LUCE

Informatie geestelijke verzorging

Op deze pagina kunt u terecht voor recent onderzoek op het gebied van geestelijke verzorging en voor modellen, werkvormen en suggesties voor de praktijk.

In dialoog met je levensverhaal is een gesprekmodel voor geestelijke verzorging. In een reeks individuele gesprekken nodigt de geestelijke verzorger een gesprekspartner uit om na te denken en te praten over levensvragen aan de hand van diens levensverhaal. 
De kracht van het model schuilt in zowel de praktische uitwerking van de reeks van zes gesprekken als in het wetenschappelijk kader waarop het model gebaseerd is.

Het gespreksmodel is het resultaat van het onderzoeksproject Palliatief Landelijk Onderzoek: Eerstelijns geestelijke verzorging, gericht op geestelijke verzorging thuis voor mensen in de palliatieve fase van hun leven. Het onderzoek richtte zich op het gebruik van het model en de effecten op het spiritueel welzijn. De belangrijkste bronnen van kennis en inzicht waren de ervaringen van de mensen met wie de gesprekken gevoerd werden en van de geestelijke verzorgers die bij onderzoek betrokken waren (voor informatie over het onderzoek: Palliaweb).

Hoewel het gespreksmodel primair bedoeld is voor mensen die thuiswonend zijn en in de palliatieve fase verkeren, bevat zij veel elementen die relevant zijn voor geestelijke verzorging in andere contexten en met andere doelgroepen. Aan de hand van het levensverhaal worden thema’s als identiteit, relaties, hoop, verleden en toekomst verkend - thema’s die voor veel geestelijk verzorgers herkenbaar zijn. Daarnaast worden andere werkvormen ingezet dan gesprek alleen, waarin bijvoorbeeld verbeelding en ritueel een rol spelen. Activerende werkvormen die juist ook in andere contexten bruikbare (en mogelijk ook verrassende) handvaten voor geestelijke verzorging bieden.

Bestelinformatie

Bestelinformatie

Het gespreksmodel In dialoog met je levensverhaal bestaat uit:

 • een handleiding voor geestelijk verzorgers. De handreiking is te downloaden via versie is beschikbaar via deze link.
 • een werkboek voor cliënten/patiënten. Online versie is beschikbaar via deze link (in het werkboek kan getypt worden. U kunt het document opslaan op uw eigen computer).

Handleiding en werkboek zijn als papieren versie te bestellen via: luce-crc@tilburguniversity.edu o.v.v. het aantal exemplaren dat u wilt hebben en uw postadres. Kostprijs per stuk voor de handleiding € 10 en voor het werkboek € 5 (exclusief verzendkosten). Betaling via factuur. 

Relevante links

Relevante links voor het werkveld geestelijke verzorging.
 • UCGV (Universitair Centrum Geestelijke Verzorging): link.
 • VGVZ beroepsvereniging voor geestelijk verzorgers: link.
 • Kenniswerkplaats geestelijke zorg en zingeving: link. De website bevat ook een Kennisbank.
 • Palliaweb, Zingeving thuis met informatie over de drie PLOEG-projecten: op de website.

Meer over het PLOEG onderzoek

Meer over het PLOEG onderzoek

De eerstelijns zorg richt zich op de thuissituatie van patiënten. Zeker als het gaat om zorg in de palliatieve fase, zal van professionele zorgverleners aandacht gevraagd worden voor de impact op het sociale en psychische welbevinden. Patiënten en hun naasten zullen vragen en zorgen hebben rond het ziekteverloop maar ook vragen die van doen hebben met het leven zelf, vragen naar zingeving.

Het is belangrijk dat zorgverleners oog en oor hebben voor ook die vragen. Het zijn al te menselijke vragen, die herkenbaar zijn en waar professionele zorgverleners, mede op basis van ervaring, zinvol over in gesprek kunnen gaan. Daarnaast is het van belang dat zorgverleners weet hebben van de specifieke aard van vragen die gerelateerd zijn met psychisch of existentieel welbevinden en met zingeving, spiritualiteit en levensbeschouwing.

Aandacht voor spiritualiteit en levensvragen is de inzet van de ABC-richtlijn van spirituele zorg op drie niveaus en onderscheiden rollen voor medische professionals, psychologen en maatschappelijk werkers en voor geestelijk verzorgers.

Het onderkennen van het belang van religieuze of spirituele waarden en overtuigingen en komt ook tot uiting in de nieuwe gezondheidsdefinitie van arts-onderzoeker Machteld Huber. Met name de existentiële dimensie geeft ruimte aan levensvragen, zingeving, religiositeit en spiritualiteit.

Het aanbod Levensvragen in eerstelijns palliatieve zorg heeft als doel om de aandacht voor zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase te versterken. Het gaat dan om het versterken van het bewustzijn van de relevantie van deze eerder helende dan genezende zorg bij de professionals die in de eerste lijn actief zijn, zoals de huisarts, de oncologisch verpleegkundige of de medewerkers van de thuiszorg. Verder gaat het om handreikingen om de verbinding van zorgprofessionals met de geestelijke verzorging te versterken. Tenslotte gaat het om het professionaliseren van het gesprek over levensvragen zelf. Enerzijds geeft dit een idee van wat bij levensvragen in de palliatieve vragen speelt, anderzijds is het een aanbod aan met name geestelijke verzorgers om het gesprek zin- en betekenisvol te kunnen voeren.

Levensvragen in eerstelijns palliatieve zorg is het product van de drie onderzoeksprogramma’s Palliatief Landelijk Onderzoek Eerstelijns Geestelijke Verzorging (PLOEG).

 • PLOEG 1: Spirituele zorg dicht bij huis
  Penvoerder: Rijks Universiteit Groningen. Meer informatie via deze link.
 • PLOEG 2: In dialoog met je levensverhaal
  Penvoerder: TST. Meer informatie via deze link.
 • PLOEG 3: Integratie GV in eerste lijn vanuit drie multidisciplinaire praktijken
  Penvoerder: Universiteit voor Humanistiek. Meer informatie via deze link.

De programma’s zijn gefinancierd door ZonMw. Zie ook de informatiepagina's op palliaweb.