LUCE

Bijbels grondtalen online

Hebreeuws, Grieks en Latijn zijn de drie Bijbelse grondtalen. Het zijn de talen waarin de Bijbel geschreven en gelezen werd. De grondtaal voor het Oude Testament is het Hebreeuws. Het Oude Testament werd in de 3e eeuw c.Chr. in het Grieks vertaald ten behoeve van de over het algemeen Grieks sprekende Joodse gemeenschap in Alexandrië. Grieks is ook de grondtaal van het Nieuwe Testament. Voor geloofsgemeenschappen in het westen van het Romeinse Rijk werden Latijnse vertalingen gemaakt.

Hebreeuws is de taal van het Oude Testament. De taal waarin God sprak toen hij de hemel en aarde schiep, waarin Hij tot Mozes sprak op de berg Sinaï, de taal waarin Jezus zijn Torahlessen volgde. Het is de taal van de oude profeten, van koningen als Saul en David, van Hooglied en de Psalmen. Onweerstaanbaar in zijn klanken, mysterieus in zijn verschijningsvormen.

Grieks is de taal van de klassiek Griekse en Hellenistische cultuur maar ook (het zogeheten koinè Grieks) de taal van het Nieuwe Testament. Ouder is de Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuagint, ontstaan in de Hellenistische tijd toen veel Joden in Alexandrië het Hebreeuws niet meer lazen en zo een vertaling hadden in de taal waarin ze spraken, dachten en geloofden.

De Bijbel lezen in de grondtalen biedt de mogelijkheid om voorbij de hedendaagse vertalingen te kijken naar waar al die vertalingen zich op baseren: de grondtekst. Lezen in het Hebreeuws of het Grieks brengt je in contact met het taaleigen van de grondtaal en bij de manier van denken en geloven van weleer.

Naast de modulen Hebreeuws is er sinds 2023 de mogelijkheid om Grieks online te studeren. In uw eigen tijd en op uw eigen tempo. De opdrachten worden telkens nagekeken door een docent.

De eindtermen van de modulen zijn op hetzelfde niveau als de eindtermen van de initiële cursussen Bijbelse grondtalen in het BA-programma van de TST. 

Opgave en meer informatie: bij Arnold Smeets.

Bijbelse Grondtalen Online

Bijbels Hebreeuws Online

Het Bijbels Hebreeuws is een doolhof waarin je gemakkelijk verdwaalt. De taal is oud, veel ouder dan onze Westerse talen als het Nederlands of het Engels. Wie zich erin verdiept, leeft voor even millennia in het verleden. In de klanken van het Hebreeuws worden eeuwen overbrugd, alsof Mozes zelf Gods geboden aan je voorleest. Het Hebreeuws is ook een moeilijk taal, althans dat denken veel mensen. Het gebruikt een heel ander lettertype, behoort tot een andere taalgroep dan de onze en kan ook zonder klinkers geschreven worden. De woordvolgorde is anders, de manier waarop verleden en tegenwoordige tijd worden gemaakt, enzovoorts.

Cursus

Voor iedereen die zich graag het Bijbels Hebreeuws eigen wil maken, heeft Luce een unieke, geheel digitale cursus opgezet. Cursisten kunnen in hun eigen tijd en op hun eigen tempo zich vertrouwd maken met de taal. En dan gaat het niet alleen om lezen, maar ook om schrijven en uitspreken.

Voor iedereen

De cursus is geschikt voor nieuwsgierige belangstellenden, en als opstapje naar een studie theologie. Hebreeuws wordt wel eens als ‘struikelvak’ gezien. Door deze cursus te volgen zet je de eerste stap zonder te struikelen. En ook ‘oudgedienden’ die hun kennis willen ophalen kunnen bij deze cursus terecht, zoals predikanten en pastores. Verschillende instapniveaus zijn voorhanden. Bijbels Hebreeuws Online leren is voor iedereen!

Cursusinhoud 

De cursus Bijbels Hebreeuws Online wordt op drie niveaus (drie modules) aangeboden. Elke module bestaat uit tien lessen. Je kunt ze achter elkaar volgen als je nog nooit eerder aan Hebreeuws begonnen bent, of op elk gewenst niveau instappen als je op herhaling gaat. Wie de volledige cursus van drie modules succesvol afrondt, is in staat zelfstandig Bijbelteksten te lezen.

Als werkboek wordt Hebreeuws leer je zo van dr. Piet  J. van Midden (Uitgeverij Berne Media, Heeswijk, 2020) gebruikt. Dit is de meest recente druk van de grammatica vermeld in de Studiegidsen van de verschillende modules.
Het boek is te bestellen bij uw boekhandel of direct bij de uitgever. De precieze boekgegevens kunt u vinden achter deze link.

Verder is het raadzaam een Bijbels Hebreeuws woordenboek en een Hebreeuwse Bijbel beschikbaar te hebben.

Boekgegevens:

 • Biblia Hebraica Stuttgartensia. Standaardeditie: ISBN 3438052180. Kleine (goedkopere) editie: ISBN 3438052199.
  Van de Biblia Hebraica Stuttgartensia is ook een online versie beschikbaar.
 • P.D.H. Broers, Woordenboek van het Bijbels Hebreeuws. Nieuw-Lekkerland: De Haan Boeken, 2007. ISBN 9789080232525. Een alternatief is: Hebreeuws-Nederlands Handwoordenboek op het Oude Testament. Lemans en Mulder. (Dordrecht: Importantia Publishing, 2010. EAN9789057191183

Module: Hebreeuws 1

Je leert het Hebreeuwse alfabet, maakt je de schrift- en klankleer eigen en leert een deel van de vormleer van het Bijbel Hebreeuws. Je maakt kennis met verhalende teksten uit de Hebreeuwse Bijbel.

Download de studiehandleiding voor module 1

Module: Hebreeuws 2

Je bent in staat werkwoordsvormen van zowel de sterke als (grotendeels) de zwakke werkwoorden te herkennen en betekenisvol te vertalen. Je maakt een begin met het lezen van verhalende teksten uit de Hebreeuwse Bijbel.

Download de studiehandleiding voor module 2

Module: Hebreeuws 3

Je kunt met hulpmiddelen verhalende, profetische en poëtische teksten uit de Hebreeuwse Bijbel lezen.

Download de studiehandleiding voor module 3

Didactische vormen

Al het cursusmateriaal staat in Canvas, de digitale leeromgeving van onder andere de Tilburg University. Een werkboek (van dr. Piet van Midden) schaf je zelf aan. In de leeromgeving vind je per les teksten en filmpjes waarin de stof in kleine brokjes wordt aangeboden. Videocolleges belichten de knelpunten, met een elektronisch schoolbord en een digitale vraagbaak. Maar je vindt er ook veel oefeningen in begrijpen, spreken en vertalen, soms ondersteund met geluidsfragmenten. Een aantal van de oefeningen stuur je in naar de docent, die persoonlijke feedback geeft, sommige kijk je zelf na aan de hand van correctiemodellen. Het oefenmateriaal is gebaseerd op de Hebreeuwse Bijbel, zodat je van meet af aan met het Bijbellezen vertrouwd raakt. Canvas bevat ook een forum, om desgewenst contact te onderhouden met je docent en je medestudenten. Daarnaast is er een aantal malen per leerjaar een bijeenkomst, waar je je medestudenten ontmoet en vragen kunt stellen aan de docent.

Je kunt beginnen op elk gewenst moment. Het leertempo bepaal je zelf.

Certificaten

Elke module wordt, indien gewenst, afgesloten met een tentamen. (Dit wordt in Utrecht afgenomen.) Het aldus verkregen certificaat kan worden overlegd voor registratie studiepunten (bijvoorbeeld in een nascholingsregister) of gebruikt worden als vrijstelling in het eerste jaar van de theologieopleiding (bachelor) indien voldaan is aan alle andere eisen voor toelating tot de opleiding.

Bovendien leveren deze modulen (elk 3 ECTS) ook punten op voor de Permanente Educatie van de PKN (elk ook 3 punten).

Toelating en inschrijving

Eenieder mag zich inschrijven voor Bijbels Hebreeuws 1, maar de cursus vereist een HBO/universitair denkniveau. Voor de modules 2 en 3 kan worden ingeschreven in overleg met de docent. Wanneer je je (voor het eerst) wilt inschrijven, doorloop je de volgende aanmeldingsprocedure:

 • Je meldt je per e-mail aan bij Arnold Smeets (zie adresgegevens in rechterkolom).
 • De docent van de cursus neemt vervolgens contact met je op voor een kort intakegesprek. Hierin wordt gevraagd naar je motivatie, verwachtingen van de cursus en je (educatieve) achtergrond. Zo maak je kennis met de docent die jou gedurende de cursus begeleidt en aan het einde het examen afneemt, en kan hij/zij inschatten of de cursus voor jou geschikt is. Dit gesprek zal telefonisch of online plaatsvinden.
 • Wanneer je aanmelding door de docent is goedgekeurd en je van start wilt gaan, ontvang je na administratieve inschrijving en betaling je persoonlijke inloggegevens voor de elektronische leeromgeving (Canvas).

Kosten

De kosten bedragen € 800 per module. Voor (aanstaande) studenten en alumni van de Tilburg School of Catholic Theology geldt een gereduceerd tarief van € 650. Hiervoor kun je een jaar lang gebruik maken van alle digitale faciliteiten en de les- en examenbijeenkomsten. Dit bedrag is exclusief de in de studiehandleiding vermelde cursusbenodigdheden, zoals verplichte literatuur. Mocht je na één jaar de module nog niet hebben afgesloten en je wilt de cursus vervolgen, dan dient het bedrag opnieuw te worden voldaan.

Opgave en meer informatie: bij Arnold Smeets; inschrijven kan ook direct via deze link.

Organisatie

Bijbels Hebreeuws Online is een cursus die aangeboden wordt door Luce, onderdeel van de Tilburg School of Catholic Theology. Het academisch niveau van de digitale cursus wordt hiermee gegarandeerd.

Staf

De staf bestaat uit:

 • Susanna Wolvert-de Vries MA  docent (supervisor)
 • Dr. Arnold Smeets, projectcoördinator

Met dank voor de medeontwikkeling van deze cursus:                  

 • Dr. Willien C.G. van Wieringen, docent
 • D.R.S. Laura de Vries MA MSc, docent
 • Dr. Piet J.M. van Midden, docent en initiator

 

Bijbels Grieks Online

Grieks is de taal waarin Paulus zijn brieven schreef en de evangelisten hun evangelies. Het Grieks was ook de spreektaal van veel Joodse tijdgenoten van Paulus en de eerste christelijke geloofsgemeenschappen. Zij lazen de heilige boeken ook in het Grieks: de zogeheten Septuagint-vertaling.

Dat alles maakt Grieks tot een Bijbelse grondtaal.  Sinds 2013 was het al mogelijk om online kennis te maken met Hebreeuws. In 2023 wordt Grieks toegevoegd aan het aanbod van Luce-CRC.

Doelstellingen

De cursus Bijbels Grieks Online 1 is gericht op het leren lezen van het Griekse Nieuwe Testament. Na succesvolle afronding van deze cursus zal je dus in staat zijn om eenvoudige teksten uit het Nieuwe Testament te lezen en te begrijpen in de brontaal, met gebruikmaking van de in deze cursus aangeboden hulpmiddelen (in de eerste plaats woordenlijst en grammatica). Deze cursus streeft geen actieve taalverwerving na: je zal dus niet in staat zijn om een conversatie te voeren in het Grieks of zelf Griekse zinnen te schrijven. Daarnaast is de cursus uitdrukkelijk gericht op het Grieks van het Nieuwe Testament: je zal dus niet zomaar in staat zijn om andere teksten in het Oudgrieks te lezen.

Cursusmateriaal

In deze cursus wordt gebruikgemaakt van het volgende materiaal:

 • Canvas, de online leeromgeving van Tilburg University
 • Het grammaticaboek van P. Hensels, Nieuwtestamentisch Grieks (uitgeverij Coutinho, 2008): dit boek dien je aan te schaffen!
 • De woordenlijst van D. De Crom, Woordenlijst Nieuwtestamentisch Grieks (terug te vinden op Canvas).
 • Deze syllabus (terug te vinden op Canvas).
 • Korte “spiekbriefjes” bij iedere module (terug te vinden op Canvas).
 • De website Bible Online Learner, ontwikkeld door de PThU (meer informatie hierover is terug te vinden op Canvas).
 • Download de syllabus van deze cursus

Opbouw

De cursus Bijbels Grieks Online 1 bestaat uit 18 modules, die in de juiste volgorde verwerkt dienen te worden om de cursus met succes te voltooien. Iedere module is opgebouwd rond een centrale vraag, en brengt een onderdeel van de grammatica van het Bijbels Grieks aan dat nodig is om Griekse teksten te kunnen begrijpen. Iedere module eindigt met een fragment uit het Griekse Nieuwe Testament, onder de hoofding “Leren lezen”. In dit tekstfragment moet je de nieuw verworven grammaticale kennis toepassen om de tekst te kunnen begrijpen. Deze leesteksten vormen dan ook het hoogtepunt en het doel van iedere module.

De twee belangrijkste regels die gelden in deze online cursus zijn:
1. Werk op je eigen tempo. Jij bepaalt het ritme, afhankelijk van je eigen situatie. Het lesmateriaal is zo opgebouwd dat je in principe alle tools hebt om zelfstandig aan de slag te gaan op het moment dat jou dat uitkomt.

2. Vraag hulp en verduidelijking aan de docent. Er zijn in deze cursus geen gezamenlijke lesmomenten voorzien, maar dat wil niet zeggen dat de docent er niet is. Ik sta ter beschikking om je te helpen met alle vragen, groot of klein. Meer informatie over hoe je je vragen kan stellen, vind je onder de hoofding “Contact”.

De voorgestelde werkwijze om met het materiaal aan de slag te gaan is de volgende:

 • Werk module per module af, van 1 t/m 18.
  • Begin telkens met het bekijken van het videomateriaal op Canvas.
  • De meeste modules beginnen met een korte kennismaking met een taalfenomeen, vaak n.a.v. een concreet tekstfragment uit het Nieuwe Testament.
  • Daarna volgen wat langere video’s, waarin verschillende aspecten van het taalfenomeen uitgelegd worden. 
  • Belangrijk is dat je, althans in een eerste doorloop, de opbouw van de module volgt (aangegeven d.m.v. de nummering 2.1, 2.2 enz.).
  • Voel je uiteraard steeds vrij om stukken van het videomateriaal te herbekijken, terug te gaan naar eerdere modules, enzovoort: maak gebruik van de kansen die asynchroon onderwijs biedt.
 • Lees wat in het grammaticaboek over het behandelde onderwerp verteld wordt. Je vindt de verwijzingen naar het grammaticboek terug op het “spiekbriefje” dat bij elke module hoort. Vaak is deze informatie vrij summier: het grammaticaboek is immers in de eerste plaats bedoeld als naslagwerk bij deze cursus.
 • In de meeste modules zijn verschillende oefenmomenten voorzien.
  • De oefeningen (hetzij op papier in deze syllabus, hetzij online op Canvas of Bible Online Learner) zijn ook stapsgewijze opgebouwd.
  • Onderaan het videomateriaal op Canvas wordt telkens aangegeven welke oefeningen je dient te maken. Wanneer je een oefening gemaakt hebt, is het heel belangrijk om telkens jouw oplossingen na te kijken a.h.v. de verbetersleutel! Bij de online oefeningen op Canvas en Bible Online Learner is dit uiteraard niet nodig: die worden automatisch nagekeken.
 • Wanneer je alle videomateriaal en alle oefeningen in de module hebt afgewerkt, ben je klaar om de leestekst aan te pakken. Het is de bedoeling dat je de tekst zelfstandig probeert te lezen, met gebruik van de hulpmiddelen die je krijgt (woordenlijst, “spiekbriefje”, grammaticaboek, aantekeningen onder de tekst, geluidsopname, enz.).
  Maak een eigen vertaling van de tekst en schrijf deze op.
  Bij iedere leestekst hoort een video waarin de tekst stap voor stap wordt geanalyseerd en uitgelegd. Het is echter een goed idee om deze video pas te bekijken wanneer je eerst je eigen vertaling van de tekst gemaakt hebt.

Toetsing

Op bepaalde momenten in de cursus moet je een opdracht maken en deze inleveren bij de docent. Het gaat om de volgende sleutelmomenten in de opbouw van de cursus:

 • na module 2: heb je het Griekse alfabet (min of meer) onder de knie? -na module 5: lukt het je om de structuur van zinnen te zien?
 • na module 10: ben je klaar voor de summatieve toetsing (tussentoets)? -na module 18: ben je klaar voor de summatieve toetsing (eindtoets)?

De bedoeling van deze opdrachten is in te schatten hoe het staat met jouw leerproces. Deze opdrachten worden nagekeken en voorzien van feedback. Indien nodig, zal de docent jou een herhalingsles of extra oefenmateriaal aanbieden om je leerproces te ondersteunen.
De summatieve toetsing bestaat uit een tussentoets en een eindtoets, beide in de vorm van een mondeling tentamen dat online afgenomen wordt door de docent (via Zoom). De tussentoets behandelt modules 2-10, de eindtoets behandelt modules 11-18.

Het tijdstip van deze toetsen bepaal jij zelf, in samenspraak met de docent. Jij kan zelf aangeven wanneer je klaar bent voor het afleggen van de tussentoets (na het verwerken van module 10) of de eindtoets (na het verwerken van module 18).
In beide gevallen krijg je eerst een schriftelijk proeftentamen om te bepalen of je inderdaad klaar bent voor de summatieve toetsing (zie boven). Als het proeftentamen positief is, word je toegelaten tot de eigenlijke toetsing en spreekt de docent met jou een moment af voor het online mondeling tentamen. Als het proeftentamen uitwijst dat je nog niet alle stof voldoende onder de knie hebt, dan zal de docent jou daarin adviseren en zo nodig een herhalingsles of extra oefenmateriaal aanbieden.

Tussentoets en eindtoets bepalen elk 50% van het eindcijfer voor de cursus. Een minimumscore van 6.0 is nodig om de cursus met succes af te ronden (scores vanaf 5.5 worden afgerond naar boven). Na succesvolle afronding van de hele cursus, inclusief tussentoets en eindtoets, ontvang je een getuigschrift. Dit getuigschrift kan desgewenst ingezet worden om een vrijstelling te verkrijgen voor de cursus Grieks 1 / Greek 1 van de bacheloropleiding Theologie aan Tilburg University.

Contact

Je kan voor alle vragen, groot of klein, contact opnemen met de docent. Dit kan je doen op drie manieren:

 • Via de knop ‘Discussies’ op Canvas kom je terecht in de discussieruimte van de cursus Bijbels Grieks Online 1. De vragen die je hier stelt, zijn zichtbaar voor alle (ook toekomstige) gebruikers van de cursus. Via deze weg kan je dus ook overleggen met andere gebruikers.
 • Stel je je vragen liever rechtstreeks aan de docent? Dat kan via het berichtensysteem van Canvas (klik in de blauwe balk links op ‘Inbox’). Deze berichten zijn vertrouwelijk.
 • Uiteraard kan je de docent ook mailen via d.j.l.a.decrom@tilburguniversity.edu.

De docent zal op iedere vraag antwoorden binnen uiterlijk drie werkdagen (uitgezonderd vakantieperiodes).

Kosten

De kosten bedragen € 800 per module. Voor (aanstaande) studenten en alumni van de Tilburg School of Catholic Theology geldt een gereduceerd tarief van € 650. Hiervoor kun je een jaar lang gebruik maken van alle digitale faciliteiten en de les- en examenbijeenkomsten. Dit bedrag is exclusief de in de studiehandleiding vermelde cursusbenodigdheden, zoals verplichte literatuur. Mocht je na één jaar de module nog niet hebben afgesloten en je wilt de cursus vervolgen, dan dient het bedrag opnieuw te worden voldaan.

Opgave en meer informatie: bij Arnold Smeets; inschrijven kan ook direct via deze link.

Staf

De staf bestaat uit:

 • Dr. Dries De Crom, docent (supervisor)
 • Dr. Arnold Smeets, projectcoördinator

Meer informatie kunt u vragen bij Arnold Smeets.