Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Kenmerken van bemoeizorgprogramma's voor verslaafden: Ontwikkeling en toepassing van een generiek meetinstrument

Bemoeizorg is een intensieve vorm van community-based zorg voor moeilijk bereikbare cliënten met ernstige problematiek, zoals psychiatrische problemen of verslaving. In verscheidene meta-analyses is aangetoond dat er tot nu toe een tekort is aan overtuigend bewijs voor de bestaande "modelprogramma's" voor dit type zorg. Deels heeft dit te maken met de onmogelijkheid gevonden effecten toe te schrijven (o.a. door gebrekkige onderzoeksdesigns, conceptuele verschillen tussen soortgelijke modelprogramma's en gebrek aan goede interventiebeschrijving in zowel de experimentele als controlearm). In dit promotieonderzoek is een meetinstrument ontwikkeld waarmee het laatstgenoemde probleem verholpen kan worden en bestaande bemoeizorgprogramma's gedetailleerd gekarakteriseerd kunnen worden. Een dergelijk instrument vergroot de vergelijkbaarheid tussen (internationale) onderzoeken en geeft meer fundament voor toetsend onderzoek naar bemoeizorg. Er is in het onderzoek gebruik gemaakt van de bestaande (met name Angelsaksische) theorie, welke aangevuld is met empirische data. De data zijn verzameld door middel van concept mapping en semi-gestructureerde interviews onder in totaal 35 experts op het gebied van bemoeizorg (o.a. managers, hulpverleners, cliënten). Het instrument is uitgezet in een census studie onder bemoeizorgpraktijken in Nederland die zich richten op verslaafden. In oktober 2007 is het onderzoek afgerond en is het proefschrift verschenen.