Onderzoek Theologie

Tilburg School of Catholic Theology duidt de katholieke traditie in de context van de hedendaagse maatschappij en bestudeert de spirituele behoefte van het individu.

Onderzoeksprogramma's

De twee onderzoeksprogramma’s van de TST richten zich op transformatie-processen in de meest brede zin van het woord. 

In het eerste onderzoeksprogramma, Initatie en mystagogie in de christelijke traditie, worden de facetten en aspecten van de transformatieprocessen bestudeerd, die zich in een individu voltrekken als deze zich wil inscharen in de interpretatie- en communicatiegemeenschappen, die de kerk is. Hier wordt vanuit de theologische disciplines ingegaan op de betekenis van initiatie en mystagogie in de christelijke traditie, op de rol die aan rituelen en gezaghebbende teksten in dit initiatie- en transformatieproces wordt toegekend en op de rol van een geloofsgemeenschap hierin. Deze onderzoekslijn concentreert zich dus op de processen waarin christenen zich in alle eeuwen hun geloof en de voor hen specifieke levenswijze eigen maken.

In het tweede onderzoeksprogramma, De laatmoderne transformatie van religie: de casus van het nieuwe katholicisme, worden de transformatieprocessen bestudeerd die zich in de kerken in het Westen als zodanig voltrokken hebben in de ‘late moderniteit’. Zwaartepunt is de studie naar de transformatie van het katholicisme en de factoren die hieraan ten grondslag liggen. Onderzocht wordt hoe sociaal-maatschappelijke veranderingen in de laatmoderne, seculiere omgeving de hierin geïnstitutionaliseerde religie transformeert, waardoor nieuwe vormen van (katholieke) religiositeit en spiritualiteit en nieuwe vormen van pastorale praktijk ontstaan.

Ten slotte zijn er een drietal onderzoekslijnen die niet in de twee bovenstaande programma’s zijn opgenomen. Bij twee hiervan is de reden dat de theologische discipline die in de onderzoeksopdracht besloten is zich hiertoe moeilijk leent. De derde onderzoeklijn is ontstaan naar aanleiding van een kerkelijk-maatschappelijk probleem, dat zeer specifiek is en reflectie behoeft.