Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Intergenerationele zorg solidariteit, een zoektocht naar informele hulp en zorg buiten het familieverband onder Molukse, Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en Nederlandse vrouwen van drie verschillende generaties

Door vergrijzing neemt de vraag naar zorg in de toekomst toe. De eisen om aanspraak te kunnen maken op professionele zorg worden steeds strenger. Dit betekent dat mensen steeds afhankelijker zullen worden van informele zorg (mantelzorg en vrijwilligerszorg). Er is onderzocht in hoeverre diverse generaties autochtone en allochtone vrouwen zich hiervan bewust zijn en in hoeverre zij inderdaad een beroep kunnen doen op informele zorg, zowel binnen als buiten de eigen familie.
Dit onderzoek concludeert dat het bewustzijn ten aanzien van het probleem bij alle onderzochte groepen laag is. Tussen de groepen bestaan verschillen in beschikbaarheid van een informeel zorgnetwerk. Alle groepen zijn bereid zelf informele zorg te leveren. Nu jonge allochtone vrouwen de arbeidsmarkt op gaan, zullen voorzieningen getroffen moeten worden voor de groeiende groep allochtone ouderen.