Understanding Society

Als specialist in mens en maatschappij dragen we met ons onderzoek bij aan een beter begrip van de samenleving. Op grond daarvan zoeken we naar oplossingen voor maatschappelijke problemen.

Tilburg Research - eerdere edities

2017 - IMPACT


2015 - Big data


2014 - Social Innovation


2013 - Duurzame zorg


2011 - Zingeving in de 21e eeuw


Issue 2/2010:
The self-reliant citizen
De moderne burger lijkt steeds meer verantwoordelijkheden te dragen: als werknemer, als pensioenspaarder, als patiёnt, als consument. Hoe neemt de burger het heft in eigen hand? Trekt de overheid zich terug in een toezichthoudersrol of niet? Slaat de balans niet te ver door? Dit nummer van Tilburg Research gaat over de zelfredzame burger.

Issue 1/2010:

Making innovation work

Tilburgse onderzoekers vinden geen innovatieve 'hardware' technologieën uit, maar bestuderen ze wel en voorzien ze van een maatschappelijke 'interface'. Hun kennis van nieuwe organisatie- en werkvormen kan de besluitvorming en de uitvoeringsprocessen in bedrijven en maatschappelijke instellingen verbeteren. Deze uitgave gaat over hoe we innovatie daadwerkelijk tot stand kunnen brengen, vermarkten en de gevolgen ervan doordenken. Download Research Magazine


Issue 3/2009:

Countering climate change

Duurzaamheid en economische groei kunnen samengaan. Tot die conclusie komen verscheidene Tilburgse onderzoekers in dit nummer van Tilburg Research. Maar daar moeten we wel de juiste voorwaarden voor scheppen.Juristen, sociologen, economen, theologen en psychologen vertellen over hun onderzoek in het kader van klimaatverandering. Download Research Magazine


Issue 2/2009:

Health care reform: caring for care

Heeft de invoering van marktwerking in de Nederlandse gezondheidszorg het gewenste effect? Hoe effectief zijn preventieve leefstijl interventies? Hoe bereiken we een goede kwaliteit van leven voor patienten in een kosteneffectief systeem? Wat zijn we bereid te betalen voor de gezondheidszorg? Download Research Magazine


Issue 1/2009:

European labour market: the current crisis and beyond

Als gevolg van de vergrijzing en de economische crisis zijn sociale voorzieningen steeds moeilijker op te brengen voor de staat. Een flexibeler arbeidsmarkt lijkt de gewenste oplossing te zijn voor Europa, in combinatie met een garantie op werk in plaats van een baan voot het leven. Maar hoe bereiken we dat?

Download Research Magazine


Issue 3/2008:

Facing up to new technologies

Nieuwe technologieen zoals ICT, biotechnologie en nanotechnologie hebben een grote impact op de samenleving. Maar ze reguleren is zeer ingewikkeld. Het Tilburg Institute for Law, Technology, and Society (TILT) onderzoekt deze reguleringskwesties vanuit verschillende disciplines.

Download Research Magazine


Issue 2/2008:

Understanding the psychology of economic behaviour

Om de mentale processen die ten grondslag liggen aan economisch gedrag echt te begrijpen, zijn zowel psychologen als economen nodig. Het Tilburg Institute for Behavioral Economics Research (TIBER) heeft beiden in huis en maakt economische psychologie tot een academische werkelijkheid.

Download Research Magazine


Issue 1/2008:

Market governance: in search of a new balance

Innovatie is noodzakelijk en verdient stimulering, maar kan ook destructief zijn en risico's met zich meebrengen. Hoe bewaren we het evenwicht en zorgen we dat innovatie beloond wordt en de concurrentie gehandhaafd? TILEC onderzoekt marktreguleringskwesties als deze door recht en economie te integreren en combineren.

Download Research Magazine


Issue 2006:

Victim empowerment

Hoeveel mensen worden slachtoffer van misdaad en machtsmisbruik in onze samenleving en onder welke omstandigheden? Waarom worden mensen slachtoffer? Wat zijn hun rechten, is er voldoende hulp beschikbaar en wat is de psychologische impact van het slachtofferschap? Rechtswetenschappers, economen en psychologen onderzoeken deze vragen binnen het instituut INTERVICT.

Download Research Magazine