Luce

Het verzorgen van postinitieel onderwijs en theologische vorming voor pastores en andere beroepskrachten die in hun werk in aanraking komen met vragen over geloof, zingeving en ethiek.

Crisis, coping en ritueel

Er is geen mensenleven zonder crisis. Te denken valt aan: gezondheidsproblemen door ziekte en handicap; de dood van dierbaren; echtscheiding; verlies aan veiligheid door geweld; verlies aan zelfrespect door werkloosheid; psychische en psychosociale problemen; ouderdomskwalen, vragen over de zin van het bestaan etc.

Deze cursus verdeelt de soorten crises in lichamelijke, psychische en existentiële crises. Vervolgens wordt nagegaan hoe het al dan niet religieus zijn in verband staat met de verwerking van deze crises. Heel specifiek wordt gekeken naar de bijdrage van religie in het concreet omgaan met allerlei crisissituaties: religious coping. Daarbij gaan we na welke consequenties de laat-moderne transformatie van religie heeft voor veranderingen in het religieuze coping-repertoire.

Op praktisch niveau richten we ons op religieuze interventies (in het pastoraat en de geestelijke verzorging) als religieuze counseling, gebruik van religieuze rituelen en religieuze verbeelding. Daarbij gaan we in op vragen als: Welke interventies worden op prijs gesteld door cliënten en patiënten in zorginstellingen? Welke interventies sluiten aan bij de voorkeur van de cursisten?

De literatuur zal vooral de theoretische verbanden belichten, de opdrachten zullen gericht zijn op concrete toepassingen in de praktijk.

Docent: prof. dr. J.Z.T (Jos) Pieper

Praktische gegevens

Data: Vier bijeenkomsten op 27 september, 11 oktober, 1 november en 15 november 2017, van 13.30 tot 16.00 uur.

Locatie: Nieuwegracht 61/65, 3512 LG Utrecht

Kosten: € 350. Betaling via factuur.

Studielast: 28 uur (1 ECTS / PE PKN: 1 / SKGV categorie Vakbekwaamheid: 2 punten). Deelnemers ontvangen een certificaat.

Opgave en informatie: via luce-crc@tilburguniversity.edu.