Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Kennis in werking: onderzoek naar evidence-based lokaal gezondheidsbeleid

Kennis in werking: onderzoek naar evidence-based lokaal gezondheidsbeleid

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het lokaal gezondheidsbeleid. Eén van de eisen is dat het lokaal gezondheidsbeleid gebaseerd is op resultaten uit epidemiologisch onderzoek. GGD'en voorzien gemeenten van deze informatie. Wordt deze informatie ook gebruikt, en zo ja op welke wijze? Aldus de centrale vraag uit het promotieonderzoek 'Kennis in werking', waarmee Joyce de Goede in 2006 is gestart. Als eerste is een theoretisch model ontwikkeld om het gebruik van kennis te beschrijven en verklaren. Diverse praktijkonderzoeken hebben vervolgens geleid tot verfijning van het model. Er heeft een evaluatie plaatsgevonden van het gebruik van de resultaten uit het in 2006 verschenen rapport 'Groeien in gezondheid: gezondheid en zorg in Midden-Holland nu en in de toekomst'. Nagegaan is hoe het rapport heeft bijgedragen aan de lokale beleidsontwikkeling op het terrein van de volkgezondheid in deze regio. Een ander onderzoek had betrekking op de totstandkoming van het lokaal gezondheidsbeleid in 3 Brabantse gemeenten. Aan meer dan 100 betrokkenen (m.n. wethouders, ambtenaren en GGD-functionarissen) is gevraagd of en zo ja, waarom en hoe zij informatie uit de Lokale Kernboodschappen (rVTV) hebben gebruikt bij de ontwikkeling van het lokaal gezondheidsbeleid. Resultaten uit beide onderzoeken bevestigen het eerder beschreven model, waarin de factoren interactie, verwachtingen, kennisaanbod, acceptatie en interpretatie bepalend zijn voor het gebruik van onderzoeksresultaten in beleid.
Klik hier voor een samenvatting van het proefschrift.

Contactpersoon: Joyce de Goede.