Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Patientoutcome effect van zorgboerderijen voor dementerenden

Projectteam

  • Mw. ir. S. (Simone) R. de Bruin, promovendus, Wageningen Universiteit
  • Prof. dr. ir. A.J. van der Zijpp, promotor, Wageningen Universiteit
  • Prof. dr. J.M.G.A. Schols, promotor, Tilburg University
  • Dr. ir. S.J. Oosting, co-promotor, Wageningen Universiteit
  • Dr. M.J. Enders-Slegers, co-promotor, Universiteit Utrecht


Achtergrond 

In het kader van de vermaatschappelijking van de chronische zorg wordt gestreefd naar nieuwe vormen van semimurale zorg. Een nieuwe vorm van dagverzorging is de dagzorg die aangeboden wordt op zorgboerderijen. Uit pilotonderzoek blijkt deze vorm van dagverzorging positieve effecten te hebben op het functioneren van dementerende ouderen.


Doelstelling

Het doel van dit promotieonderzoek is om het effect van dagverzorging op zorgboerderijen op de kwaliteit van leven van dementerende ouderen te bepalen. In het onderzoek wordt een vergelijking gemaakt tussen de kwaliteit van leven van dementerende ouderen die deelnemen aan dagverzorging op zorgboerderijen en de kwaliteit van leven van dementerende ouderen die deelnemen aan reguliere dagverzorging.


Onderzoeksopzet en onderzoekspopulatie

Om het effect van dagverzorging op de kwaliteit van leven van dementerende ouderen te kunnen vaststellen wordt een quasi-experimenteel onderzoek uitgevoerd waarin dementerende ouderen gedurende een jaar worden gevolgd om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van kwaliteit van leven over de tijd. Per oudere wordt de kwaliteit van leven op drie momenten gemeten, met steeds een interval van 6 maanden. De experimentele groep (N=45) bestaat uit ouderen die deelnemen aan dagverzorging op een zorgboerderij, en de controlegroep (N=43) bestaat uit ouderen die deelnemen aan reguliere dagverzorging. In het onderzoek wordt tevens een groep van ouderen gevolgd die deelnemen aan beide vormen van dagverzorging (N=12). Informatie om de kwaliteit van leven te kunnen vaststellen wordt verkregen uit interviews met dementerende ouderen en hun mantelzorger(s) (bv. partner, kinderen).


Belangrijkste onderzoeksparameters

De belangrijkste onderzoeksparameters zijn fysiek, mentaal en sociaal functioneren van de oudere en de waardering van de oudere van de eigen kwaliteit van leven. Tevens zullen de ervaren zorglast van de verzorgers (partner; kinderen) van dementerende ouderen en de mate waarin zij zichzelf competent achten om voor hun dementerende naaste te zorgen worden nagegaan.


Huidige status


Het onderzoek is eind 2009 afgerond met een dissertatie. De online versie van het proefschrift is hier verkrijgbaar.


Contact

Voor meer informatie met betrekking tot het onderzoek kunt u zich richten tot Simone de Bruin.