Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Tranzo Zorgsalon | De lange weg naar een houdbare gezondheidszorg

Datum: Tijd: 14:40 Locatie: Willem II Stadion, Goirlese Weg 34, 5026 PC Tilburg

Een Tranzo Zorgsalon is een discussiebijeenkomst met als doel het debat en het uitwisselen van informatie over de sector van zorg & welzijn te bevorderen. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor beleidsmakers, beleidsmedewerkers, zorgverleners, cliënten/patiënten, preventiewerkers uit de zorgsector, voor onderzoekers en voor iedereen die geïnteresseerd is in het Tranzo-programma.

Dit evenement heeft reeds plaatsgevonden. Bekijk hier de samenvatting.

De zorgpremies stijgen en tegelijkertijd moeten patiënten steeds vaker wachten op de zorg die zij graag willen hebben. Bovendien ervaren zorgverleners een steeds grotere werkdruk en zijn voor vele zorgberoepen grote personeelstekorten. En daar komt de vergrijzingsgolf en een toenemend aantal chronisch zieken nog overheen. Van verschillende kanten staat de houdbaarheid en betaalbaarheid van ons gezondheidszorgstelsel onder druk.

Het is daarom noodzakelijk dat er een transformatie plaatsvindt in de zorg. Een eerste stap is gezet met het ondertekenen van het Integraal Zorgakkoord: een samenwerking tussen de overheid en verschillende zorgorganisaties ter verbetering van de zorg in Nederland. Op 23 maart gaan de sprekers in op de uitdagingen die hierbij komen kijken. Bekijk hieronder het programma en de sprekers. Er volgt nog een bijdrage vanuit maatschappelijk perspectief.
 

Sprekers

 • Johan Polder

  Prof. dr. Johan Polder

  Bijzonder hoogleraar Gezondheidseconomie, Tranzo - Tilburg University, Programmaleider Duurzame Zorg en Preventie, RIVM

  Prof. dr. Johan Polder is als bijzonder hoogleraar gezondheidseconomie verbonden aan Tranzo en tevens werkzaam bij het RIVM als programmaleider Duurzame Zorg en Preventie. In zijn onderzoek richt hij zich onder meer op de analyse van de zorguitgaven met het oog op de betaalbaarheid van de zorg in de toekomst.

 • Marieke J. Schuurmans

  Prof. dr. Marieke J. Schuurmans

  Chief Healthcare Organization, Nederlandse Zorgautoriteit, Bijzonder hoogleraar Verplegingswetenschap in het bijzonder Passende zorg, Universiteit van Utrecht

  Marieke J. Schuurmans is sinds 2021 is aangesteld als Chief Healthcare Organization bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Zij combineert deze functie met haar leerstoel Verplegingswetenschap in het bijzonder Passende zorg, bij de Universiteit Utrecht. In haar werk staat de transitie van de gezondheidszorg naar passende zorg centraal. 

 • Robert Verheij

  Prof. dr. Robert Verheij

  Programmaleider Zorgdata en het Lerend Zorgsysteem, Nivel, Bijzonder hoogleraar Transparantie in de zorg vanuit patiëntenperspectief, Tranzo - Tilburg University

  Robert Verheij heeft vele jaren ervaring met gezondheidszorg onderzoek. Hij was mede oprichter en later programmaleider van een onderzoeksinfrastructuur op basis van elektronische patiëntendossiers van huisartsen. Hij is bijzonder hoogleraar transparantie van zorg bij Tranzo, adviseur bij Zorginstituut Nederland en bij het Nivel leidt hij het onderzoeksprogramma rond Lerende Zorgsystemen.

 • portret Simone Melis

  Drs. Simone Melis MA

  Manager beleid en belangenbehartiging, MIND

  Simone Melis heeft als beleids- en bestuursadviseur op het gebied van financieel beleid bij o.a. de Algemene Rekenkamer, de Tweede Kamer en het Ministerie van Financiën gewerkt. Na ruim 10 jaar ‘Den Haag’ heeft ze een carrièreswitch gemaakt omdat zij wilde werken op het snijvlak van politiek, beleid en bestuur in de ggz. Deze keuze is mede ingegeven door haar eigen ervaring als (voormalig) client in de ggz. Bij MIND is ze momenteel werkzaam als manager beleid en belangenbehartiging en MT-lid.

Programma

Datum: 23 maart 2023
Tijd: 14.45 uur
Locatie: Willem II Stadion, Goirlese Weg 34, 5026 PC Tilburg

 

14.40 uur Ontvangst met koffie en thee
15.00 uur Opening door prof. dr. Inge Bongers– Departementsbestuurslid Tranzo
15.05 uur

Presentaties

 • Blijft de zorg betaalbaar? - Prof. dr. Johan Polder
In een alarmerend rapport heeft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) een oproep gedaan om werk te maken van houdbare gezondheidszorg. Zijn er in de toekomst wel genoeg zorgverleners? Kunnen we straks de zorg nog wel betalen? Dreigt er een zorginfarct of valt het allemaal wel mee? Wat zijn de trends en waar moeten we ons zeker op voorbereiden? Door de bril van de demograaf en de epidemioloog kijken we in deze eerste presentatie naar de zorguitgaven en de toekomst van de zorg. En voor elk van de drie zorgdomeinen (preventie, curatieve zorg en langdurige zorg) formuleren we de belangrijkste uitdaging.
 
 • Integraal Zorgakkoord als antwoord op de uitdagingen in de zorg - Prof. dr. Marieke J. Schuurmans

Prof. Marieke Schuurmans, de Chief Healthcare Organization van de Nederlandse Zorgauthoriteit (NZa), zal laten zien hoe het Integraal Zorgakkoord (IZA) een bijdrage levert aan het antwoord op al deze uitdagingen. Zij zal specifiek aandacht besteden aan het perspectief van overheid en zorgorganisaties. Het IZA is een samenwerkingsplan dat is gericht op het verbeteren van de zorg op gebied van preventie, duurzaamheid, digitalisering en maatwerk. Het is ondertekend door het ministerie van VWS, overkoepelende organisaties van ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg.

 

 • Monitoring passende zorg: mogelijkheden en beperkingen van beschikbare data  - Prof. dr. Robert Verheij

Mooie plannen genoeg, in het integraal zorgakkoord! Passende zorg is het sleutelwoord. Maar hoe weten we of daar iets van terecht komt? En zonder dat we heel veel nieuwe gegevens gaan verzamelen? In de zorg worden heel veel gegevens vastgelegd, als onderdeel van de zorg, dus monitoring moet toch geen probleem zijn? Maar is dat zo, is het datalandschap eigenlijk wel geschikt voor monitoring van de gewenste veranderingen? Zijn benodigde gegevens beschikbaar en van voldoende kwaliteit? En in hoeverre beïnvloedt het beleid zelf de bruikbaarheid van de gegevens? Robert Verheij gaat in op deze vragen.

 • Een reflectie op het Integraal Zorgakkoord vanuit het patiënt- en naastenperspectief - Drs. Simone Melis MA

MIND, de koepelvereniging van clienten- en naastenorganisaties in de ggz, heeft besloten het IZA niet te ondertekenen. Simone Melis gaat in op de redenen voor deze beslissing, met daarbij specifieke aandacht voor waardegedreven zorg en welzijn vanuit het patiënt- en naastenperspectief. MIND is op een aantal onderdelen van het IZA echter wel betrokken bij de uitvoering van het akkoord, zoals de landelijke uitrol van laagdrempelige fysieke en digitale steunpunten. Ervaringsdeskundigheid en lotgenotencontact spelen hierbij een belangrijke rol. In de presentatie zal zij toelichten hoe MIND bijdraagt aan het bereiken van de IZA-doelen en wat de visie van MIND is op een toekomstbestendig ggz-stelsel, nu en ‘post-IZA’.

16.00 uur Discussie
16.45 uur Netwerkborrel

 

Aanmelden

 

Tranzo Zorgsalon

De drie Tranzo Zorgsalons van 2023 staan in het teken van 'Zorg op maat'. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen passende zorg kan blijven ontvangen?

Deelname is voor iedereen gratis, voor de organisatie is het wel van belang dat u zich aanmeldt. De Tranzo Zorgsalon vindt plaats op de campus van Tilburg University. Na afloop van het evenement nodigen we u graag uit voor de netwerkborrel om met elkaar na te praten.

Tijdens de bijeenkomsten zullen er foto’s worden gemaakt. Deze worden mogelijk gebruikt voor Tranzo communicatie-uitingen. Mocht u dit bezwaarlijk vinden, dan kunt u dit bij aanvang aangeven aan de organisatie.