Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Passende zorg voor gezinnen in multiprobleemsituaties in sociale wijkteams

N. Smulders MSc., Prof. dr. T. van Regenmortel, Prof. dr. M.J.D. Schalk

Sinds 1 januari werken veel gemeenten met sociale wijkteams (SWT’s). Het doel van de SWT’s is om een betere samenwerking tussen de eerstelijns- en tweedelijnszorg te realiseren voor burgers die het alleen niet redden, wat naar verwachting leidt tot een daling van zorgkosten. Zeker bij gezinnen in multiprobleemsituaties, bij wie door problemen op verschillende leefgebieden vaak sprake is van meerdere hulpverleners, is samenwerking essentieel.

De gemeente Nijmegen heeft de indruk dat bij gezinnen in multiprobleemsituaties nog steeds te vaak (onnodige) intensieve hulp ingezet wordt, terwijl in andere gevallen te lichte hulp wordt aangeboden waar juist intensievere hulp gewenst is. Daarnaast blijkt uit eerder onderzoek dat SWT’s in de gemeente Nijmegen behoefte hebben aan een reflectie op de manier van doorleiden: wanneer moet opgeschaald worden naar een andere organisatie en in hoeverre is er in het SWT plek voor vragen die relatief simpel zijn en snel afgehandeld kunnen worden? Met andere woorden: de gemeente vraagt zich af of de hulp vanuit de SWT’s aan jeugd en gezinnen passend is. De gemeente Nijmegen en de W4 hebben NIM als regievoerder daarom de opdracht gegeven te onderzoeken in hoeverre sprake is van passende zorg vanuit de SWT’s aan gezinnen in multiprobleemsituaties. Passende zorg kan omschreven worden als “zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig”. Hulp vanuit het SWT zou passend moeten zijn om zowel de inhoudelijke uitgangspunten van de transformatie als ook de beoogde bezuinigingen te realiseren.

Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in het proces van toewijzing naar zorg en op- en afschaling in de praktijk van de SWT’s in de gemeente Nijmegen en in de factoren die hierop van invloed zijn, zodat duidelijk wordt hoe passende zorg gerealiseerd kan worden en wat er in de toekomst mogelijk anders georganiseerd dient te worden.