woman with camera

Symposium 'Ouderenpsychologie: van psychosomatiek tot heldentragiek'

Datum: Tijd: 09:00 Locatie: LocHal, Tilburg

Ouderenpsychologie heeft de toekomst! Met de sterke vergrijzing van de komende decennia staat de ouderenpsychologie voor de uitdaging om ouderen met psychische stoornissen passende behandelingen te bieden.

**Dit evenement heeft reeds plaatsgevonden**

Diagnostiek en psychologische behandeling in de GGz en de VVT

Op vrijdag 30 september 2022 organiseren Medische en Klinische Psychologie en Tranzo van Tilburg University het symposium 'Ouderenpsychologie: van psychosomatiek tot heldentragiek'. Deze dag zullen diverse gerenommeerde sprekers u meenemen rond dit thema. Zij gaan in op recente ontwikkelingen rond psychodiagnostiek en psychotherapie bij ouderen van thuis tot het verpleeghuis en GGz. Zo wordt ingegaan op traumabehandeling, psychosomatiek, persoonlijkheidsstoornissen, verslaving, systeemtherapie, mediatietherapie en ethische aspecten. In de behandeling van ouderen hanteren we vaak het adagium ‘het is nu of nooit’; dat geldt eigenlijk ook voor dit symposium door de unieke samenstelling van thema’s en sprekers!

 

 • Portret Arjan Videler

  dr. Arjan Videler

  GGz Breburg, Tranzo

  Arjan Videler is psychotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog, senior onderzoeker, manager behandeling van PersonaCura, topklinisch centrum voor persoonlijkheidsstoornissen en autisme bij ouderen, GGz Breburg en Science Practitioner bij Tranzo, Tilburg University.

 • Portret Katrien luijkx

  prof. dr. Katrien Luijkx

  Tranzo

  Katrien Luijkx is als bijzonder hoogleraar ouderenzorg en voorzitter van de Academische Werkplaats Ouderen werkzaam bij Tranzo, Tilburg University. Zij is sociaal wetenschappelijk opgeleid en streeft ernaar om met haar onderzoek bij te dragen aan mensgerichte ouderenzorg door hierover kennis te ontwikkelen en deze in co-creatie te vertalen naar de praktijk van de ouderenzorg.

 • Portret Rob Kok

  dr. Rob Kok

  Parnassia Groep

  Rob Kok is ouderenpsychiater en klinisch epidemioloog bij Parnassia Groep, Den Haag. Zijn klinische werk is op een gesloten opnameafdeling voor ouderen, waar hij ook als opleider aan verbonden is. Hij is gepromoveerd op de behandeling van ernstige depressies bij ouderen, en publiceert regelmatig over alcoholproblemen, psychosen, depressies, frailty en gedragsproblemen bij ouderen.  

 • Portret Ellen Gielkens

  drs. Ellen Gielkens

  Mondriaan, RINO Zuid

  Ellen Gielkens is werkzaam als GZ-psycholoog en EMDR practitioner bij Mondriaan, topklinisch centrum voor ouderen met persoonlijkheidsstoornissen waar ze promotie onderzoek doet naar EMDR bij ouderen. Verder geeft ze les bij RINO Zuid over de toepassing van EMDR bij ouderen.

 • Portret Erol Ekiz

  drs. Erol Ekiz

  GGz Breburg, Tranzo

  Erol Ekiz is klinisch psycholoog/psychotherapeut bij GGz Breburg en promovendus bij Tranzo, Tilburg University. Hij doet onderzoek naar persoonlijkheidsstoornissen en emotieregulatieproblematiek bij ouderen.

 • Portret Peter Hilderink

  dr. Peter Hilderink

  GGz Breburg, SeniorBeter

  Peter Hilderink is ouderenpsychiater en tevens programma coördinator van het Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid TOPklinisch centrum voor onverklaarde lichamelijke klachten van de GGz Breburg. Tevens eigenaar van een vrijgevestigde praktijk 'SeniorBeter' specifiek gericht op ouderen in regio Nijmegen.

 • Portret Bas van Alphen

  prof. dr. Bas van Alphen

  o.a. Vrije Universiteit Brussel, Tilburg University

  Gezondheidszorgpsycholoog, bijzonder hoogleraar klinische ouderenpsychologie Vrije Universiteit Brussel; bijzonder hoogleraar gezondheidspsychologie Tilburg University; Hoofd topklinisch centrum voor ouderen met persoonlijkheidsstoornissen, Mondriaan, Heerlen-Maastricht; Hoofdopleider van de beroepsopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog RINO Zuid.

   

 • Portret Luc Van de Ven

  dr. Luc Van de Ven

  KU Leuven, Tijdschrift Senior

  Luc Van de Ven is klinisch ouderenpsycholoog, verbonden aan het Universitair Psychiatrisch Centrum van de KU Leuven. Hij begeleidt ouderen met psychische problemen en hun familie. Daarnaast geeft hij opleidingen aan professionele hulpverleners over het begeleiden van senioren. Hij is hoofdredacteur van Senior. Tijdschrift voor kwaliteitsvolle ouderenzorg. Hij schreef meerdere boeken, waaronder het onlangs verschenen Handboek Klinische Ouderenpsychologie (samen met Lies Van Assche).

Het programma

30 september 2022 | Symposium 'Ouderenpsychologie: van psychosomatiek tot heldentragiek' 

09.00 Inloop met koffie en thee
09.30 Opening door dagvoorzitter Hans Creton
09.40

Moet ik een held zijn? Psychotherapie bij ouderen | Arjan Videler

Psychotherapie is uitstekend toepasbaar bij ouderen met goede resultaten. Het wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit is ruim voor depressie, behoorlijk voor angststoornissen en groeiende voor andere problematieken, zoals onder meer persoonlijkheidsstoornissen, slaapstoornissen en verslaving. Therapievormen als CGT, schematherapie, mediatietherapie, ACT en systeemtherapie sluiten met enige aanpassingen goed aan op de leef- en belevingswereld van ouderen. Toch wordt psychotherapie nog veel te weinig toegepast bij ouderen in de GGz en de VVT. Welke belemmeringen staan in de weg? Welke thema’s dienen niet te worden vermeden? Vergt psychotherapie bij ouderen heldenmoed? 

10.20

Mensgerichte ouderenzorg | Katrien Luijkx

Mensgerichte ouderenzorg draagt bij aan een zinvol leven en is erop gericht dat ouderen het leven kunnen blijven leiden waar zij voor kiezen, ook als zij zorg nodig hebben. Het belang van mensgerichte ouderenzorg wordt toegelicht en de uitdagingen die dit met zich meebrengt.

11.00 Pauze
11.30

Verslavingsproblematiek bij ouderen | Rob Kok

In deze lezing bespreekt Rob het vóórkomen van stoornissen in het gebruik van diverse middelen bij ouderen, met de nadruk op alcohol. Hij gaat in op gezondheidsschade; met name de vraag of er een minimum aantal eenheden per dag is die gezondsheidsbevorderend zou zijn.

12.10

Als het verleden je inhaalt; behandeling van PTSS bij ouderen| Ellen Gielkens

Onder behandeling en niet-passende zorg zijn een groot probleem bij ouderen met PTSS. Onderzoek naar ouderen met PTSS en onderzoek naar de gevolgen en behandeling van psychotrauma zijn twee zeer actuele thema’s die zich verbinden in deze lezing. We staan stil bij wat er bekend is over PTSS bij ouderen en bij toepassing van EMDR als richtlijnbehandeling voor PTSS: Wat doet EMDR behandeling op de PTSS klachten bij ouderen met (chronische- en vroegkinderlijke) traumatisering en een veelheid aan comorbide aandoeningen naast de PTSS?

12.45 Lunch
13.45

Mediatietherapie bij ouderen met neurocognitieve stoornissen en persoonlijkheidsproblematiek | Erol Ekiz

Tijdens deze lezing wordt stilgestaan bij het behandelen van probleemgedrag, voortkomend uit gedragsmatige en psychologische symptomen van dementie (BPSD), waarbij rekening wordt gehouden met comorbide maladaptieve persoonlijkheidstrekken van de patiënt. Het onderzochte, mediatieve behandelmodel (CoMBI) lijkt helpend in het systematisch aanpakken en doen afnemen van probleemgedrag bij dementie.

14.25

Ik mankeer niks aan mijn hoofd hoor. SOLK bij ouderen | Peter Hilderink

Somatisch onvoldoende verklaarde klachten (SOLK) bij ouderen vormen een onderbelicht probleem. Meeste van de patiënten met deze klachten zoeken hulp  op spreekuren van huisartsen en de diverse somatisch specialisten. Hier worden ze vaak als lastig en tijd consumerend beschouwd. Specifiek op SOLK gericht behandelaanbod is nauwelijks toegankelijk voor ouderen. We moeten af van deze fatalistische kijk op deze patiëntengroep, er liggen kansen voor betere zorg en hoop op betere kwaliteit van leven.

15.05 Pauze
15.30

Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen; de tragiek voorbij? | Bas van Alphen

Persoonlijkheidsstoornissen bij 65-plussers zijn een feit en komen voor in alle lagen van de bevolking. Binnen de GGz en VVT liggen de prevalentiecijfers zelfs tussen de 25% en 50%. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat ouderen evenveel profiteren van psychotherapie vergeleken met jongere volwassenen maar dat op onderdelen de behandeling aangepast dient te worden op de leef- en belevingswereld van ouderen. Ook krijgt onderzoek naar mediatietherapie gericht op persoonlijkheidsstoornissen steeds meer aandacht en staan farmacotherapie evenals polyfarmacie op de wetenschappelijke agenda. Ingegaan wordt op de laatste wetenschappelijke stand en praktische ‘tools’ ten aanzien van de diagnostiek, (indicatiestelling van) behandeling en bejegening van ouderen met persoonlijkheidsstoornissen.  

16.10

Specifieke uitdagingen voor de systeemtherapie bij ouderen | Luc van de Ven

Het werken met de naaste omgeving van de patiënt is een obligaat onderdeel van de ouderenzorg. In sommige situaties is familie- of systeemtherapie onontbeerlijk. Er is dan niet één geïdentificeerde patiënt, maar men werkt met het koppel, de familie of de ruimere context en richt zich op relaties en interacties. Het koppel of de familie wordt dan als het ware ‘de patiënt’. In het werken met ouderen dient de therapeut alert te zijn voor een aantal valkuilen en vooroordelen, die zowel bij de patiënt, diens omgeving en de therapeut te situeren zijn. Voor deze laatste is het van belang om zich voldoende bewust te zijn van de eigen familiale geschiedenis en de eigen visies over wat hoort en niet hoort in een relationele, familiale context.

16.50 Afsluiting met hapje en drankje 

 

 

Symposium Ouderenpsychologie

Praktische informatie

Voor dit symposium geldt een toegangsfee van 90 euro. Deze kunt u met iDeal voldoen na inschrijving via het registratieformulier. 
Tijdens het symposium zal er een fotograaf aanwezig zijn om de dag vast te leggen. Mocht u bezwaar hebben gefotografeerd te worden, dan kunt u dit aangeven bij ons secretariaat.