Tranzo - geestelijke gezondheid

Leerstoelen AW Geestdrift

Binnen de Academische Werkplaats Geestdrift van Tranzo wordt in co-creatie met de praktijk gewerkt aan kennisontwikkeling en kennisuitwisseling op het gebied van geestelijke gezondheidszorg.

Het Geestdrift onderzoeksprogramma richt zich op twee hoofdlijnen:

 1. Evaluatie- en Effectonderzoek in de GGz (EEG).
  Dit is een zorginhoudelijke onderzoekslijn gericht op het primaire proces in de GGz.
 2. Beleid en Organisatie van de GGz
  Deze onderzoekslijn is gericht op het management en de ondersteunende en voorwaardenscheppende processen in de GGz.

Er zijn acht hoogleraren aan de Academische Werkplaats verbonden, elk met eigen expertise en netwerk. Dit zijn:

 • Forensische Geestelijke Gezondheidszorg
  Prof. dr. Chijs van Nieuwenhuizen
  De leerstoel Forensische Geestelijke Gezondheidszorg is gericht op de theoretische modelvorming, ontwikkeling en evaluatie van behandeling binnen de forensische psychiatrie. Het onderzoek en onderwijs dat vanuit de leerstoel Forensische Geestelijke Gezondheidszorg wordt geëntameerd, heeft betrekking op het grensvlak van de forensische psychiatrie en de GGz. Hierbij wordt prioriteit gegeven aan onderzoek en onderwijs rondom patiënten in de leeftijdsgroep van 12-23 jaar.
 • Rehabilitatie en maatschappelijke participatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen
  Prof. dr. Jaap van Weeghel
  De leerstoel Rehabilitatie en Participatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen richt zich vooral op effectonderzoek naar rehabilitatieprogramma's en -methodieken (op de gebieden wonen, werken, leren en sociale relaties), onderzoek naar predictoren/determinanten van maatschappelijke participatie en -afwijzing van de doelgroep en onderzoek naar de implementatie van evidence-based interventies in de rehabilitatiepraktijk. Deze leerstoel wordt gefinancierd door de Parnassia Groep.
 • Evidence-based management in de Geestelijke Gezondheidszorg
  Prof. dr. Inge Bongers
  De leerstoel 'Evidence-based Management in de Geestelijke Gezondheidszorg' richt zich op duurzame innovatie voor zorg en welzijn, Connectie tussen sociale en technologische innovatie in de GGz, Multi-stakeholder approach, Transformatie in de Geestelijke Gezondheidszorg. Deze leerstoel wordt gefinancierd door GGz Eindhoven en de Kempen.
 • Ambulantisering en Deïnstitutionalisering
  Prof. dr. Hans Kroon
  De leerstoel Ambulantisering en Deïnstitutionalisering richt zich op het proces en de uitkomsten van de ambulantisering in (inter)nationaal perspectief. Ambulantisering betekent dat mensen met (ernstige) psychische aandoeningen zo veel mogelijk kunnen deelnemen aan en wonen in de maatschappij. Daarbij wordt gestreefd naar minder en kortere psychiatrische opnamen, onder gelijktijdige verbetering van de ambulante zorg en ondersteuning. Deze leerstoel wordt gefinancierd door het Trimbos-instituut.
 • Economie en Organisatie van de gezondheidszorg
  Prof. dr. Richard Janssen  
  De leerstoel heeft twee aandachtsgebieden. Het eerste is te bevorderen dat bij effectiviteitsonderzoek ook aandacht is voor kosten, zodat er een goede kosten baten afweging gemaakt kan worden. Het tweede aandachtsgebied is wat de impact is van stelselwijzigingen op de zorg aanbiedende instellingen en daaraan gerelateerd op welke wijze reageert het overheidsbeleid op het gedrag van de zorgorganisaties in de GGZ. Door de overgang van steeds meer verantwoordelijkheden naar zorgverzekeraars en gemeenten wordt de impact van het decentrale beleid steeds belangrijker. De leerstoel is oorspronkelijk ingesteld door de SWOOG.
 • Antisociaal gedrag, psychiatrie en maatschappij
  Prof. dr. Arno van Dam 
  De leerstoel Antisociaal gedrag, psychiatrie en maatschappij richt zich op onderzoek naar diagnostiek en behandelmogelijkheden van antisociaal gedrag met als doel de toegang voor deze groep in de zorg te vergroten en stigma te verminderen. De leerstoel is gevestigd door GGZ Westelijk Noord-Brabant.
 • Victims and mental health
  Prof. dr. Peter van der Velden
  Ruim één op de tien volwassenen wordt jaarlijks slachtoffer van geweld, ongeval of diefstal. Een deel van de slachtoffers kampt op korte of langere termijn met ernstige psychische, lichamelijke, werk, administratieve, juridische en financiële problemen. Vanuit deze leerstoel wordt met innovatief onderzoek gewerkt aan het vergroten van kennis en het verbeteren van hulpverlening aan slachtoffers van geweld, ongevallen, misdrijven of rampen.  De leerstoel is gevestigd door het Fonds Slachtofferhulp.
 • Gedeelde besluitvorming bij de behandeling van patiënten met ernstige psychische aandoeningen
  Prof. dr. Koen Grootens
  De complexiteit en diversiteit van ernstig psychische aandoeningen (EPA’s), leidt tot grote persoonlijke  en maatschappelijke gevolgen. Er zijn gepersonaliseerde behandeltrajecten nodig, waarover zeer zorgvuldig samen met patiënten gecommuniceerd en besloten moet worden. Er is echter nog een flinke kloof tussen de beschikbaarheid van evidence based behandelingen enerzijds en de toepasbaarheid van deze behandelingen in de praktijk anderzijds. De leerstoel is gericht op het verbeteren van de uitvoering van gedeelde besluitvorming bij de behandeling van mensen met ernstige psychische aandoeningen, zoals psychoses of depressies. De leerstoel is gevestigd door Reinier van Arkel, instelling voor gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg.