Students on campus

Verkiezingen medezeggenschap 2021

Elk jaar zijn er verkiezingen voor alle studenten van Tilburg University. In 2021 waren de verkiezingen van 28 t/m 30 april. Studenten konden kiezen voor de fracties in de Universiteitsraad (SAM en Front). Daarnaast konden studenten kiezen voor een fractie voor de faculteitsraad. Voor medewerkers worden er elke twee jaar verkiezingen gehouden. In 2022 zijn er verkiezingen voor zowel studenten als medewerkers.

Verkiezingsblog

De meest actuele stand van zaken over de verkiezingen wordt bijgehouden in het verkiezingsblog. 

Lees het verkiezingsblog

Fracties Universiteitsraad

De Universiteitsraad bestaat uit negen medewerkers en negen studenten van de universiteit. Zij worden gekozen via jaarlijkse (studenten) of tweejaarlijkse verkiezingen (medewerkers) onder alle studenten en medewerkers. De raad is een serieuze gesprekspartner van het bestuur en oefent formeel invloed uit op het beleid en de gang van zaken binnen de universiteit.

De raad toetst voorgenomen besluiten van het bestuur, signaleert wat er speelt en leeft in de organisatie en stelt waar nodig signalen aan de kaak. Op deze manier draagt de Universiteitsraad bij aan een gezonde en evenwichtige verdeling van belangen en invloed binnen de universiteit.

Fracties Faculteitsraden

De Faculteitsraad bestaat uit medewerkers en studenten van een faculteit. De raad behartigt de belangen van de studenten en het personeel op het gebied van onderwijs, onderzoek, beleid en besluitvorming. Hiervoor adviseert zij het Managementteam gevraagd en ongevraagd over zaken en ontwikkelingen binnen de faculteit. Daarnaast heeft de raad instemmingsrecht voor zaken als het faculteitsreglement, een deel van de onderwijs- en examenregeling en het Strategisch Plan. Elke faculteit van Tilburg University heeft een eigen Faculteitsraad. Check onderstaande fracties voor aanvullende informatie:

Catholic Theology: op wie kun je stemmen?

Voor deze faculteit zijn geen verkiezingen nodig, aangezien er minder kandidaten dan zetels zijn, zijn de studenten die zich hebben gekandideerd voor de studentengeleding van de TST School Council automatisch verkozen. De studenten van Catholic Theology zullen worden vertegenwoordigd door de partij Oud-Katholieken, die bestaat uit Samuel M. Krepel en Francijna M. Groenweg.

Verkiezingen 2022

In 2022 kunnen zowel medewerkers als studenten stemmen. Hieronder een rijtje met partijen en divisiecommissies waarop men kan stemmen.

Universiteitsraad
Economics and Management
Social and Behavioral Sciences
Law
Humanities and Digital Sciences
Catholic Theology

Divisiecommissies

De universiteit heeft Divisiecommissies. Medewerkers van de divisie kunnen hierop stemmen.  Deze commissies spreken met de eigen divisiedirecteur over de visies en belangen van het personeel. De divisieraad zorgt verder voor voldoende openheid, bestrijdt discriminatie op welke grond dan ook en bespreekt zaken als werkdruk en arbeidsomstandigheden. Een divisiecommissie heeft instemmings- en adviesrecht. Elke divisie heeft een eigen Divisiecommissie. 

Het stembureau

De verkiezingen worden georganiseerd door het stembureau. Conform art. 3.1 van het Kiesreglement is het stembureau samengesteld uit drie tot vijf leden. De leden en, zonodig ten hoogste drie plaatsvervangende leden worden door het College van Bestuur voor een periode van twee jaar benoemd.