Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Hoe moet de sociaal werker van de toekomst eruit zien en welke effectieve interventies passen daarbij? - Promotieonderzoek

Published: 01 maart 2019 Laatst bijgewerkt: 03 maart 2020

W. Numans MSc., Prof. dr. M.R.F. van Regenmortel, Prof. dr. M.J.D. Schalk

De verschuiving van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving leidt tot enorme verschuivingen in het sociale landschap. Dit verandert het beroep van de sociaal werker: meer ondernemend, specialist én generalist, vraaggericht werken, ‘erop af’ en sturend op de eigen kracht van burgers.

Bovendien worden sociaal werkers in dit landschap geconfronteerd met diverse dilemma’s, zoals: lokale overheden die ‘zorg’ steeds meer beschouwen als ‘welzijn’. Waar staat welzijn nog in de toekomst? Verdringt vrijwillige inzet professionele inzet? Hoe kan het samenspel tussen vrijwillige en professionele inzet geoptimaliseerd worden? Welke interventies zijn effectief? Wat werkt, hoe, voor wie precies?  

We staan voor de uitdaging het beroep van sociaal werker te herijken.

Dit vormt de aanleiding om binnen de centrale vraagstelling het onderzoek te richten op de inzet van de sociaal werker/professional: hoe moet de sociaal werker van de toekomst eruit zien en welke effectieve interventies passen daarbij? Deze vraagstelling zal worden bekeken vanuit een empowerment-perspectief met als doel sociaal werkers zodanig te versterken dat zij op effectieve wijze bijdragen aan de empowerment van bewoners.