Tilburg Institute for Family Business

Onderzoek TiFB

Dynamiek van familiebedrijven

Het Tilburg Instituut voor Familiebedrijven verricht multidisciplinair onderzoek naar de dynamiek van familiebedrijven. Het multidisciplinaire karakter komt tot uitdrukking in de samenwerking tussen verschillende wetenschapsgebieden zoals economie en management, recht en sociale wetenschappen.

TIFB richt zich op thema’s als opvolging, governance, strategisch management, HRM en de fiscale aspecten van familiebedrijven en draagt op deze wijze bij aan de ontwikkeling van kennis over familiebedrijven. Voor meer informatie over de mogelijkheden van onderzoek kunt u contact opnemen met ons door een e-mail te sturen naar tifb@tilburguniversity.edu.

Promotieonderzoek

De impact van het familiesysteem op het familiebedrijf

Onderzoeker

  • Joyce Kox

Samenvatting

Het belangrijkste element dat het familiebedrijf onderscheidt van andere soorten bedrijven, is de betrokkenheid van de familie. Het familie- en bedrijfssysteem overlappen en creëren een unieke, maar complexe omgeving. Als gevolg daarvan zijn resultaten van het familiebedrijf een functie van het bedrijf en de familie. Er is echter weinig bekend over hoe het familiesysteem en het bedrijfssysteem elkaar beïnvloeden. Wetenschappers zien het familiebedrijf vaak als homogene entiteiten, wat tegenstrijdige onderzoeksresultaten oplevert. In werkelijkheid verschillen familiebedrijven van elkaar. De familie kan hiervan een oorzaak zijn, omdat families van elkaar verschillen op allerlei aspecten zoals de mate van cohesie of flexibiliteit. Door de betrokkenheid van de familie bij het bedrijf, kunnen deze aspecten de bedrijfsstrategie en bedrijfsresultaten beïnvloeden. Desondanks is er nog weinig aandacht besteed aan het familieaspect in het familiebedrijf. Kortom, dit onderzoek richt zich op het samenspel tussen de familie en het bedrijf. Het doel van het proefschrift is voornamelijk meer grip te krijgen op de heterogeniteit van familiebedrijven wat wordt veroorzaakt door het familiesysteem en de impact van deze kenmerken op het bedrijfssysteem.

Het privacygrondrecht in EU- en Nederlandse wetgeving

Onderzoeker

  • Pjotr Anthoni

Samenvatting

Het recht op privacy is een fundamenteel recht voor particulieren in het algemeen en voor ondernemers in het bijzonder. Eigenaren van familiebedrijven vormen een belangrijke en substantiële groep ondernemers in Nederland. Om deze essentiële rol mogelijk te maken, is de privacy van de betrokken ondernemers en hun familie van groot belang. Recente wetgeving voor bijvoorbeeld het UBO-register (geïntroduceerd met de vierde EU Antiwitwasrichtlijn) doet de vraag rijzen of er een correcte toetsing aan het recht op privacy heeft plaatsgevonden en of een passende balans is gevonden tussen transparantie en privacy. Dit onderzoek beoogt een verbeterd en meer omvattend toetsingskader te ontwikkelen om nieuwe EU- en Nederlandse wetgeving aan het recht op privacy te toetsen.

Naar een uniforme bedrijfsopvolgingsfaciliteit?

Onderzoeker

  • Almer de Beer

Samenvatting

Vanwege het grote belang voor de economie en werkgelegenheid staat het thema ‘bedrijfsopvolging’  - zowel op nationaal als Europees niveau - hoog op de politieke agenda. Uitgangspunt is dat de overheid de overdracht van een onderneming zo min mogelijk dient te belemmeren. Binnen de Europese Unie heeft dit geleid tot een breed spectrum aan fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Van een Europese aanpak is evenwel geen sprake. Fiscale bedrijfsopvolgingspolitiek is nog altijd voorbehouden aan de lidstaten zelf. Consequentie is dat er binnen de Europese Unie grote verschillen bestaan tussen de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Deze verschillen worden deels verklaard doordat lidstaten het fundamentele begrip  ‘bedrijfsopvolging’ niet eenduidig afbakenen. Een gebrek aan uniformiteit doet zich ook voor op zuiver nationaal niveau. Zo kent de Nederlandse fiscale wetgeving de nodige bedrijfsopvolgingsfaciliteiten, maar door een afwijkende afbakening van het begrip ‘bedrijfsopvolging’, kunnen de voorwaarden per faciliteit uiteenlopen. In dit onderzoek wordt het begrip ‘bedrijfsopvolging’ geanalyseerd en wordt getracht om tot een definiëring en afbakening van dit begrip te komen. Het uiteindelijke doel is om - mede in de context van de Europese Unie- te komen tot voorstellen voor verbetering en uniformering van de Nederlandse fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten.

Contact

Wilt u meedoen met onderzoek naar een familiebedrijven gerelateerd onderwerp,
of bijdragen aan het keuzevak bedrijfsopvolging
of onderwerpen aandragen voor scripties en stageplekken aanbieden?