Tranzo

Wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn,
Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

'Interactie tussen wetenschap, praktijk en zorgvraag'

Tranzo

Jan van der Kruis Innovatieprijs

De Jan van der Kruis Innovatieprijs is een prijs gericht op innovatieve praktijkproducten binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze prijs is door Dichterbij ingesteld in samenwerking met Tranzo (Tilburg University) en is gekoppeld aan de Academische Werkplaats Leven met een verstande­lijke beperking. Het is een duurzame samenwerking van zorgorganisaties in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (Amarant Groep, Amerpoort, ASVZ, Dichterbij, Koraal, Lunet zorg, Prisma, Radar, SDW, Severinus, Sherpa, S&L Zorg, Tragel, Zuidwester), LFB en Tilburg University.


Voor de winnaar wordt een bedrag van 5000 euro beschikbaar gesteld.

Voor de Jan van der Kruis Innovatieprijs 2019 kunnen op dit moment geen nieuwe projecten of initiatieven worden ingezonden. De prijsuitreiking vindt plaats op 2 april tijdens het tweejaarlijks symposium van de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking.

Over de Jan van der Kruis Innovatieprijs

Begin 2012 is de Jan van der Kruis Innovatieprijs in het leven geroepen. Deze prijs is een eerbetoon aan mr. Jan van der Kruis, voormalig voorzitter van de Raad van Bestuur van Dichterbij. Hij nam op 19 januari 2012 afscheid.

In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking worden jaarlijks initiatieven gestart, waarbij nieuwe ideeën en nieuwe mogelijkheden dienen als voedingsbodem voor innovatieve producten. Hierdoor wordt het praktijkveld gestimuleerd om met een vernieuwende blik te blijven kijken naar de dagelijkse praktijk. De prijs is bedoeld als stimulans om de positie van mensen met een verstande­lijke beperking en hun kwaliteit van leven te verbeteren.

De betrokken partijen

De Jan van der Kruis Innovatieprijs is ingesteld door Dichterbij. Deze organisatie biedt hulp- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking en hun directe omgeving. In Zuid-Gelderland, Noord- en Midden Limburg en Noord-Brabant ondersteunt Dichterbij volwassenen op het gebied van wonen, werken en welzijn. Daarnaast biedt Dichterbij behandeling aan mensen met een lichte verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen via STEVIG.

De Jan van der Kruis Innovatieprijs is ondergebracht bij de Academische Werkplaats ‘Leven met een Verstandelijke Beperking’ van Tranzo, Tilburg University. Dit is een samenwerkingsverband van Amarant Groep, Amerpoort, ASVZ, Dichterbij, Koraal Groep, Lunet zorg, Prisma, Radar, SDW, Sherpa, S&L Zorg, Tragel Zorg, Zuidwester en Tilburg University. Binnen het samenwerkingsverband tussen zorginstellingen en de universiteit wordt gestreefd naar het stimuleren, uitvoeren en implementeren van praktijkgericht onderzoek met als doel het versterken van eigen kracht van mensen met een verstandelijke beperking en diegene die hen ondersteunen.

Wie is Jan van der Kruis?

Deze innovatieprijs is vernoemd naar mr. Jan van der Kruis, die per 1 januari 2012 is teruggetreden als voorzitter van de Raad van Bestuur van Dichterbij. De heer van der Kruis was achttien jaar betrokken als bestuurder bij Dichterbij en heeft daarvoor bij diverse andere instellingen directiefuncties bekleed. Waarden die voor Van der Kruis van essentieel belang waren in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, zijn: innovatie, menslievende zorg, investeren op de langdurige zorgrelatie en een brug slaan tussen theorie en praktijk.

Deelname Jan van der Kruis Innovatieprijs

De Jan van der Kruis Innovatieprijs is gericht op innovatieve praktijkproducten binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking die tot doel hebben de positie van mensen met een verstande­lijke beperking en hun kwaliteit van leven te verbeteren. De jury staat zowel open voor projecten die recentelijk gestart zijn, als voor projecten die al langere tijd lopen. In tegenstelling tot eerdere edities is een eventuele verbinding van het product met een wetenschappelijk onderzoeksproject géén voorwaarde om voor de prijs in aanmerking te komen. De producten kunnen op persoonlijke titel worden ingestuurd, maar ook vanuit een zorgorganisatie. Aanmelden kan via deze website onder het kopje ‘Inschrijfformulier’.

Reglement

De Jan van der Kruis Innovatieprijs is gericht op innovatieve praktijkproducten binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking die tot doel hebben de positie van mensen met een verstande­lijke beperking en hun kwaliteit van leven te verbeteren.

 • De Jan van der Kruis Innovatieprijs wordt eens per twee jaar uitgereikt, de eerstvolgende uitreiking zal op 11 april 2019 zijn.
 • Projecten of initiatieven in Nederland die zijn afgerond tussen november 2016 en november 2018 kunnen worden ingezonden.
 • Zowel onderzoekers, professionals, mensen met een verstandelijke beperking en/of verwanten kunnen zich inschrijven.
 • Het plan kan individueel zijn, maar ook ingediend worden namens een groep mensen of een instelling.
 • Project leveren een bijdrage aan de versterking van de maatschappelijke positie van mensen met een verstandelijke beperking en hun kwaliteit van bestaan (dit betreft alle levensdomeinen van Schalock).
 • Het gaat om een initiatief dat innovatief is (d.w.z. dat de projecten nadrukkelijk bijdragen aan of gebruik maken van een nieuwe visie op de vermaatschappelijking (en zorg en ondersteuning hierbij) van mensen met een verstandelijke beperking). Hierbij kunnen twee mogelijkheden het geval zijn:
 1. Het project is in beginsel gebaseerd op een geheel vernieuwde/innovatieve kijk op zorg, volgens hiervoor vermeldde uitgangspunten en vanuit die basis ontworpen en uitgevoerd.
 2. Het project heeft geleid tot uitkomsten of producten die aanleiding kunnen zijn voor een geheel vernieuwde/innovatieve kijk op de zorg en versterking van de positie van mensen met een verstandelijke beperking in de samenleving.
 • Om deel te nemen wordt het inschrijfformulier met bijgevoegd een samenvatting en eventueel niet-digitaal materiaal (zoals folder, DVD etc) van het project toegestuurd aan de secretaris van de beoordelingscommissie. Deze dient uiterlijk op 01-11-2018 binnen te zijn.
 • Wanneer geen extra informatie vereist is voor een eindbeoordeling, wordt door de jury direct besloten wie de Jan van der Kruis Innovatieprijs 2019 wint. Indien gewenst vraagt de secretaris van de top-3 inzendingen nadere informatie/producten op bij de aanvrager en stuurt deze naar de voltallige commissie. Wanneer extra informatie wordt opgevraagd over de genomineerde projecten, volgt een tweede beoordelingsronde.
 • Tijdens een tweede vergadering wordt in gezamenlijkheid besloten welk project/prodcut de Jan van der Kruis Innovatieprijs wint. Tot slot schrijft de secretaris op basis van alle commentaren een juryrapport die als check ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de hele commissie.
 • Door deel te nemen aan de Jan van der Kruis Innovatieprijs stemt de deelnemer er mee in dat Dichterbij en de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences van Tilburg University het project/product voor publicitaire doeleinden mogen gebruiken.
 • Door deel te nemen aan de Jan van der Kruis Innovatieprijs stemt de deelnemer er mee in dat de beoordelingscommissie gevrijwaard is van alle aanspraken van derden wegens inbreuk op auteursrechten.
 • Een project kan slechts eenmaal meedingen naar deze prijs.
 • De beoordelingsprocedure zoals onderstaand genoemd is bindend. De secretaris van de beoordelingscommissie ziet toe op het correct volgen van de beoordelingsprocedure.
 • De beoordelingscommissie behoudt zich het recht voor om de prijs niet uit te reiken als alle inzendingen van onvoldoende innovatief niveau worden beoordeeld.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de beoordelingscommissie.
 • Projecten waarbij één van de juryleden betrokken is geweest, zijn niet uitgesloten van deelname. In de beoordeling van dit specifieke project zal het betreffende jurylid echter worden uitgesloten van stemming en commentaar.

Beoordelingsprocedure

De beoordelingscommissie, bestaat uit:

 • Prof. dr. Petri Embregts, Tilburg University, voorzitter
 • Prof. dr. Dike van de Mheen, Tilburg University
 • Dhr. Willem de Gooyer, oud-voorzitter Raad van Bestuur Steinmetz|De Kompaan
 • Dr. Wietske van Oorsouw, Tilburg University, secretaris
 • Mr. Jan van der Kruis, oud-voorzitter Raad van Bestuur Dichterbij
 • Mevr. Cecile Stallenberg, lid Raad van Bestuur Dichterbij

De leden van de beoordelingscommissie beoordelen individueel van elkaar en blind (zonder te weten wie de inzending heeft ingediend) zowel de samenvattingen, niet-digitaal materiaal en (uitgebreide) toelichtingen die behoren bij een eventuele tweede beoordelingsronde. De beoordelingscommissie zal eenmalig bij elkaar komen om uiteindelijk te besluiten welke inzending tot winnaar wordt uitgeroepen.

In het geval een project/product wordt ingezonden waarbij een van de leden van de beoordelingscommissie betrokken is geweest (bijv lid in project-/ontwikkelgroep), dan zal dit lid van de beoordelingscommissie deze inzending niet mee beoordelen.

De inzending wordt beoordeeld op een aantal kwalitatieve aspecten. Belangrijke aspecten zijn:

 • allereerst, het innovatieve karakter van het initiatief of product,
 • ten tweede de relevantie van de inzending op de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking, en
 • ten derde de aandacht voor de verbinding tussen wetenschap en praktijk.

Uitreiking en bekendmaking

De prijs zal op 11 april 2019 worden uitgereikt tijdens het tweejaarlijkse symposium dat georganiseerd wordt door de Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking van Tranzo, Tilburg University.

Inschrijfformulier


Contact

Mocht u vragen hebben die betrekking hebben op de Jan van der Kruisprijs, dan kunt u altijd contact opnemen via:

T: +31 13 466 2633 / 4223

E: janvanderkruisprijs@tilburguniversity.edu

Dr. Wietske van Oorsouw, secretaris beoordelingscommissie

Prof. Dr. Petri Embregts, voorzitter beoordelingscommissie

Uitreiking 2013

Het symposium op 11 april 2013 is feestelijk afgesloten door de uitreiking van twee prijzen. Eén van beide prijzen betrof de Jan van der Kruis Innovatieprijs, die gewonnen werd door Simone van Beek. Zij diende de PeeSpot in, een innovatief product dat de opvang van schone urine mogelijk maakt in het kader van betrouwbare diagnostiek van urineweginfecties.

De jury oordeelt dat de PeeSpot een product is dat een innovatieve bijdrage levert aan het verhogen van welzijn en kwaliteit van bestaan van mensen met een verstandelijke beperking. De interventie is slim bedacht en gebaseerd op een duidelijke behoefte uit de praktijk. Bij mensen met een verstandelijke beperking is het soms lastig en tijdrovend om schone urine op te vangen om te onderzoeken of iemand een blaasontsteking heeft. Vooral bij de groep incontinente vrouwen met een laag verstandelijk niveau en/of autisme zijn de meeste gangbare opvangmethoden niet geschikt. Katheteriseren is echter en ingrijpende methode. Een werkbaar alternatief voor katheteriseren verhoogt de kwaliteit van bestaan van mensen in de (psychogeriatrische) ouderenzorg of lichamelijk gehandicaptenzorg. De filter van de PeeSpot sluit aan bij de afmeting van de teststrip. De belangrijkste indicatoren voor urineweginfectie kunnen op deze manier eenvoudig bepaald worden. Het filter kan met behulp van klittenband eenvoudig op de juiste plaats gefixeerd worden in ondergoed of incontinentie-materiaal. Het product leidt tot tijdbesparing en verminderde frustraties hetgeen winst betekent voor cliënt en medewerker. De jury omschrijft dit product als zeer relevant. De betrouwbaarheid van urinetesten neemt toe omdat de kans op het opvangen van schone urine succesvol verhoogt wordt. Voor begeleidend personeel betekent dit een verlichting van hun werk en worden bovendien kosten bespaard. Kortom: een verbetering van de kwaliteit van zorg en minder belasting van de cliënt en medewerker. Tot slot is de PeeSpot volgens de jury een voorbeeld van hoe een praktijkproduct samen met een producent wordt doorontwikkeld en breder uitgezet kan worden, waarbij gestreefd wordt naar betrouwbare diagnostiek van urineweginfecties. Hierbij is gewerkt met een multidisciplinaire onderzoeksgroep.

Uitreiking 2015

Tijdens het symposium van de Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking is de Jan van der Kruis Innovatieprijs voor de tweede keer uitgereikt. In totaal werden 32 inzendingen aangemeld. De jury heeft Lars Nieuwenhoff met GoOV uitgeroepen tot winnaar van de Jan van der Kruis Innovatieprijs 2015. GoOV is een dynamische reisbegeleidingsdienst die mensen met een verstandelijke beperking ondersteunt om zelfstandig te reizen met het openbaar vervoer. GoOV is multi-inzetbaar en ondersteunt niet alleen mensen met een verstandelijke beperking, maar is ook inzetbaar bij een brede groep van kwetsbare burgers voor wie autonomie en regie over het eigen leven een groot goed is. Het product sluit aan bij de ontwikkeling waarbij de kwetsbare burger meer centraal komt te staan. Samengevat is GoOV een product dat een brede toepassing kent, conceptueel goed is uitgevoerd, gedegen is doorontwikkeld en unaniem de stem van de jury kreeg.


Uitreiking 2017

De Jan van der Kruis Innovatieprijs werd voor de derde keer uitgereikt en is bestemd voor producten waarbij sprake is van innovatie, aandacht is voor langdurige zorgrelaties en een brug wordt geslagen tussen theorie en praktijk. De prijs is ingesteld door zorgorganisatie Dichterbij, in samenwerking met Tranzo (Tilburg University), en is gekoppeld aan de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking o.l.v. Prof. dr. Petri Embregts. De prijs wordt iedere 2 jaar uitgereikt; voor de winnaar is een bedrag van 5000 euro beschikbaar gesteld.

De jury heeft Ilse van Assen en Marion Jongerius, beiden als psychomotorisch therapeut werkzaam bij Zuidwester, met de Emotieapp GetGrip uitgeroepen tot winnaar van de Jan van der Kruis Innovatieprijs 2017. Een gedeelde tweede plek werd toegekend aan Sammy Roording (werkzaam bij Karakter; titel product: Straatwijzer) en Rita Gerkema-Nijhof (werkzaam bij Kentalis; titel product: zintuigenverhalen). 
                                  
De Emotieapp GetGrip is ontwikkeld op basis van therapeutische kennis en inzichten in het werken met jongeren en (jong)volwassenen met een lichte verstandelijke beperking waarbij sprake is van emotie-regulatieproblemen. GetGrip geeft de therapeut en de cliënt de mogelijkheid om met gebruik van smartphone of tablet te werken aan emoties en gevoelens. De integratie van GetGrip binnen zorgplatform Quli zorgt ervoor dat de cliënt, therapeut en verwanten digitaal kunnen communiceren binnen een beveiligde omgeving. Aan de ontwikkeling van dit product is een kleinschalig pilot-onderzoek gekoppeld. De Emotieapp GetGrip heeft een innovatief karakter, is potentieel toepasbaar voor verschillende doelgroepen en is maatschappelijk uitermate relevant. Ilse en Marion ontvingen de prijs uit handen van mr. Jan van der Kruis zelf.