Tilburg University logo statue

Interactie tussen wetenschap,

praktijk en zorgvraag

Werkbelasting en kwaliteit van zorg van huisartsen


Sinds het eind van de jaren tachtig zijn huisartsen minder uren gaan werken. Dit terwijl het aantal patiënten per huisarts niet is verminderd en het aantal contacten per patiënt zelfs is vermeerderd. In dit onderzoek wordt nagegaan hoe huisartsen dit hebben kunnen bereiken door hun werk anders te managen. Verschillende wijzen van omgaan met werklast zijn geëxploreerd: de inzet van assistentie, de opkomst van huisartsenposten voor de zorg buiten kantooruren en de verschuiving naar minder bewerkelijke consultvormen (bijvoorbeeld van visites naar spreekuurconsulten).
In het tweede deel worden de gevolgen voor de kwaliteit van zorg onderzocht. Zo wordt gekeken naar de invloed van werklast en honorering op wachttijden en naar de invloed van werklast op richtlijnadherentie zoals afgemeten aan het volgen van NHG-standaarden. Het onderzoek baseert zich op gegevens uit de eerste en tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk.
Dit project wordt gefinancierd door NIVEL.