Tranzo - aw publieke gezondheid

Lerende Evaluatie Juiste Zorg Op de Juiste Plek - Extern promotieonderzoek

Gepubliceerd: 07 juni 2020 Laatst bijgewerkt: 07 juni 2020

J. de Bruin MSc, Prof. dr. C.A. Baan, Dr. H.W. Drewes, Dr. J.N. Struijs

Door de vergrijzing, toenemende druk op de arbeidsmarkt en stijgende zorguitgaven staat het aanbod van zorg en ondersteuning in toenemende mate onder druk. Als reactie op deze ontwikkelingen is in samenwerking van het ministerie van VWS en het veld de beweging ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’ (JZOJP) ontstaan. In de beweging JZOJP staat het functioneren van de mens centraal. Door het voorkomen, verplaatsen en vervangen van zorg, wordt verwacht dat de zorg en ondersteuning beter aansluit bij de behoefte van de mens. De verwachting is dat de beweging op deze wijze bijdraagt aan het toegankelijk, uitvoerbaar en betaalbaar houden van zorg en ondersteuning. 

Het RIVM voert in opdracht van het ministerie van VWS een lerende evaluatie uit, waarbij de uitdagingen en leervragen van betrokken actoren centraal staan. 

In dit promotieonderzoek zal de focus liggen op verbetercycli op macro-, meso- en microniveau bij de reorganisatie en heroriëntatie van het zorg- en ondersteuning naar populatiegerichte zorg.