Routine zorgdata voor passende zorg: substitutie van tweede- naar eerstelijnszorg - Extern promotieonderzoek

Published: 16 februari 2021 Laatst bijgewerkt: 12 januari 2022

J.T. Dros MSc., prof. dr. R.A. Verheij, prof. dr. ir. B.R. Meijboom, dr. C. van Dijk (Zorginstituut Nederland)

Gebruik van data: Voor Zinnige Zorg, pakketbeheer en fondsbeheer moeten we ons steeds vaker bedienen van data uit de klinische praktijk alsook van administratieve data. Onderzoek moet uitwijzen met welke data een betrouwbaar beeld is te schetsen wanneer voor welke patiënt sprake is van goede zorg, of deze zorg geleverd wordt en tegen welke kosten.

Onderzoekswerkplaats: Onderzoekswerkplaats ‘Routine zorgdata voor passende zorg’ - samenwerking NIVEL en het Zorginstituut

Per 1 juli 2020 is de onderzoekswerkplaats ‘Routine zorgdata voor passende zorg’ gestart. Binnen deze onderzoekswerkplaats wordt wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd op basis van routinematig vastgelegde zorggegevens. Routine zorgdata zijn data die in het zorgproces ten behoeve van het zorgproces of de administratieve afhandeling worden vastgelegd. Binnen de onderzoekswerkplaats werkt het Zorginstituut (allereerst) samen met het Nederlands Instituut voor onderzoek naar de gezondheidszorg (NIVEL). Binnen deze samenwerking wordt kennis en expertise over de zorg, het zorgstelsel en de aard en bruikbaarheid van routine zorgdata bijeengebracht. Daarnaast wordt binnen de werkplaats een flexibele en toegankelijke data-infrastructuur gecreëerd waarmee kennis gegenereerd kan worden voor het beantwoorden van actuele en overstijgende beleidsvragen die zowel vanuit de missie van het Nivel als de missie en wettelijke taken van het Zorginstituut relevant zijn. De reden voor het opzetten van deze gezamenlijke onderzoekswerkplaats was de wens om samen te werken aan een betrouwbaar en valide beeld van wat bij welke patiënt in welke omstandigheden goede zorg is, in welke mate die zorg in de praktijk ook aan patiënten wordt verleend en tegen welke kosten, en welke effecten de adviezen van het Zorginstituut hebben op het handelen en de beslissingen van professionals en patiënten.

Binnen de onderzoekswerkplaats worden data die reeds beschikbaar zijn binnen het Zorginstituut (declaraties, zorgprestaties en zorgactiviteiten binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg (Wlz), en gegevens omtrent de Wlz-indicatie en wachtstatus) op persoonsniveau gekoppeld met gegevens van de Nivel Zorgregistratie Eerste Lijn. Binnen de Nivel Zorgregistratie Eerste Lijn zijn landelijk representatieve longitudinale gegevens beschikbaar uit de elektrische medische dossiers van huisartsenpraktijken, huisartsenposten, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, diëtisten en logopedisten.

Proefschrift: substitutie van zorg in een gereguleerde markt: In het proefschrift Substitutie van zorg in een gereguleerde markt wordt onderzocht in welke mate verschuiving van zorg plaatsvindt als gevolg van beleidsadviezen gericht op het beïnvloeden van prikkels in de markt om passende zorg te stimuleren. Onderscheid wordt hierbij gemaakt in prikkels die de drie spelers in de markt (patiënt, zorgaanbieder en zorgverzekeraar) trachten te beïnvloedden. Dit onderzoek wordt uitgevoerd binnen de onderzoekswerkplaats, waarbij kennis van onderzoekers, beleidsadviseurs en data-specialisten wordt gebundeld. Deze co-creatie is essentieel voor het duiden van de resultaten met routine zorgdata.