat een nieuw programma van start. Met onder meer de vierde reeks De Schrift: een persoonlijke brief van God. Komend najaar start een nieuwe serie rond bekende en minder bekende liturgische feesten.

Eind september opent het Museum Catharijneconvent een grote tentoonstelling over Maarten Luther. Luce organiseert in het programma van deze tentoonstelling een drietal open colleges van (gast)docenten van de Faculteit Katholieke Theologie.

In het postinitiële aanbod van cursussen voor professionals in het pastoraat en de geestelijke verzorging zijn twee compleet nieuwe cursussen opgenomen.

Via de website en de gratis digitale nieuwsbrief kunt u op de hoogte blijven van het actuele aanbod, van veranderingen en bijzondere nieuwe bijeenkomsten.

Programma najaar 2017

De Schrift: een persoonlijke brief van God

Reeks van vier bijeenkomsten vanaf september 2017. Gregorius de Grote schreef ooit dat de Bijbel een brief van God aan de mens is. In vier bijeenkomsten worden vier tradities van zo’n persoonlijk Schrift-verstaan voorgesteld. De vier tradities van lectio divina in deze reeks zijn die van Dorothee Sölle, Hadewijch, Clara van Assisi en Ambrosius . Lees verder.

Brood om van te leven

Studiedag met boekpresentatie op 29 september 2017.  De nieuwste vertaling in de rijke Augustinus-reeks door het Augustijns Instituut is het commentaar op Johannes 6-12 van Aurelius Augustinus. Lees verder.

25 Eeuwen Theologie

Reeks van vijf bijeenkomsten vanaf 5 oktober 2017. 25 Eeuwen theologie is een nieuw handboek, gericht op een breed publiek. Deze cursus maakt deelnemers vertrouwd met het concept en vooral: met de rijke geschiedenis van christendom, Islam en Jodendom. Lees verder.

Vergeten Reformaties?

Symposium op 6 oktober 2017. Na Luthers Reformatie in 1517 duurde het nog een eeuw voor de Reformatie in de Lage Landen doorbrak. Hervormingsideeën hingen wel in de lucht en was sprake van een langzame doorwerking. Het symposium gaat over verrassende aspecten van onderbelichte en vergeten reformaties. Lees verder.

Een jaar rond feesten: geschiedenis en inspiratie bij feesten van het liturgisch jaar.

Reeks van 4 bijeenkomsten vanaf 25 oktober 2017. Een nieuwe serie rond de bekende en minder bekende kerkelijke feesten. Hoe werd het feest vroeger gevierd? Hoe kan de rijke traditie ons inspireren voor een vieren vandaag de dag? De eerste reeks van vier loopt tot in het nieuwe jaar en betreft Allerheiligen en Allerzielen, Advent en Kerst, in 2018 Pasen en Pinksteren. Lees verder.

Vierend dienen. Dienend Vieren. De uitdagende verhouding tussen liturgie en diaconie

Symposium op 12 oktober 2017. Liturgie en diaconie worden door veel christenen als min of meer gescheiden werelden beleefd. Liturgie wordt gevierd in het kerkgebouw en bij diaconie denken velen aan activiteiten die daarbuiten plaatsvinden, in de samenleving. Het scheiding van liturgie en diaconie zet kerk en wereld, God en mens tegenover elkaar. Deze visie doet echter geen recht aan de onlosmakelijke samenhang tussen liturgie en diaconie. De dag wordt georganiseerd door het Genootschap voor Liturgiestudies en de Liturgische Kring. Lees verder.

Met stomheid geslagen

Inspiratiedag 22 november 2017 over indirecte én directe geloofscommunicatie in pastorale situaties. De directe geloofscommunicatie getuigt van Gods aanwezigheid in de wereld of in ieders persoonlijk leven. Dan wordt de pastor naast ambtsdrager tevens een (mede-)gelovige. In een wereld als de onze en in een werkveld met een hoge professionele standaard, is dat niet altijd een voor de hand liggende rol. Het programma van Met stomheid geslagen biedt pastores en geestelijk verzorgers de gelegenheid om de taal van de directe geloofscommunicatie te verkennen en zo gevoelig te worden voor de functie en relevantie van deze specifieke competentie.

De inspiratiedag wordt georganiseerd in samenwerking van de Werkgroep Pastoraal Congres van de nieuwe bewegingen. Lees verder.

De Brexit van Willibrord

Na de succesvolle bijeenkomst vorig jaar (Van) Wie is Willibrord?, is er voor de tweede maal een bijeenkomst op de  vooravond van de feestdag van de heilige Willibrordus, onder de titel De Brexit van Willibrord. Inleidingen en panel nemen als uitgangspunt de stelling ‘Willibrords kerk is een Europese kerk’. 

Het symposium wordt voorafgegaan door een vesperviering in de Domkerk in Utrecht. Joost Röselaers (voorheen predikant in Londen, nu algemeen secretaris van de Remonstranten) zal optreden als voorzitter van het symposium. Initiatiefnemers: prof. dr. Peter Ben Smit (VU) en Anton ten Klooster MA (TST). Lees verder.

.................................................................................................................................................

Professionele leergangen - inschrijving open

Luce heeft een aanbod voor theologisch geschoolde professionals. Er zijn leergangen voor het werkveld pastoraat en geestelijke verzorging en er is een aanbod voor het werkveld onderwijs. De volgende pastorale leergangen zijn op dit moment open voor inschrijving.

Geestelijke leiding aan ouderen

Start 18 september 2017. Ouder worden en ouderdom brengen eigen vragen en problemen met zich mee. Juist van pastores wordt gevraagd dat zij mensen inwijden in de zinvolheid van deze levensfase en uiteindelijk in het laatste Levensgeheim. Lees verder.

Crisis, coping en ritueel

Start 27 september 2017. Er is geen mensenleven zonder crisis: gezondheidsproblemen, handicap, dood van dierbaren, echtscheiding, verlies van werk. In de cursus wordt gekeken hoe mensen omgaan met de omstandigheden in een crisissituatie, wat de bijdrage van religie kan zijn, zowel wat betreft het aanbod aan rituelen als de rol van pastor of geestelijke verzorger. Lees verder.

25 Eeuwen Theologie – nieuw aanbod

Start 5 oktober 2017. Reeks van vijf bijeenkomsten rond het nieuwe en belangrijke handboek 25 Eeuwen theologie. Een schat aan informatie over de spiritualiteit en religieus denken binnen Jodendom, christendom en Islam. Het handboek is meer rijk naslagwerk voor bijvoorbeeld leerkrachten. Lees verder.

Geestelijke verzorger 2.2

Start in januari 2018. Het beroep van geestelijk verzorger is niet langer vanzelfsprekend. De nieuwe geestelijk verzorger moet zichzelf herdefiniëren binnen de eigen organisatie: positioneren, professionaliseren en profileren luidt het adagium. Want ook hier geldt: in het oog, in het hart. Een uitdagend leerproces. Lees verder.

Caritas

Wordt aangeboden in het voorjaar van 2018. Paus Franciscus roept ons op een barmhartige kerk te zijn. Dit kunnen we tonen door een spirituele houding van vergevingsgezindheid en aandacht, en door concrete daden die liefde en gerechtigheid brengen aan de mensen die het nodig hebben. Op deze manier maken we als geloofsgemeenschap het verschil in de samenleving en maken we de caritas als uiting van onze missie weer maatschappelijk relevant. In deze leergang willen we aan beide aspecten aandacht besteden. Lees verder.

Spiritualiteit in de samenleving - nieuw aanbod

Wordt aangeboden in het najaar van 2018. De laatste God in Nederland studie van 2016 laat de crisis van de grote kerken zien. Tegelijkertijd wordt er een belangstelling voor spiritualiteit gesignaleerd. De cursus gaat op zoek naar hoe mensen deze vandaag de dag ervaren. Religie komt dus buiten de kerk in beeld: wat kunnen pastores en geestelijk verzorgers hiervan leren? Lees verder.

Geestelijke zorg en trauma

Via Cogis (kenniscentrum Oorlog, Vervolging en geweld) kunnen belangstellenden zich inschrijven voor de cursus Geestelijke zorg en trauma. Vier bijeenkomsten voor geestelijk verzorgers, pastores en predikanten. Informatie en inschrijving via deze link.

................................................................................................................................................

Digitale cursussen

De volgende digitale leergangen zijn op dit moment open voor inschrijving.

Bijbels Hebreeuws online

Hebreeuws is de taal van het Oude Testament. De taal waarin God sprak toen hij de hemel en aarde schiep, en waarin Hij tot Mozes sprak op de berg Sinaï. Het Bijbels Hebreeuws is een doolhof waarin je gemakkelijk verdwaalt. Maar voor iedereen die zich graag het Bijbels Hebreeuws eigen wil maken, heeft Luce een unieke, geheel digitale cursus opgezet. Lees verder.

Inleiding Theologie Online

Om het geloof en de geschiedenis van het christendom écht goed te begrijpen en van alle kanten te bekijken, is het zinnig om er academisch op te reflecteren. Dit is wat de theologie doet. Theologie is niet alleen een kwestie van afstandelijke reflectie en het bestuderen van boeken, maar bijvoorbeeld ook van het onderzoeken en duiden van uitingen van religiositeit in muziek, films en beeldende kunst. Lees verder.

Digitale leeromgeving theologie

Meer aanbod kunt u vinden op het digitale platform van de TST. Via het cursusmateriaal kunt u online en in eigen tijd kennis maken met aspecten van de studie theologie.
Het materiaal is geschikt voor zelfstudie. Een deel van het aanbod wordt gebruikt in het reguliere onderwijsaanbod van de TST. Lees verder

................................................................................................................................................

Kadercursussen

Bestuurscursussen

De bestuursacademie van Luce heeft ten doel besturen van kerkelijke rechtspersonen professioneel te ondersteunen bij hun complexe maar uitdagende taak in het kerkelijk veld en maatschappelijk verkeer. Lees verder voor het totale aanbod van 10 verschillende bestuurscursussen.