Luce

Het verzorgen van postinitieel onderwijs en theologische vorming voor pastores en andere beroepskrachten die in hun werk in aanraking komen met vragen over geloof, zingeving en ethiek.

Professionele Leergangen

Luce heeft een aanbod voor theologisch geschoolde professionals. Er zijn leergangen voor het werkveld pastoraat en geestelijke verzorging en er is een aanbod voor het werkveld onderwijs. De volgende pastorale leergangen zijn op dit moment open voor inschrijving.

Geestelijke leiding aan ouderen

Start 18 september 2017. Ouder worden en ouderdom brengen eigen vragen en problemen met zich mee. Juist van pastores wordt gevraagd dat zij mensen inwijden in de zinvolheid van deze levensfase en uiteindelijk in het laatste Levensgeheim. Lees verder.

Crisis, coping en ritueel

Start 27 september 2017. Er is geen mensenleven zonder crisis: gezondheidsproblemen, handicap, dood van dierbaren, echtscheiding, verlies van werk. In de cursus wordt gekeken hoe mensen omgaan met de omstandigheden in een crisissituatie, wat de bijdrage van religie kan zijn, zowel wat betreft het aanbod aan rituelen als de rol van pastor of geestelijke verzorger. Lees verder.

25 Eeuwen Theologie – nieuw aanbod

Start 5 oktober 2017. Reeks van vijf bijeenkomsten rond het nieuwe en belangrijke handboek 25 Eeuwen theologie. Een schat aan informatie over de spiritualiteit en religieus denken binnen Jodendom, christendom en Islam. Het handboek is meer rijk naslagwerk voor bijvoorbeeld leerkrachten. Lees verder.

Geestelijke verzorger 2.2

Start in januari 2018. Het beroep van geestelijk verzorger is niet langer vanzelfsprekend. De nieuwe geestelijk verzorger moet zichzelf herdefiniëren binnen de eigen organisatie: positioneren, professionaliseren en profileren luidt het adagium. Want ook hier geldt: in het oog, in het hart. Een uitdagend leerproces. Lees verder.

Caritas

Wordt aangeboden in het voorjaar van 2018. Paus Franciscus roept ons op een barmhartige kerk te zijn. Dit kunnen we tonen door een spirituele houding van vergevingsgezindheid en aandacht, en door concrete daden die liefde en gerechtigheid brengen aan de mensen die het nodig hebben. Op deze manier maken we als geloofsgemeenschap het verschil in de samenleving en maken we de caritas als uiting van onze missie weer maatschappelijk relevant. In deze leergang willen we aan beide aspecten aandacht besteden. Lees verder.

Spiritualiteit in de samenleving - nieuw aanbod

Wordt aangeboden in het najaar van 2018. De laatste God in Nederland studie van 2016 laat de crisis van de grote kerken zien. Tegelijkertijd wordt er een belangstelling voor spiritualiteit gesignaleerd. De cursus gaat op zoek naar hoe mensen deze vandaag de dag ervaren. Religie komt dus buiten de kerk in beeld: wat kunnen pastores en geestelijk verzorgers hiervan leren? Lees verder.

Geestelijke zorg en trauma

Via Cogis (kenniscentrum Oorlog, Vervolging en geweld) kunnen belangstellenden zich inschrijven voor de cursus Geestelijke zorg en trauma. Vier bijeenkomsten voor geestelijk verzorgers, pastores en predikanten. Informatie en inschrijving via deze link.

Enkele leergangen zijn reeds van start gegaan of hebben hun maximaal aantal deelnemers bereikt. Inschrijving is helaas niet mogelijk, maar de cursus wordt wellicht later opnieuw aangeboden. Als deelnemer kunt u de informatie nog wel terugvinden in de linker navigatiekolom. Bovendien is het mogelijk om alle in de navigatie te vinden leergangen in service op te vragen. Neemt u hiervoor contact op met Luce, zie contactgegevens in de rechterkolom.