Verkiezingen voor studenten bij Tilburg University

Verkiezingen medezeggenschap 2021

Van 28 t/m 30 april zijn de verkiezingen voor alle studenten-medezeggenschapsraden bij Tilburg University.

Fracties Universiteitsraad

De Universiteitsraad bestaat uit negen medewerkers en negen studenten van de universiteit. Zij worden gekozen via jaarlijkse (studenten) of tweejaarlijkse verkiezingen (medewerkers) onder alle studenten en medewerkers. De raad is een serieuze gesprekspartner van het bestuur en oefent formeel invloed uit op het beleid en de gang van zaken binnen de universiteit.

De raad toetst voorgenomen besluiten van het bestuur, signaleert wat er speelt en leeft in de organisatie en stelt waar nodig signalen aan de kaak. Op deze manier draagt de Universiteitsraad bij aan een gezonde en evenwichtige verdeling van belangen en invloed binnen de universiteit.

Studenten kunnen dit jaar stemmen voor kandidaten van de volgende fracties:

Daarnaast zijn er nog de volgende personeelsfracties (medewerkers kunnen dit jaar niet stemmen):

Bekijk de webpagina's van de fracties voor meer informatie over de fracties en de kandidaten. 

Fracties Faculteitsraden

De Faculteitsraad bestaat uit medewerkers en studenten van een faculteit. De raad behartigt de belangen van de studenten en het personeel op het gebied van onderwijs, onderzoek, beleid en besluitvorming. Hiervoor adviseert zij het Managementteam gevraagd en ongevraagd over zaken en ontwikkelingen binnen de faculteit. Daarnaast heeft de raad instemmingsrecht voor zaken als het faculteitsreglement, een deel van de onderwijs- en examenregeling en het Strategisch Plan. Elke faculteit van Tilburg University heeft een eigen Faculteitsraad. Check onderstaande fracties voor aanvullende informatie:

Economics and Management

Social and Behavioral Sciences

Law

Humanities and Digital Sciences

Catholic Theology

Geen verkiezingen.

Divisiecommissies

De universiteit heeft Divisiecommissies. Deze commissies spreken met de eigen divisiedirecteur over de visies en belangen van het personeel. De divisieraad zorgt verder voor voldoende openheid, bestrijdt discriminatie op welke grond dan ook en bespreekt zaken als werkdruk en arbeidsomstandigheden. Een divisiecommissie heeft instemmings- en adviesrecht. Elke divisie heeft een eigen Divisiecommissie.

Lijsten:

  • ES
  • MC
  • FS 
  • LIS 
  • HR 
  • AS 
  • FC 

Het stembureau

De verkiezingen worden georganiseerd door het stembureau. Conform art. 3.1 van het Kiesreglement is het stembureau samengesteld uit drie tot vijf leden. De leden en, zonodig ten hoogste drie plaatsvervangende leden worden door het College van Bestuur voor een periode van twee jaar benoemd.