Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Sturen op maatschappelijke waarde - Promotieonderzoek

Published: 01 maart 2019 Laatst bijgewerkt: 19 september 2022

Drs. M. Blanken, Dr. J.J.P. Mathijssen, Prof. dr. ing. J.A.M. van Oers, Prof. dr. Ch. van Nieuwenhuizen

In Nederland heeft de recente wijziging van de Jeugdwet geleid tot een decentralisatie van taken en verantwoordelijkheden van de Rijksoverheid en provincies naar de lokale overheid. Tegelijkertijd brengt de transformatie van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving de verhouding tussen burgers, overheid en maatschappelijke instellingen in beweging. Het vraagt van alle actoren binnen het sociale domein een omslag in denken en handelen. Gemeenten werken daarom toe naar een vernieuwde bestuurscultuur: meer gericht op het creëren van maatschappelijke waarde (outcome) door samenwerking en minder gericht op enkel financiële en output accountability door marktwerking. Governance oftewel netwerk governance, is de term die vaak gebruikt wordt voor dit type horizontale sturing vanuit de overheid. Een belangrijk factor in de ontwikkeling naar een samenwerkende overheidsrol (netwerk governance) is een passende kennisinfrastructuur voor het besturen van netwerken in het jeugddomein. Dit meerjarige onderzoek beoogt daar een bijdrage aan te leveren.

Het doel van het onderzoek is beter begrip krijgen van netwerk governance in het jeugddomein en op basis daarvan een verbeterde kennisinfrastructuur voor horizontale overheidssturing bouwen, dat toegang geeft tot stuur- en beleidsinformatie over maatschappelijke resultaten, publieke waarde en opbrengsten (kwaliteit en resultaten) van het netwerk. 
Hoofdvraag
What kind of knowledge infrastructure is required for assessing network governance outcome of youth care by the local government?

Deelvragen

  • How are governance networks of youth care designed at the level of local government in the Netherlands?
  • How can we measure network level outcomes of governance networks of youth care at the level of local government in the Netherlands?
  • What are the main barriers and facilitators for implementing assessments of network governance outcomes of youth care in the governmental cycles of policy making and planning & control? 

Klik hier om de resultaten van 2017/2018 te bekijken.