Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Toegang tot de ouderenzorg

dr. E.C.C. Schipper MBA-H, Prof. dr. K.G. Luijkx, Prof. dr. J.M.G.A. Schols, Prof. dr.ir. B.R. Meijboom

De klanten van zorg- en welzijnsorganisaties worden mondiger en veeleisender ten aanzien van de diensten die ze vragen. Daarnaast heeft de introductie van marktwerking gezorgd voor steeds meer concurrentie tussen organisaties. Beide ontwikkelingen maken het noodzakelijk dat organisaties hun dienstverlening meer laten aansluiten bij de wensen van klanten. Om hun positie te versterken kiezen veel aanbieders voor schaalvergroting en ontstaan grote concerns met een zeer divers dienstenpakket. Het goed organiseren van de toegang biedt deze concerns de mogelijkheid zich te onderscheiden ten opzichte van andere aanbieders, maar ook tot het snel en flexibel kunnen organiseren van de dienstverlening.

In dit promotieonderzoek is inmiddels onderzoek gedaan naar de wijze waarop organisaties toegangsproces die zorg en welzijn bieden aan ouderen in de praktijk hebben vorm gegeven. Ook zijn de ervaringen van klanten met het huidige toegangsproces geëvalueerd. De verkregen inzichten uit het veldonderzoek en de evaluatie onder klanten worden verwerkt in het model, dat organisaties voor zorg en welzijn kunnen gebruiken om de toegang tot hun organisatie voor klanten vorm te geven en in te richten. Het onderzoek is gestart in oktober 2008 en wordt mede gefinancierd door Surplus, regionale stichting voor zorg, wonen, welzijn en comfort in West- en Midden-Brabant.   

Contactpersoon: Lisette Schipper