LUCE

Luce / Centrum voor Religieuze Communicatie

Luce / Centrum voor Religieuze Communicatie is de instelling van de Tilburg School of Catholic Theologie (TST) voor valorisatie en professional learning. Het aanbod van Luce richt zich zowel op professionals als op geïnteresseerden in thema's van zingeving, ethiek en de relevantie van theologie voor kerk en samenleving.

Luce wil het onderzoek van TST voor het brede publiek toegankelijk maken door het organiseren van symposia, boekpresentaties en cursussen rond actuele thema's en rond thema's van spiritualiteit en theologie.

Luce verzorgt een aanbod professional learning voor geestelijk verzorgers, pastores en andere beroepskrachten die in hun werk in aanraking komen met vragen over geloof, zingeving en ethiek.

Theologie en de katholieke intellectuele traditie zijn relevante bronnen van wijsheid en inzicht. Niet alleen in relatie tot persoonlijke levensvragen en zingeving maar ook in relatie tot de grote maatschappelijke thema's in onze samenleving.

Het aanbod van Luce maakt deel uit van het LLO-aanbod van de Universiteit van Tilburg.

Regelmatig verschijnt de gratis Luce nieuwsbrief. U kunt zich abonneren via deze link.

Inspiratie uit de traditie van het Katholiek Sociaal Denken

Het christendom heeft altijd oog gehad voor de noden van de wereld en voor een rechtvaardige samenleving - en ja: er ging vaak van alles fout. In de sociale encyclieken wordt het denken over wat goed en rechtvaardig is ontwikkeld en telkens 'bij de tijd gebracht'. Deze traditie werd ingezet door paus Leo XIII en nog altijd voortgezet met belangrijke recente bijdragen van Johannes Paulus II, Benedictus XVI en Franciscus.

Het katholiek sociaal denken biedt een inspirerend en kritisch denkkader en geeft handreikingen voor aan- en besturen, voor concreet handelen. 

Luce ontwikkelt aanbod in het post-academisch programma van de School of Catholic Theology van de Universiteit van Tilburg. Dit najaar bijvoorbeeld een reeks van zeven voor professionals in besturen, bedrijven of organisaties die behoefte hebben aan een verdieping van hun visie als inspiratie voor het concreter uitwerken van hun missie. 

Zie deze webpagina voor het aanbod.


Levensvragen in eerstelijns palliatieve zorg. Schakels tussen professionals en betekenisvolle dialoog met cliënten

De eerstelijns zorg richt zich op de thuissituatie van patiënten. Zeker als het gaat om zorg in de palliatieve fase, zal van professionele zorgverleners aandacht gevraagd worden voor de impact op het sociale en psychische welbevinden. Patiënten en hun naasten zullen vragen en zorgen hebben rond het ziekteverloop maar ook vragen die van doen hebben met het leven zelf, vragen naar zingeving.

Het is belangrijk dat zorgverleners oog en oor hebben voor ook die vragen. Het zijn al te menselijke vragen, die herkenbaar zijn en waar professionele zorgverleners, mede op basis van ervaring, zinvol over in gesprek kunnen gaan. Daarnaast is het van belang dat zorgverleners weet hebben van de specifieke aard van vragen die gerelateerd zijn met psychisch of existentieel welbevinden en met zingeving, spiritualiteit en levensbeschouwing.

Zie voor meer op deze webpagina.