Luce

Het verzorgen van postinitieel onderwijs en theologische vorming voor pastores en andere beroepskrachten die in hun werk in aanraking komen met vragen over geloof, zingeving en ethiek.

Caritas

Paus Franciscus roept ons op een barmhartige kerk te zijn. Dit kunnen we tonen door een spirituele houding van vergevingsgezindheid en aandacht, en door concrete daden die liefde en gerechtigheid brengen aan de mensen die het nodig hebben.
Op deze manier maken we als geloofsgemeenschap het verschil in de samenleving en maken we de caritas als uiting van onze missie weer maatschappelijk relevant. In deze leergang willen we aan beide aspecten aandacht besteden.

Op zes werkdagen wordt u ’s morgens door deskundigen bijgepraat over spiritualiteit en geschiedenis van de caritas, en maatschappelijke problematiek. In de middag werkt u aan een subsidieaanvraag voor een fonds om uw eigen caritas-project te kunnen financieren. Aan het eind van de leergang moet deze af zijn en kunt u uw aanvraag indienen.

De leergang is bedoeld voor katholieke en protestantse werkers in het pastoraat, met name voor degenen die caritas/diaconie als aandachtspunt in hun takenpakket hebben. Inschrijving staat open voor werkers met een afgeronde theologiestudie op WO- of HBO-niveau. Toelating van andere disciplines in nader overleg

De leergang biedt academische verdieping van professionele kennis, inzichten en vaardigheden om als beroepskracht zich nader te kwalificeren op het terrein van de caritas.

Leerdoelen

  • nadere kennismaking met de theologie van caritas en de sociale leer van de kerk met het oog op de eigen visieontwikkeling
  • onderkennen van maatschappelijke processen en posities in de samenleving met het oog op de caritatieve inzet
  • leren reflecteren op eigen handelen door verbinding te leggen tussen theorie en praktijk
  • voortgaande bewustwording van de eigen spirituele en theologische uitgangspunten ten aanzien van de caritas in de missie van de kerk.

Programma

In zes bijeenkomsten wordt naast een algemene inleiding op het onderwerp een verkenning van de fondsenwereld gegeven. Vervolgens wordt ingezoomd op specifieke themata: geschiedenis van de caritas in Nederland, de sociale leer van de kerk, de WMO en het aspect van multiculturaliteit.
Met bijdragen van gastdocenten dr. Ton van Schaik, prof. dr. Fred van Iersel (TST), prof. dr. Herman Noordegraaf (PThU) en dr. Jorge Castillo Guerra (Radboud Universiteit Nijmegen).

Naast het inhoudelijk deel wordt er iedere bijeenkomst gefaseerd gewerkt aan een projectaanvraag: formuleren van doelgroep en probleem; bij welk fonds wil je indienen en waarom?;  beschrijven van activiteiten van het goede doel; stakeholders en hoe krijg je ze mee; de begroting en het presenteren van de aanvraag.

Praktische gegevens

De begeleidend docent is dr. Erik Sengers, godsdienstsocioloog. Hij was stafmedewerker Caritas van het bisdom Haarlem-Amsterdam en is docent menswetenschappen aan de Fontys Hogeschool van Godsdienst en Levensbeschouwing en postdoc onderzoeker aan de Tilburg School of Catholic Theology.

Het leerboek is: Erik Sengers, Caritas. Liefdewerk en liefdadigheid in de diakonia van de kerk (Eurobon, Delft, 2012).

Data: 26 januari, 16 februari, 9 en 23 maart, 6 en 20 april 2018.

Locatie: Nieuwegracht 61/65, 3512 LG Utrecht

Kosten: € 750 inclusief lunch en het leerboek; betaling via factuur.

Studielast: 4 ECTS. Accreditatie is aangevraagd.

Certificaat: Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat, mits tenminste 90% van de cursusdagen is gevolgd, er sprake is geweest van een actieve inbreng en voldaan is aan de gestelde opdrachten.

Opgave en informatie: via luce-crc@tilburguniversity.edu.