Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Kwaliteit van het traject van zorg- en dienstverlening voor mensen met een verstandelijke beperking

Kwaliteit van het traject van zorg- en dienstverlening voor mensen met een verstandelijke beperking

In dit promotieonderzoek is een instrument ontwikkeld, de QUALITRA-ID(-P), waarmee kan worden gemeten hoe mensen met een verstandelijke beperking zelf en hun ouders/verwanten oordelen over de kwaliteit van door hen doorlopen hulpverleningstrajecten. Met het meetinstrument kan beleidssturende informatie verzameld worden die zorgorganisaties in staat stelt om verbeteringen aan te brengen in het hulpverleningstraject, zodanig dat dit (op termijn) zal bijdragen aan het welbevinden van mensen met een verstandelijke beperking. Het meetinstrument bestaat uit een mondeling interview voor verstandelijk beperkten zelf en een schriftelijke vragenlijst voor ouders/verwanten. De input voor het meetinstrument is ontleend aan de literatuur over 'integratie en continuïteit' van zorg én aan gesprekken die zijn gevoerd met verstandelijk beperkten en ouders/verwanten tijdens een achttal focusgroepen. Het meetinstrument is in het veld getest in de regio Zuidoost Brabant. Dit promotieonderzoek is in oktober 2009 afgerond. De resultaten zijn beschreven in een proefschrift dat op 26 februari 2010 in het openbaar met succes is verdedigd. Voor meer informatie over het onderzoek en het opvragen van een proefschrift kunt u contact opnemen met Dr. Janneke Barelds A.barelds@tilburguniversity.edu
Dit project werd gefinancierd door de Wetenschapswinkel UvT, Provincie Noord-Brabant en CZ.