Onderzoek Tilburg Law School

Onze missie is het begrijpen en verbeteren van de rol van het recht bij het aanpakken van de maatschappelijke problemen van vandaag en morgen.

Corien Prins voorzitter Wetenschappelijke Raad Regeringsbeleid (WRR)

PERSBERICHT 16 dec. 2016 - Vanaf 1 april 2017 treedt prof. mr. Corien Prins aan als voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Zij volgt professor dr. J.A. (André) Knottnerus op, wiens zittingstermijn afloopt. Vandaag is bekend gemaakt dat de ministerraad met instemming heeft kennis genomen van het voornemen van de minister-president om prof. mr. Corien Prins voor te dragen tot het voorzitterschap van de WRR.

De WRR is een onafhankelijk adviesorgaan dat de regering gevraagd en ongevraagd advies geeft over vraagstukken die van groot belang zijn voor de samenleving. De adviezen van de WRR zijn sector- en departementoverstijgend en multidisciplinair en gaan over de richting van het overheidsbeleid voor de langere termijn. 

Prof. mr. Corien Prins blijft tot 1 april 2017 aan als decaan van Tilburg Law School bij Tilburg University.

Het College van Bestuur van Tilburg University feliciteert Corien Prins van harte met deze benoeming.

Noot voor de pers

Loopbaan prof. mr. Corien Prins (1961):

Corien Prins is decaan van de Tilburg Law School (TLS) bij Tilburg University en daarnaast hoogleraar Recht en Informatisering bij TLS. Van 2008 tot 2013 was zij raadslid van de WRR. Tot 2008 was zij voorzitter van het Tilburg Institute of Law, Technology, and Society (TILT). Corien Prins studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden en promoveerde in 1991 aan diezelfde universiteit. Zij is sinds 2009 lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), lid van de Raad van Toezicht van de Erasmus Universiteit Rotterdam en promotor van 21 promovendi.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met woordvoerder Tineke Bennema van Tilburg University, telefoon 013-4668998 / 06-19678521.

Voor nadere informatie over de WRR kunt u contact opnemen met: Mirjan van Leijenhorst, tel. 06-26298379 of leijenhorst@wrr.nl.