Luce

Het verzorgen van postinitieel onderwijs en theologische vorming voor pastores en andere beroepskrachten die in hun werk in aanraking komen met vragen over geloof, zingeving en ethiek.

Pastorale Leergangen Luce

Luce heeft een aanbod voor theologisch geschoolde professionals. Er zijn leergangen voor het werkveld pastoraat en geestelijke verzorging en er is een aanbod voor het werkveld onderwijs.

Geestelijke verzorging en pastoraat: Theologie over de grens

Start in najaar 2018.

Het beroep van geestelijk verzorger is niet langer vanzelfsprekend. De nieuwe geestelijk verzorger moet zichzelf herdefiniëren binnen de eigen organisatie: positioneren, professionaliseren en profileren luidt het adagium. Want ook hier geldt: in het oog, in het hart. Een uitdagend leerproces.

Lees verder

Spiritualiteit in de samenleving

Drie bijeenkomsten vanaf 26 september 2018.

De laatste God in Nederland studie van 2016 laat de crisis van de grote kerken zien. Tegelijkertijd wordt er een belangstelling voor spiritualiteit gesignaleerd. De cursus gaat op zoek naar hoe mensen deze vandaag de dag ervaren. Religie komt dus buiten de kerk in beeld: wat kunnen pastores en geestelijk verzorgers hiervan leren? 

Lees verder

Geestelijke leiding aan ouderen

Reeds gestart in 2018.

De opleiding is opgebouwd uit 10 studiedagen en bestaat uit een mix van hoor- en werkcolleges, waarin ook aandacht is voor de eigen begeleidingspraktijk. Naast de vaste cursusleider Paul Mulders verleent een keur van (gast)docenten zijn medewerking. De doelgroep zijn pastores, predikanten en geestelijke verzorgers die betrokken zijn bij de begeleiding van ouderen op hun spirituele levensweg in parochies, gemeenten en zorginstellingen.

Lees verder

Crisis, coping en ritueel

Vier bijeenkomsten, start in februari 2019.

Er is geen mensenleven zonder crisis. Deze cursus verdeelt de soorten crises in lichamelijke, psychische en existentiële crises. Vervolgens wordt nagegaan hoe het al dan niet religieus zijn in verband staat met de verwerking van deze crises. Heel specifiek wordt gekeken naar de bijdrage van religie in het concreet omgaan met allerlei crisissituaties: religious coping. Op praktisch niveau richten we ons op religieuze interventies (in het pastoraat en de geestelijke verzorging).

Lees verder

Inschrijven

Het is mogelijk om alle leergangen in service op te vragen. Neemt u hiervoor contact op met Luce.

Enkele leergangen zijn reeds van start gegaan of hebben hun maximaal aantal deelnemers bereikt. Inschrijving is helaas niet mogelijk, maar de cursus wordt wellicht later opnieuw aangeboden.

Annulering

Annulering dient altijd schriftelijk te gebeuren. Zie onze annuleringsregeling.