Tranzo - aw publieke gezondheid

Praktijkproducten Publieke Gezondheid Brabant

Resultaten onderzoek Nu Niet Zwanger in Midden-Brabant: factsheet & rapport

In het programma Nu Niet Zwanger (NNZ) worden kwetsbare mensen (m/v) ondersteund bij het maken van een bewuste keuze over hun kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger raken. Dit gebeurt door actieve begeleiding, beginnend bij een eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie.  Als de cliënt de kinderwens wil uitstellen, wordt de cliënt begeleid bij de keuze voor geschikte anticonceptie en bij het realiseren hiervan. De begeleiding vindt zoveel mogelijk plaats tijdens bestaande hulpverleningscontacten en in nauwe samenwerking tussen het sociaal domein en het somatische netwerk van huisartsen, verloskundigen, gynaecologen, GGD-artsen en apothekers.

Onderzoekers van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant (Tranzo) deden in de periode oktober 2018-mei 2021 onderzoek naar het bereik van NNZ in Midden-Brabant, de ervaringen van hulpverleners en cliënten met het programma en de verbeterpunten. De resultaten laten zien dat er al veel is bereikt in de regio. Er worden steeds meer cliënten door het programma ondersteund. Cliënten zijn erg positief over de begeleiding vanuit NNZ. Hulpverleners onderschrijven de noodzaak van het programma en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. Het onderzoek laat ook zien dat er nog verbeterpunten zijn voor de uitvoering, implementatie en borging van het programma en de samenwerking tussen de netwerkpartners. 

In deze factsheet komen de belangrijkste resultaten aan bod. Meer achtergrond en resultaten van het onderzoek zijn te vinden in het onderzoeksrapport.

Persoonlijke Gezondheidscheck

De Persoonlijke Gezondheidscheck (PGC) is een wetenschappelijk onderbouwd e-health kennissysteem voor persoonlijk gezondheidsmanagement. De PGC beoogt gebruikers meer inzicht in hun gezondheid en leefstijl te geven, bewust te maken en aan te zetten tot actie. Het e-health instrument is in 2016 geïmplementeerd onder een gedeelte van de inwoners in de gemeenten Goirle, Oisterwijk, Oosterhout en Uden.

Tranzo heeft in samenwerking met GGD West-Brabant, GGD Hart voor Brabant en het NIPED een onderzoek uitgevoerd naar de acceptatie van de PGC door deelnemers en eerstelijns zorgprofessionals in de vier gemeenten. De resultaten laten zien dat professionals en deelnemers de PGC accepteren als e-health instrument en beiden zijn overwegend positief over het gebruik. Tevens geven deelnemers aan de leefstijladviezen ook op te volgen of althans pogingen daar toe te doen. Vrijwel alle deelnemers beschikken over de kennis, middelen en ondersteuning die nodig zijn om gebruik te maken van de PGC. De rol van de sociale omgeving, zoals vrienden, familie en de eerstelijnszorg, bij het gebruik van de PGC lijkt beperkt. De uitnodiging voor deelname versturen met ondertekening van de huisarts, ten opzichte van ondertekening door de gemeente, lijkt de respons te verdubbelen en is hierdoor een succesfactor voor een beter bereik. Door de lage respons is het nog niet mogelijk om een betrouwbare vertaling van de PGC resultaten naar de algemene populatie van gemeenten en het gemeentelijk beleid te maken zoals dat wordt gedaan met de gezondheidsmonitor uitgevoerd door de GGD’en.

Voor meer informatie download de factsheet en praktische handreiking voor gemeenten of neem contact op met de onderzoekers Lieke Raaijmakers (GGD West-Brabant, l.raaijmakers@ggdwestbrabant.nl) of Tim de Vuijst (GGD Hart voor Brabant, t.de.vuijst@ggdhvb.nl).

Kwetsbaarheid in Brabant in beeld - Rapport Kwetsbaar Brabant

De Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant (Tranzo / Tilburg University, de drie Brabantse GGD’s en het RIVM) heeft in samenwerking met Telos en het PON op donderdag 28 september het rapport en de website Kwetsbaar Brabant gepubliceerd. De resultaten kwamen aan bod op de Sociale Veerkrachtdag 'Vandaag Verandert' tijdens de European Social Innovation week te Tilburg.

‘Overall’ gaat het goed in de provincie Noord-Brabant. Maar niet ‘overal’ gaat het even goed. Zowel landelijk als lokaal wordt er hard gewerkt om mensen in kwetsbare omstandigheden zo goed mogelijk aansluiting te laten vinden in de samenleving. Om dat goed te kunnen doen, is het van belang te weten waar en hoe kwetsbaarheid zich uit.

Dit uitzoeken stond centraal in het project Kwetsbaar Brabant, een opdracht van de Provincie Noord-Brabant. Voor de hele provincie is in kaart gebracht waar relatief veel mensen in kwetsbare omstandigheden leven of die het risico lopen om kwetsbaar te worden. Ook is apart gekeken naar verschillende aspecten van kwetsbaarheid zoals inkomen (bijvoorbeeld het hebben van schulden of moeilijk rond kunnen komen), gezondheidsproblemen, alcohol en drugsgebruik en de kwaliteit van de woonomgeving (bv. vandalisme). Door voor de hele provincie (aspecten van) kwetsbaarheid langs dezelfde meetlat te leggen zijn vragen te beantwoorden als: Waar in de Provincie zit het grootste risico op (problemen rond) kwetsbaarheid? Welke wijken in mijn gemeente zijn het meest kwetsbaar?

De resultaten kunnen interessant zijn voor onderzoekers, beleidsmakers, gemeenteambtenaren en professionals die werken met kwetsbare groepen. Maar ook voor betrokken burgers die graag willen weten hoe hun wijk ervoor staat. Het materiaal van Kwetsbaar Brabant biedt handvatten om in te zoomen op datgene wat een wijk kwetsbaar maakt en hier iets aan te doen!

Het Rapport van kwetsbaar Brabant is hier te downloaden.

Op de website www.kwetsbaarbrabant.nl zijn de resultaten weergegeven op provinciale kaarten en gemeentekaarten op wijkniveau.

Op school steek je niks op: rookvrije schoolterreinen in het onderwijs - factsheet

In 2012 lanceerde het Longfonds het project Rookvrije Schoolterreinen. Vervolgens startte er in het najaar van 2013 een grootschalig onderzoek naar de implementatie en de effecten van een rookvrij schoolterrein bij de Universiteit van Tilburg. Het onderzoek is inmiddels afgerond en de resultaten zijn van belang aangezien het vanaf 2020 verplicht is voor alle scholen om een rookvrij schoolterrein te hebben.

Wat houdt een rookvrij schoolterrein in? Wat weerhoudt scholen ervan een rookvrij schoolterrein in te voeren? Hoe verloopt het invoeren? En als scholen eenmaal een rookvrij schoolterrein hebben, hoe verloopt de borging van het beleid? Tot slot, is een rookvrij schoolterrein effectief?

Bekijk factsheet

Interactieve pagina Samenwerken voor een betere publieke gezondheid

Complexe vraagstukken, samengestelde antwoorden, de academische werkplaats is dé plek waar deze samenwerking gestalte krijgt.

Voor meer informatie klik hier

Interviews kortlopende projecten

Drie mooie voorbeelden van toegepast onderzoek in de regio op YouTube.

Vroegsignalering kwetsbare burgers

Toolkit burgerparticipatie

Gezonde kinderopvang

Factsheet Rookvrije Sportverenigingen

In 2015 zijn de Gezondheidsfondsen voor Rookvrij gestart met een initiatief om sportverenigingen in Nederland rookvrij te maken. Veel kinderen komen op sportverenigingen waar vaak nog buiten wordt gerookt, bijvoorbeeld langs de lijn. Terwijl zien roken, doet roken. Een rookvrije sportvereniging biedt het goede voorbeeld.

In de periode 2018-2022 hebben het Amsterdam UMC en Tranzo, Tilburg University een rookvrij beleid op Nederlandse voetbal-, hockey-, tennis- en korfbalverenigingen onderzocht. Daarbij zijn tientallen vrijwilligers van sportverenigingen en beleidsmedewerkers van gemeenten geïnterviewd. Ook zijn er groepsgesprekken met meer dan 150 jongeren gevoerd. In deze factsheet zijn de onderzoeksresultaten kort samengevat, inclusief tips voor sportverenigingen en gemeenten die aan de slag gaan met een rookvrij sportterrein.

Bekijk hier de factsheet 

Implementatie van de rol van centrale zorgverlener vraagt aandacht en tijd

De methodiek Kind naar Gezonder Gewicht biedt vanuit een brede integrale blik ondersteuning en zorg aan een kind met overgewicht. Door deze brede blik komen gezin en kind in aanraking met verschillende wetten en financieringsbronnen. Een centrale zorgverlener helpt het gezin overzicht houden. De jeugdverpleegkundige van de GGD kan in deze rol een verbinder zijn tussen het medische en sociale domein. Uit een uitgebreide evaluatie van de aanpak in ‘s-Hertogenbosch blijkt dat het best lastig is om de rol van centrale zorgverlener goed te implementeren en te borgen door bijvoorbeeld vele andere prioriteiten in de jeugdgezondheidszorg. De implementatie van de rol van centrale zorgverlener verdient aandacht en tijd. Daarnaast blijkt dat netwerkpartners het belang zien van samenwerking bij kinderen met overgewicht en zij ondersteunen de aanpak. Ook ouders en kinderen voelen zich gesteund door de jeugdverpleegkundige.

Dit is het eerste onderzoek naar het effect van Kind naar Gezonder Gewicht. Uit het onderzoek blijkt dat na drie maanden de kwaliteit van leven van kinderen in ’s-Hertogenbosch meer verbeterde dan van kinderen in de controle groep. Na een jaar verbeterden kinderen in ’s-Hertogenbosch ook op kwaliteit van leven en BMI, maar in gelijke mate als de controle groep. Mogelijk werd er nog geen verschil gevonden doordat de rol van centrale zorgverlener nog niet optimaal werd uitgevoerd en de follow-up van de gezinnen beter kan.

Jeugdverpleegkundigen in ’s-Hertogenbosch vonden zichzelf in staat om de rol van centrale zorgverlener uit te voeren. Zij ervaarden soms wel een gebrek aan tijd, prioriteit en capaciteit. Het is in ‘s-Hertogenbosch best lastig om de rol van centrale zorgverlener goed te implementeren en te borgen door bijvoorbeeld vele andere prioriteiten in de jeugdgezondheidszorg. De implementatie van de rol van centrale zorgverlener verdient aandacht en tijd.

Dit zijn een aantal bevindingen uit het onderzoek waarin de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht in ’s-Hertogenbosch werd geëvalueerd met focus op de rol van de jeugdverpleegkundige als centrale zorgverlener. Onderstaande animatie toont een korte samenvatting van de opzet van het onderzoek en de resultaten. Deze zomer ronden Sanne de Laat (Arts M&G GGD Hart voor Brabant), Monique Jacobs (Epidemioloog GGD Hart voor Brabant), Ien van de Goor (bestuurslid Tranzo) en Edgar van Mil (Kinderarts Jeroen Bosch Ziekenhuis) het onderzoek na ruim vier jaar af. Het onderzoek werd opgezet door de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Tranzo Tilburg University, GGD Hart voor Brabant en het Jeroen Bosch Ziekenhuis en uitgevoerd met subsidie van ZonMW. De komende maanden zullen de onderzoeksresultaten wetenschappelijk worden gepubliceerd.

Tilburg University Impact Award 2020

Dit filmpje is gemaakt in het kader van de nominatie voor de Tilburg University Impact Award 2020. Deze Award wordt uitgereikt aan het project waarin zowel wetenschappelijke als maatschappelijke impact is bereikt. Winnaar van deze Impact Award is dr. Andrea Rozema met het project 'Rookvrije schoolterreinen'. 

Psychosociale nazorg na Corona: Brabanders aan het woord

Niet alleen de fysieke, ook de mentale belasting van Corona kan heftig zijn. Om inzicht te krijgen in de behoefte aan nazorg onder coronagetroffenen, deden de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant | Tranzo, Tilburg University, de GGD Hart voor Brabant en GGD Brabant-Zuidoost samen onderzoek naar ondersteuningsvragen na corona in Noord-Brabant. Het lukt lang niet iedereen om hulp te zoeken, te vinden of waar nodig een doorverwijzing te krijgen voor hulp. Het hulpaanbod blijkt vaak versnipperd, lokaal georiënteerd, en het op individueel niveau bij elkaar krijgen van vraag en aanbod blijkt lastig. Vanuit de partners in het onderzoek zijn daarop diverse acties ondernomen.

In dit filmpje komen de belangrijkste resultaten aan bod. Meer achtergrond en resultaten van het project zijn te vinden op de factsheet.

Download hier de factsheet