Tranzo - aw ouderen

Corona-onderzoek

Published: 27 augustus 2020 Laatst bijgewerkt: 27 augustus 2020

L.C. van Boekel, H.J. Stoop

De inzet en betrokkenheid van naasten en vrijwilligers in de verpleeghuiszorg wordt steeds belangrijker om persoonsgerichte zorg te leveren en de kwaliteit van leven te verhogen. Tijdens de COVID-19 uitbraak zijn restrictieve maatregelen in verpleeghuizen genomen die waarschijnlijk grote invloed hebben op het leven van bewoners, naasten en vrijwilligers. Dit kan leiden tot gevoelens van eenzaamheid welke mentale en fysieke schade kan geven. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen in ervaren eenzaamheid en sociale behoeften van bewoners, naasten en vrijwilligers vanwege restrictieve maatregelen. Daarnaast inzicht in hun veerkracht en hoe mogelijke gevolgen geminimaliseerd kunnen worden. Op basis van deze resultaten formuleren we aanbevelingen voor beleid en zorg om gevolgen voor betrokkenen te minimaliseren. Dit onderzoek vindt plaats bij drie verschillende academische netwerken die nauw samenwerken met verpleeghuizen:

  1. In het zuiden van Nederland waar uitbraak van COVID-19 ernstig is
  2. In het noorden en oosten van Nederland waar uitbraak later en in mindere mate plaatsvond
  3. In Vlaanderen waar andere restrictieve maatregelen gelden.

Met kwalitatieve onderzoeksmethoden achterhalen we ervaren eenzaamheid en vervulling sociale behoeften van verpleeghuisbewoners, naasten en vrijwilligers. Dataverzameling vindt op soortgelijke manier plaats in de drie verschillende onderzoekssettings op twee opeenvolgende manieren. Eerst duo-interviews met bewoners van verpleeghuizen samen met naasten of vrijwilligers. Ten tweede socratische dialoogbijeenkomsten met naasten en vrijwilligers. Hierbij staat ook de morele dialoog centraal over in hoeverre de restrictieve maatregelen opwegen tegen de ervaren nadelen zoals een mogelijke toename in eenzaamheid. Uitkomsten uit de interviews worden gebruikt als input voor de dialoog. Een klankbordgroep met vertegenwoordigers van ouderen, naasten en vrijwilligers denk actief mee in de verdere opzet en uitvoering van het onderzoek.

In verpleeghuizen zijn beschermende maatregelen genomen tijdens de uitbraak van COVID-19. Deze maatregelen hebben invloed op het leven van de bewoners, hun naasten en vrijwilligers. Wij onderzoeken in dit project de ervaren eenzaamheid van deze mensen. Maar ook de sociale behoeften en veerkracht van bewoners, naasten en vrijwilligers. De resultaten kunnen gebruikt worden om gevolgen van een tweede uitbraak van COVID-19 te minimaliseren. Waar moet in beleid rekening mee worden gehouden om gevolgen te verminderen? Welke ethische vraagstukken spelen hierbij een rol? Met interviews en groepsgesprekken met bewoners, naasten en vrijwilligers zoeken we antwoorden op deze vragen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door academische netwerken ouderenzorg in Tilburg, Groningen en Leuven. Een klankbordgroep met vertegenwoordigers van ouderen, naasten en vrijwilligers denk actief mee tijdens het onderzoek.