Luce

Het verzorgen van postinitieel onderwijs en theologische vorming voor pastores en andere beroepskrachten die in hun werk in aanraking komen met vragen over geloof, zingeving en ethiek.

Kadercursussen voor besturen in de kerk / parochies

De bestuursacademie van Luce heeft ten doel besturen van kerkelijke rechtspersonen professioneel te ondersteunen bij hun complexe maar uitdagende taak in het kerkelijk veld en maatschappelijk verkeer.

Het besturen in de kerk

Besturen in de kerk is iets anders dan het besturen van een vereniging, stichting of bedrijf. De kerk is een geestelijke gemeenschap en maatschappelijke instelling tegelijk.Kerkgenootschappen hebben hun eigen structuren, normen en rechtsregels, veelal verankerd in dieperliggende theologische waarden. Als geestelijke gemeenschap hebben zij de vrijheid hun organisatie naar eigen overtuiging in te richten. Maar de inbedding in de Nederlandse samenleving betekent ook dat kerkelijke rechtspersonen, zoals een parochie, caritasinstelling of r.k. begraafplaats, gebonden kunnen zijn aan het civiele recht dat hier geldt.

Cursusoverzicht

Basiscursus besturen

Het besturen van een kerkelijke rechtspersoon is iets anders dan het besturen van een vereniging, stichting, BV of gemeente. Wat staat er in de statuten van een kerkelijke rechtspersoon? De pastoor is voorzitter van het parochiebestuur, wat betekent dat nou in de praktijk? Welke bevoegdheden heeft de bisschop en van wie is het kerkgebouw eigenlijk? Is een caritasinstelling een zelfstandige rechtspersoon of is het een onderdeel van de parochie?

In deze basiscursus wordt ingegaan op het kerkelijk recht van de RK Kerk, en hoe dit zich verhoudt tot het Nederlands recht. Aan de orde komt bovendien wat besturen is, hoe men dat geldig doet en hoe het zit met aansprakelijkheid. Het bestuurlijk proces, van beleidsplan naar begroting, van uitvoering naar evaluatie komt aan bod, en de vraag wie waarvoor verantwoordelijk is.

Praktische informatie

Duur: Twee dagdelen

Aantal cursisten: minimaal 10, maximaal 20 deelnemers

Voor: Bestuurders van een parochie of van een caritasinstelling.

Informatie: via luce-crc@tilburguniversity.edu.

Begraafplaatsbeheer

De Wet op de Lijkbezorging geldt voor alle begraafplaatsen in Nederland, of men nu 4 of 200 overledenen per jaar begraaft. Vooral op de kleine RK begraafplaats ligt de werkwijze al heel erg lang vast en gelden vooral plaatselijke gebruiken. Hoe verhouden die zich tot de wet? Wat moeten we in elk geval wel doen, en wat is niet noodzakelijk maar misschien wel handig? Wat is het verschil tussen al die grafrechten en hoe komen we aan voldoende middelen voor onderhoud? En wat nu als de gefuseerde parochie 6 begraafplaatsen beheert? Hoe gaan we dat organiseren?

In deze module worden juridische aspecten van begraven en grafrechten op een rij gezet. Er wordt ingegaan op de bijzondere soort die een RK begraafplaats is, welke regelgeving geldt en hoe men dat in de praktijk het beste kan regelen. Administratieve verplichtingen komen aan de orde en een correcte omgang met rechthebbenden. Er wordt bovendien aandacht besteedt aan het beheer van begraafplaatsen in de grote parochie.

Praktische informatie

Duur: Twee dagdelen

Aantal cursisten: minimaal 10, maximaal 20 deelnemers

Voor: bestuurders en beheerders van RK Begraafplaatsen.

Informatie: via luce-crc@uvt.nl.

Parochie financiën

Een moderne financiële administratie is van groot belang voor de parochie en de caritasinstelling. Uitgangspunt van de bisdommen is dat gebruik wordt gemaakt van programma’s van Navision/Dynamics. Welke managementinformatie heeft het bestuur nodig? Hoe zit het met ‘ons’ geld na samenvoeging (fusie)? Moet alles echt op één hoop gegooid worden en hoe zit het dan met de Aktie Kerkbalans? Kunnen we met budgetten gaan werken, en hoe doet men dat bestuurlijk?

In deze module komt aan de orde hoe de financiële administratie bestuurlijk en beleidsmatig ingericht kan worden en hoe informatie daaruit gebruikt kan worden voor het maken van pastoraal beleid en het afleggen van verantwoording aan parochianen en de bisschop. Aandacht wordt besteedt aan de financiële administratie in de grote parochie of PCI, die uit diverse locaties en projecten bestaat. Deelnemers worden verondersteld te kunnen werken met geautomatiseerde programma’s.

Praktische informatie

Duur: Twee dagdelen

Aantal cursisten: minimaal 10, maximaal 20 deelnemers

Voor: Penningmeesters van parochies en caritasinstellingen.

Informatie: via luce-crc@tilburguniversity.edu.

Fondsenwerving

Voor hun inkomsten zijn parochies en caritasinstellingen grotendeels afhankelijk van giften, schenkingen en subsidies. Hoe worden parochianen en fondsen benadert? Een actieve en goed op de doelgroep toegesneden geldwerving levert echt resultaat op. Wat zijn eigenlijk de doelgroepen en hoe worden die het beste benadert? Welke fondsen zijn voor de parochie of de caritasinstelling interessant? Welke eisen stellen ze aan plannen en waarom is dat zo?

In deze cursus wordt geldwerving onder de loep gelegd. De verschillende doelgroepen en de wijze waarop de parochie of de caritasinstelling met hen communiceert zijn cruciaal. Het belang van het goed uitdragen van een duidelijke boodschap wordt besproken. Daarbij komen de verschillende middelen die men tot zijn beschikking heeft aan de orde. Goede geldwerving vraagt om denkers en doeners, samen kan men fantastische resultaten behalen.

Praktische informatie

Duur: Twee dagdelen

Aantal cursisten: minimaal 10, maximaal 20 deelnemers

Voor: Bestuurders en penningmeesters.

Informatie: via luce-crc@tilburguniversity.edu.

Parochiecommunicatie

Het parochiesecretariaat is belangrijk voor het goed functioneren van een parochie. Niet alleen voor de pastorale beroepskrachten en vrijwilligers, die veel steun hebben aan een goed secretariaat. Het secretariaat is namelijk ook het visitekaartje van de parochie. Hoe doe je dat dan goed? Wat komt er allemaal kijken bij een parochiesecretariaat en kan dat ook met vrijwilligers? Moet de parochie de hele dag bereikbaar zijn, en waarom dan? Waar wordt het secretariaat gehuisvest en hoe wordt men daar ontvangen? Wat is de rol van de secretaris van het bestuur?

In deze module wordt ingegaan op de noodzaak van een goede bereikbaarheid van de plaatselijke geloofsgemeenschap, zowel praktisch, als telefonisch en digitaal. Daarnaast komt aan de orde wie verantwoordelijk is voor het secretariaat en hoe dit adequaat kan worden ingericht. Helderheid, een goede functieomschrijving en het bewaken van grenzen blijken belangrijke voorwaarden voor een fijne werkomgeving en een productief secretariaat. Tevens wordt besproken hoe een parochiesecretariaat ook dienstbaar kan zijn voor de caritasinstelling en de (parochiële) begraafplaatsen. Van deelnemers wordt verwacht dat zij kennis hebben over en ervaring met het werken met digitale programma’s.

Praktische informatie

Duur: 2 dagdelen

Aantal cursisten: maximaal 20 personen

Voor: Secretarissen en het hoofd van het secretariaat.

Nadere gegevens volgens nog, maar u kunt nu al (vrijblijvend) aangeven hier belangstelling voor te hebben.

Opgave en informatie: bij Henk van Hout, zie contactgegevens in de rechterkolom.

Parochiesecretariaat

Het parochiesecretariaat is belangrijk voor het goed functioneren van een parochie. Niet alleen voor de pastorale beroepskrachten en vrijwilligers, die veel steun hebben aan een goed secretariaat. Het secretariaat is namelijk ook het visitekaartje van de parochie. Hoe doe je dat dan goed? Wat komt er allemaal kijken bij een parochiesecretariaat en kan dat ook met vrijwilligers? Moet de parochie de hele dag bereikbaar zijn, en waarom dan? Waar wordt het secretariaat gehuisvest en hoe wordt men daar ontvangen? Wat is de rol van de secretaris van het bestuur?

In deze module wordt ingegaan op de noodzaak van een goede bereikbaarheid van de plaatselijke geloofsgemeenschap, zowel praktisch, als telefonisch en digitaal. Daarnaast komt aan de orde wie verantwoordelijk is voor het secretariaat en hoe dit adequaat kan worden ingericht. Helderheid, een goede functieomschrijving en het bewaken van grenzen blijken belangrijke voorwaarden voor een fijne werkomgeving en een productief secretariaat. Tevens wordt besproken hoe een parochiesecretariaat ook dienstbaar kan zijn voor de caritasinstelling en de (parochiële) begraafplaatsen. Van deelnemers wordt verwacht dat zij kennis hebben over en ervaring met het werken met digitale programma’s.

Praktische informatie

Duur: Twee dagdelen

Aantal cursisten: minimaal 10, maximaal 20 deelnemers

Voor: medewerkers parochiesecretariaat

Informatie: via luce-crc@tilburguniversity.edu.

Samenwerken en samenvoeging charitasverenigingen

De parochie en de caritasinstelling werken nauw met elkaar samen. Waar parochies samengaan, wordt dit van caritasinstellingen ook verwacht. Zo gelijkvormig als parochies zijn, zo verschillend zijn vaak de caritasinstellingen. Kunnen deze wel samengevoegd worden? Hoe werkt dat juridisch en in de praktijk? De caritasinstelling heeft nogal eens veel banden met derden, andere kerken en diverse overheden. Kan dat allemaal wel in stand blijven?

In deze module wordt ingegaan op de verschillende vormen waarin caritas is georganiseerd en hoe te komen tot op de toekomst gericht beleid. De samenwerking met de parochie zoals die is voorzien komt aan de orde, en de wijze waarop een centrale organisatie toch lokaal kan blijven werken. Uiteraard komt ook aan de orde hoe de caritasinstelling de samenvoeging kan gebruiken om een nieuwe impuls aan haar werkzaamheden te geven.

Praktische informatie

Duur: Twee dagdelen

Aantal cursisten: minimaal 10, maximaal 20 deelnemers

Voor: Bestuurders van caritasinstellingen

Informatie: via luce-crc@tilburguniversity.edu.

Samenwerking en samenvoeging parochies

De parochie zoals velen die nog in het hoofd hebben, bestaat in feite niet meer. Dat is namelijk de parochie, met één pastoor, die met een huishoudster op de pastorie woont en één kerkgebouw bedient. Pastoors zijn zelden nog maar voor één parochie benoemd. Parochies werken met elkaar samen en delen pastorale beroepskrachten. Er wordt samengewerkt en steeds vaker samengevoegd (fusie). Hoe zien de verschillende modellen van samenwerking er in de praktijk uit? Wat is het verschil tussen al die modellen? Waar gaat het in de toekomst naartoe en wat betekent dit voor de kerkgebouwen? Welke verantwoordelijkheid draagt een bestuur, en hoe zit dat voor bestuurders persoonlijk?

In deze module wordt bekeken in welke modellen parochies kunnen samenwerken. Uitgebreid wordt stil gestaan bij de situatie van een parochie na samenvoeging (fusie). Daarbij komt aan de orde hoe bestuurlijke schaalvergroting goed gecombineerd kan worden met pastorale nabijheid. Het belang van de plaatselijke geloofsgemeenschap staat voorop. Er wordt uiteengezet hoe pastoraal beleid van invloed is op de inkomsten en uitgaven, en op het gebruik van de verschillende gebouwen.

Praktische informatie

Duur: Twee dagdelen

Aantal cursisten: minimaal 10, maximaal 20 deelnemers

Voor: Bestuurders van een parochie

Informatie: via luce-crc@tilburguniversity.edu.

Vicevoorzitterschap

De parochie en de PCI zijn vrijwilligersorganisaties waarvan nog steeds veel wordt verwacht. Niet alleen door parochianen, ook buitenstaanders en het bisdom gaan ervan uit dat deze organisatie allerlei vragen aan kan. De vanzelfsprekendheden zoals die in het verleden golden, zijn echter niet meer. Hoe gaat de vicevoorzitter om met de veranderde omstandigheden? Wat is professioneel besturen, hoe werkt men in de parochie goed samen met de voorzitter en wat te doen met al die verschillende wensen en meningen?

In deze module wordt gekeken naar de rol van de vicevoorzitter in de parochie en de voorzitter van de caritasinstelling. Aan de orde komt hoe een beleidscyclus werkt en wat daarin de kritische factoren zijn. Bij de taak van de (vice)voorzitter wordt uitgebreid stil gestaan en hoe men die voor zichzelf in de hand houdt. Bekende uitdagingen komen aan de orde en de invloed van communicatie daarop, en hoe die te structureren. In deze module is veel ruimte voor eigen inbreng van eigen casuïstiek.

Praktische informatie

Duur: Twee dagdelen

Aantal cursisten: minimaal 10, maximaal 20 deelnemers

Voor: Vicevoorzitters parochiebesturen en voorzitters PCI.

Informatie: via luce-crc@tilburguniversity.edu.

Voorzitterschap-pastoor

Priesters hebben geen roeping om vervolgens als manager in een grote parochie van activiteit naar incident te moeten rennen. Toch is de kans groot dat het daarop uitdraait en dus rijst de vraag hoe men kan zijn wat men wilde worden: betrokken pastor, geestelijk leider. De pastoor is in elk geval voorzitter van het parochiebestuur en hij draagt eindverantwoordelijkheid over het pastoraal beleid in de parochie. Gelukkig zijn er veel mensen die met hem samenwerken. Hoe werk dat in de praktijk? Wat is bestuurlijk een goede rolverdeling en hoe houd men de grenzen van de eigen rol in de gaten?

In deze module wordt de rol van de pastoor uiteengezet, naar kerkelijk recht en met het accent op bestuurlijke aspecten. Hoe gaat een pastoor of administrator om met de vele verwachtingen die op hem rusten. Waar liggen de prioriteiten in zijn werk, hoe wordt energie verdeeld en wat mag hij zelf van anderen verwachten? Vraagstukken van bestuur, leiderschap en pastoraat en hoe deze dingen met elkaar samenhangen komen uitgebreid aan bod.

Praktische informatie

Duur: Twee dagdelen

Aantal cursisten: minimaal 10, maximaal 20 deelnemers

Voor: Pastoors

Informatie: via luce-crc@uvt.nl.

Annulering

Annulering dient altijd schriftelijk te gebeuren. Zie onze annuleringsregeling.