Luce

Het verzorgen van postinitieel onderwijs en theologische vorming voor pastores en andere beroepskrachten die in hun werk in aanraking komen met vragen over geloof, zingeving en ethiek.

Spelen met zin - Geestelijke begeleiding en ontregelende ervaringen

Eenzaamheid, rouw en trauma of verliefdheid en de ervaring van overdonderende schoonheid. Maar ook burn-out of moral injury zijn voorbeelden van ontregelende ervaringen. Ervaringen die het gewone dagelijks leven op scherp stellen en levensvragen oproepen.

Pastores, geestelijk begeleiders, geestelijk verzorgers en meer en meer ook levenscoaches zijn zin- en betekenisvolle gesprekspartners voor mensen die op zoek zijn naar antwoorden en naar duiding van ontregelende ervaringen.

In Spelen met zin krijgen deelnemers een dialoogmodel aangereikt om creatief en verrassend het gesprek aan te gaan rond ervaringen van chaos en schoonheid, ervaringen van kwetsbaarheid en ontregeling, die vragen om een nadere verkenning en zinvolle duiding.

Het dialoogmodel biedt deelnemers een kans op professionele groei. Zij leren grens- of contrastervaringen opnieuw waar te nemen (bij zichzelf en bij anderen), aan de orde te stellen en theologisch te duiden, waarbij ruimte ontstaat om over de grenzen van religieuze en levensbeschouwelijke tradities heen het gemeenschappelijke kwetsbare bestaan te erkennen en te vieren.


Tussen zon en maan. Dialoogspel over ervaringen tussen chaos en schoonheid


Het spel is ontwikkeld op basis van het dialoogmodel door prof. dr. Christa Anbeek. De ontregelende ervaringen zijn verbeeld in een reis in zeven etappes waarin deelnemers onderzoeken en ontdekken wat de ervaring aan zin hen heeft opgebracht. De ontregelende ervaring wordt op een creatieve manier geweven in een betekenisvolle samenhang met het leven.


In tien bijeenkomsten zal het spel gespeeld worden, zodat deelnemers in staat zijn om het spel in hun eigen praktijk te gebruiken.

Verder leren deelnemers het onderliggende dialoogmodel in te bedden in de praktijk van pastoraat, geestelijke verzorging en levensbegeleiding, met aandacht voor onder meer narrativiteit en de kracht van verbeelding.

Ook leren deelnemers het concept van ‘ontregelende ervaringen’ te duiden vanuit levensbeschouwelijk perspectief, met aandacht voor de spiritualiteit van religies en levensbeschouwingen.

Luister hier naar het gesprek met prof. dr. Christa Anbeek over menselijke kwetsbaarheid en ontregelende ervaringen in de reeks De Balie spreekt.

Opzet

De leergang omvat 10 bijeenkomsten van elk 2 dagdelen, en heeft een totale omvang van 168 uur (6 ECTS). Voor elke bijeenkomst krijgen deelnemers opdrachten die enerzijds te maken hebben met het eigen dialoogproces en anderzijds met de toepassing van (onderdelen van) het dialoogmodel in de eigen praktijk. Per bijeenkomst is er tevens een leesopdracht. De eindopdracht bestaat in een reflectieverslag waarin de verschillende deelopdrachten en de effecten daarvan op het eigen professionele functioneren worden opgenomen en bereflecteerd.

Medewerkers

De vaste docenten zijn prof. dr. Christa Anbeek (VU) en dr. Sjaak Körver (TST). Verder wordt gewerkt met verschillende gastdocenten.

dr. Sjaak Körver

De opleiding staat onder leiding van dr. Sjaak Körver (1955). Hij is sinds 2000 docent praktische theologie, supervisor en onderzoeker aan de Faculteit Katholieke Theologie van Tilburg University. Hij is stagecoördinator van de uitstroomprofielen categoriaal en basispastoraat.

In 1982 is hij zijn loopbaan begonnen als geestelijk verzorger begonnen (ziekenhuis, psychogeriatrie, psychiatrie), is meer dan 20 jaar trainer Klinische Pastorale Vorming geweest, is als supervisor, leersupervisor en docent supervisiekunde geregistreerd bij de Raad voor KPV en bij de LVSC. In 2013 is hij gepromoveerd op een empirisch religiepsychologisch onderzoek naar spirituele coping strategieën van longkankerpatiënten. In april 2014 verscheen onder zijn redactie het boek In het oog in het hart: geestelijke verzorging 2.1 (Valkhof Pers, Nijmegen).

Hij doet (postdoc) onderzoek naar het functioneren van geestelijke verzorging in de zorg. Hij is lid van de Commissie Wetenschap van de VGVZ en sinds 1 september 2015 hoofdredacteur van het Tijdschrift Geestelijke Verzorging. Hij is tevens directeur van het Universitair Centrum voor Geestelijke Verzorging (een samenwerkingsverband van TST en PThU).

Dr. Christa W. Anbeek

Dr. Christa W. Anbeek (1961) is bijzonder hoogleraar remonstrantse theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Ze was tot voor kort universitair hoofddocent bestaansfilosofie aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Daarvoor werkte ze als universitair docent godsdienstwetenschappen (Tilburg University), met als specialisatie boeddhisme, christendom en interreligieuze dialoog.

Haar werk voor de Universiteit van Tilburg combineerde zij met een baan als geestelijk verzorger in een grote GGZ instelling. Haar onderzoek is gericht op de relatie tussen religies, filosofieën en de vraag naar de zin van het leven – met name als het gaat om levenseindevragen of ingrijpende levensgebeurtenissen.

Praktische informatie

Data: in 2019 op 9 en 23 september, 7 en 28 oktober, 11 en 25 november en 9 december. In 2020 op 13 en 27 januari en 10 februari, telkens van 10.00-16.00 uur

Locatie: Tilburg School of Catholic Theology, Nieuwegracht 61, 3512 LG Utrecht.

Kosten: € 2650 (incl. lunch, het spel en reader). De kosten zijn veelal declarabel bij de werkgever

Accreditatie:

  • PE PKN 6 punten.
  • SKGV 15,5 punten in de categorie Vakbekwaamheid.

Informatie

Korver, J.W.G.
Name dr. J.W.G. (Sjaak) Korver
Tilburg School of Catholic Theology
Department of Practical Theology and Religious Studies
Position Universitair Docent
Room D 142
Phone +31 13 466 3223
E-mail j.w.g.korver@tilburguniversity.edu