Tranzo

Wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn,
Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

'Interactie tussen wetenschap, praktijk en zorgvraag'

Tranzo

Anton Došen Scriptieprijs

De Anton Došen Scriptieprijs is een scriptieprijs gericht op onderzoek bij mensen met een verstandelijke beperking met gedragsproblemen en/of psychopathologie. De Anton Došen Scriptieprijs wordt uitgereikt aan de auteur van de meest vernieuwende masterscriptie op het gebied van onderzoek bij deze doelgroep. De scriptieprijs is door de Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland ingesteld in samenwerking met Tranzo van Tilburg University en STEVIG, onderdeel van Dichterbij. 

Voor de winnaar wordt een bedrag van 5000 euro beschikbaar gesteld.


Voor de Anton Došen Scriptieprijs 2019 kunnen op dit moment geen nieuwe projecten of initiatieven worden ingezonden. De prijsuitreiking vindt plaats op 2 april tijdens het tweejaarlijks symposium van de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking.

Over de Anton Došen Scriptieprijs

Wetenschappelijk onderzoek bij mensen met een verstandelijke beperking met gedragsproblemen en/of psychopathologie is spaarzaam. De Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland heeft zich ten doel gesteld om wetenschappelijk onderzoek op dit terrein te stimuleren. Vanuit deze gedachte is dan ook de Anton Došen Scriptieprijs ingesteld, in samenwerking met STEVIG, onderdeel van Dichterbij en Tranzo van Tilburg University, om meer (jonge) mensen te motiveren onderzoek bij deze doelgroep uit te voeren. De prijs is gekoppeld aan de leerstoel van prof. dr. Embregts.

De betrokken partijen

De Anton Došen Scriptieprijs is ingesteld door de Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland (Nieuw Spraeland heet tegenwoordig STEVIG, onderdeel van Dichterbij) in samenwerking met STEVIG, onderdeel van Dichterbij, en Tranzo van Tilburg University.

Stichting vrienden van Nieuw Spraeland

De Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland is in 1993 opgericht om te bevorderen dat er meer wetenschappelijk onderzoek wordt verricht bij mensen met een verstandelijke beperking met gedragsproblemen en/of psychopathologie. Deze doelgroep valt vanwege complexe hulpvragen vaak tussen wal en schip. De Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland beoogt met de Anton Došen Scriptieprijs de maatschappelijke positie van mensen met een verstandelijke beperking met gedragsproblemen en/of psychopathologie te verbeteren.

STEVIG, onderdeel van Dichterbij

Dichterbij ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders en verwanten. STEVIG, een onderdeel van Dichterbij is gespecialiseerd in de behandeling en ondersteuning van mensen bij wie verstandelijke beperking, psychopathologie en soms crimineel gedrag samengaan met complicerende omgevingsfactoren. Mensen met een lichte verstandelijke beperking die kampen met gedragsproblemen en/of psychopathologie kunnen er terecht voor verschillende diagnostiek en behandelmogelijkheden: ambulante, dag- en klinische behandeling, kort of langdurend, in een open of gesloten setting. STEVIG heeft de provincies Noord-Brabant en Limburg als werkgebied.

Tranzo, Tilburg University

De Anton Došen Scriptieprijs is ondergebracht bij de Academische Werkplaats ‘Leven met een Verstandelijke Beperking’ van Tranzo, Tilburg University. Tranzo is het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van Tilburg University. De missie van Tranzo is verbinden van wetenschap en praktijk op het gebied van zorg en welzijn. Hierbij is de interactie tussen drie partijen van wezenlijk belang: onderzoekers, professionals (zoals zorgverleners en beleidsmedewerkers) en de burger, de patiënt of meer algemeen de vraagzijde. De doelstelling van Tranzo is het samen met de praktijk via interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek verkrijgen, verder ontwikkelen en vervolgens uitwisselen van kennis op het gebied van zorg en welzijn. Zowel academisch excellent presteren als werken aan de waarde voor de praktijk, ofwel valorisatie, maken onderdeel uit van het onderzoeksprogramma.

Wie is Anton Došen?

De scriptieprijs is vernoemd naar em. prof. dr. Anton Došen. Hij was bijzonder hoogleraar met de leeropdracht 'Psychiatrische aspecten van verstandelijke handicap' aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Tevens is hij voormalig directeur behandeling van het Centrum voor de behandeling van psychische en gedragsstoornissen bij mensen met een verstandelijke handicap Nieuw Spraeland (nu: STEVIG, onderdeel van Dichterbij) te Oostrum.

Em. prof. dr. Došen is een van de eersten in Nederland die een onderbouwing probeerde te geven van wat professionals in de dagelijkse, klinische praktijk nastreven: begrijpen en verklaren van de complexiteit van psychiatrische stoornissen en gedragsproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking. Hij stimuleerde professionals te laten werken vanuit een integratieve diagnose en deze richtinggevend te laten zijn voor de behandeling. Kenmerkend voor zijn benadering is de centrale plaats die hij het ontwikkelingsniveau (en dan vooral de emotionele- en persoonlijkheidsontwikkeling) toebedeelt in het ontstaan en uiten van gedragsproblemen en psychiatrische stoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking

Deelname Anton Došen Scriptieprijs

De scriptieprijs staat open voor masterscripties die een onderzoek beschrijven naar risicofactoren, diagnostiek of directe of indirecte ondersteunings- of interventiestrategieën om de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking met gedragsproblemen en/of psychopathologie te optimaliseren. Bruikbaarheid van onderzoeksresultaten in de zorgpraktijk voor deze cliëntengroep wordt zeer gewaardeerd.

Alle scripties in de Nederlandse of Engelse taal die geschreven zijn in het kader van een universitaire masteropleiding over dit onderwerp komen in aanmerking voor de prijs. Studenten uit zowel Nederland als België kunnen meedingen naar de scriptieprijs. Alle scripties geschreven in de twee collegejaren voorafgaand aan het moment van uitreiken kunnen worden ingezonden, met uitzondering van eerder ingediende scripties.

Iedereen die mee wil dingen naar de Anton Došen Scriptieprijs dient eerst een samenvatting van de scriptie in te sturen. Deze samenvatting, die maximaal 4000 tekens omvat, dient de aanleiding, vraagstelling, onderzoeksmethode, resultaten en belangrijkste conclusies te beschrijven. De beoordelingscommissie beoordeelt de samenvattingen en selecteert enkele inzendingen die uitgenodigd worden om de volledige scriptie in te zenden. De volledige scriptie dient in PDF formaat aangeleverd te worden. Deadlines voor inzendingen zijn terug te vinden in het reglement.

Reglement

 • De Anton Došen Scriptieprijs wordt eens per twee jaar uitgereikt, de eerstvolgende uitreiking zal in het voorjaar van 2019 zijn.
 • Scripties geschreven in het kader van een masteropleiding aan een universiteit in Nederland of België in het academisch jaar 2016/2017 en 2017/2018 kunnen worden ingezonden.
 • Scripties dienen gericht te zijn op onderzoek naar risicofactoren, diagnostiek of directe of indirecte ondersteunings- of interventiestrategieën om de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking met gedragsproblemen en/of psychopathologie te optimaliseren.
 • Bruikbaarheid van onderzoeksresultaten in de zorgpraktijk voor mensen met een verstandelijke beperking met gedragsproblemen en/of psychopathologie is een pre.
 • De scriptie is met een voldoende beoordeeld door de begeleiders van de desbetreffende universiteit.
 • Om deel te nemen wordt het inschrijfformulier met bijgevoegd een samenvatting van de scriptie toegestuurd aan de secretaris van de beoordelingscommissie. Deze dient uiterlijk op 01-11-2018 ontvangen te zijn.
 • Deelnemers ontvangen uiterlijk op 01-02-2019 de reactie van de beoordelingscommissie op de ingezonden samenvattingen.
 • De deelnemers die uitgenodigd worden de volledige scriptie op te sturen dienen deze uiterlijk op 12-02-2019 aan de secretaris van de beoordelingscommissie te hebben toegestuurd.
 • Door deel te nemen aan de scriptieprijs stemt de deelnemer er mee in dat de Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland, STEVIG, onderdeel van Dichterbij en de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences van Tilburg University de scriptie voor publicitaire doeleinden mogen gebruiken.
 • Door deel te nemen aan de scriptieprijs stemt de deelnemer er mee in dat de beoordelingscommissie gevrijwaard is van alle aanspraken van derden wegens inbreuk op auteursrechten.
 • Een scriptie kan slechts eenmaal meedingen naar deze prijs.
 • Winnaars van deze scriptieprijs kunnen met een eventuele andere scriptie niet opnieuw meedingen naar deze prijs in een volgend jaar.
 • De beoordelingsprocedure zoals onderstaand genoemd is bindend. De secretaris van de beoordelingscommissie ziet toe op het correct volgen van de beoordelingsprocedure.
 • De beoordelingscommissie behoudt zich het recht voor om de prijs niet uit te reiken als alle inzendingen van onvoldoende niveau worden beoordeeld.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de beoordelingscommissie.
 • Scripties waarbij één van de juryleden betrokken is geweest, zijn niet uitgesloten van deelname. In de beoordeling van deze specifieke scriptie zal het betreffende jurylid echter worden uitgesloten van stemming en commentaar.

Beoordelingsprocedure

De beoordelingscommissie bestaat uit:

 • Prof. dr. Petri Embregts, Tilburg University, voorzitter
 • Prof. dr. Anton Došen, emeritus hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen
 • Drs Jos Nauts, bestuurslid van de Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland
 • Prof. dr. Dike van de Mheen, Tilburg University
 • Drs. Harm Wijgergans MSM, STEVIG, onderdeel van Dichterbij
 • Prof. dr. Stijn Vandevelde, Universiteit Gent
 • Prof. dr. Henk Nijman, Radboud Universiteit
 • Dr. Wietske van Oorsouw, Tilburg University, secretaris

De leden van de beoordelingscommissie beoordelen individueel van elkaar en blind (zonder te weten wie de scriptie heeft ingezonden) zowel de samenvattingen als de volledige scripties. Tijdens een eenmalige vergadering zal uiteindelijk besloten worden welke inzending tot winnaar wordt uitgeroepen.

In het geval dat een deelnemer een scriptie inzendt die in het schrijven van de scriptie begeleid is door een van de leden van de beoordelingscommissie, dan zal dit lid van de beoordelingscommissie deze inzending niet mee beoordelen.

De scriptie wordt beoordeeld op een aantal kwalitatieve aspecten. Belangrijke aspecten zijn de bijdrage aan de ontwikkeling van ons weten en/of denken over de doelgroep, vernieuwing, beleidsrelevantie, analytisch niveau, grondigheid van het onderzoek, oorspronkelijkheid, creativiteit, wetenschappelijke waarde, bruikbaarheid in de praktijk en leesbaarheid.

Uitreiking en bekendmaking

De prijs zal op 2 april 2019 worden uitgereikt tijdens het tweejaarlijkse symposium dat georganiseerd wordt door de Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking van Tranzo, Tilburg University.

Inschrijfformulier


Contact

Mocht u vragen hebben die betrekking hebben op de Anton Došen Scriptieprijs, dan kunt u altijd contact opnemen via:

T: +31 13 466 2633

E: antondosenscriptieprijs@tilburguniversity.edu

Dr. Wietske van Oorsouw, secretaris beoordelingscommissie

Prof. Dr. Petri Embregts, voorzitter beoordelingscommissie

Uitreiking 2012

Tijdens het symposium ‘Leven met een verstandelijke beperking’ aan Tilburg University is op 12 april 2012 voor de eerste keer de Anton Došen Scriptieprijs uitgereikt. Anneke Paelinck van Universiteit Gent mocht de prijs in ontvangst nemen voor haar masterscriptie over het motiveren van mensen met een verstandelijke beperking met gedragsproblemen en/of psychopathologie die middelen misbruiken. De scriptie geeft inzicht in het fenomeen van middelengebruik en –misbruik bij mensen met een verstandelijke beperking. Paelinck deed onderzoek naar de toepassing en evaluatie van motiverende gespreksvoering bij deze mensen. Vooral de gegevens die Paelinck verzamelde over hoe personen met een verstandelijke beperking reflecteren op hun middelenmisbruik, is volgens de jury van toegevoegde waarde. De scriptie levert informatie op die relevant is voor de verdere uitbouw van behandelinterventies.

Paelink ontving de prijs uit handen van em. prof. dr. Anton Došen zelf.


Uitreiking 2013

Tijdens het symposium ‘Leven met een verstandelijke beperking’ aan Tilburg University is op 11 april 2013 voor de tweede keer de Anton Došen Scriptieprijs uitgereikt. Sonja van Veen - Graafstal van de Radboud Universiteit mocht de prijs in ontvangst nemen voor haar masterscriptie naar het effect van Emerging Body Language. Het doel van de scriptie van Van Veen-Graafstal is tweeledig. Ten eerste is het een verkennende studie om het effect van een veelbelovende behandeling, Emerging Body Language, te bestuderen bij jongeren met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Het tweede doel van de scriptie is het onderbouwen van de theoretische veronderstelling van Emerging Body Language dat alle mensen zelforganiserende systemen zijn. Het belangwekkende van deze scriptie zit volgens de jury in een combinatie van:

a) een vernieuwende theoretische kijk op gedragsproblemen van mensen met een licht verstandelijke beperking;

b) de wijze waarop de behandeling vorm zou moeten krijgen, vanuit een relationele optiek;

c) het feit dat de interventies die zijn uitgevoerd worden geanalyseerd, vanuit een complex-dynamisch kader;

d) met gebruikmaking van de meeste recente analysetechnieken die de individuele ontwikkeling van de cliënt in relatie met de begeleider respecteert.

Het feit dat er naast kwantitatieve ook kwalitatieve analyses worden toegepast, maakt dat de cijfers meer betekenis krijgen.

Van Veen - Graafstal ontving de prijs uit handen van em. prof. dr. Anton Došen zelf.


Uitreiking 2015

Tijdens het symposium van de Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking is de Anton Došen Scriptieprijs is voor de derde keer uitgereikt aan de auteur van de meest vernieuwende masterscriptie op het gebied van onderzoek bij mensen met een verstandelijke beperking met psychopathologie en/of gedragsproblemen. In totaal hadden tien studenten hun masterscriptie ingediend. Na zorgvuldig beraad is Lore Riské met haar scriptie over de validering van de SEO-R aangewezen tot winnaar. Het belangwekkende van deze scriptie zat volgens de jury in een combinatie van: (1) De uitstekende wetenschappelijke uitvoering en beschrijving van het scriptieonderzoek; (2) De relevantie van het onderwerp voor de doelgroep van mensen met een verstandelijke beperking met psychopathologie en/of gedragsproblemen; (3) De geboden vernieuwingsimpuls voor de doorontwikkeling van een schaal die in de klinische praktijk breed onder de aandacht is van professionals.


Uitreiking 2017

De Anton Došen Scriptieprijs is voor de vierde keer uitgereikt aan de auteur van de meest vernieuwende masterscriptie op het gebied van onderzoek bij mensen met een verstandelijke beperking met psychopathologie en/of gedragsproblemen. De prijs is verbonden aan de leerstoel van Prof. dr. Petri Embregts en ingesteld door de Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland in samenwerking met de School of Social and Behavioral Sciences van Tilburg University en STEVIG, onderdeel van Dichterbij. De prijs wordt iedere 2 jaar uitgereikt. Voor de winnaar is een bedrag van 5000 euro beschikbaar gesteld en de mogelijkheid om de winnende scriptie (in verkorte vorm) te publiceren in het tijdschrift Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk.

Jolien Rheiter
 is met haar scriptie vanuit de Open Universiteit over de seksuele ontwikkeling van
mensen met een verstandelijke beperking tot winnaar verkozen. Een gedeelde tweede plaats werd toegekend aan Samantha Roetink (VU Amsterdam; titel: De relatie tussen sociale angst en sociale status bij adolescenten met een lichte verstandelijke beperking) en Angela Schuurmans (RU Nijmegen; titel: A Pilot Study Evaluating “Dojo,” a Videogame Intervention for Youths with Externalizing and Anxiety Problems).

In het winnende onderzoek werd een vragenlijst ontworpen en gevalideerd die de seksuele ontwikkeling van mensen met verstandelijke beperking in kaart brengt. Het uiteindelijke meetinstrument is betrouwbaar en onderscheidend voor deze doelgroep. De jury beoordeelde het onderwerp van de winnende thesis als uitermate relevant voor de doelgroep van mensen met een verstandelijke beperking met psychopathologie en/of gedragsproblemen. Jolien ontving de prijs uit handen van em. prof. dr. Anton Došen zelf.