Students on campus

Verkiezingen medezeggenschap 2024

Elk jaar zijn er verkiezingen voor de medezeggenschap aan Tilburg University. In 2024 zijn er verkiezingen voor studenten en medewerkers van 16 tot en met 18 april.

Stemmen

Van 16 tot en met 18 april kun je stemmen

Ga naar de stemapplicatie

Of stem via de QR code.

QR-code stemmen verkiezingen Tilburg University 2024

Planning

Tijdlijn verkiezingen Tilburg University 2024

12 t/m 16 februari: indienen verzoek tot wijziging registratie in het kiesregister bij het Stembureau (via stembureau@tilburguniversity.edu

11 maart (9:00 uur) - 13 maart (17:00 uur)
Digitale kandidaatstelling via: https://tilburguniversity.digitaleverkiezing.nl 
inloggen met Multi Factor Authentificatie (MFA)

27 maart: publicatie goedgekeurde kandidatenlijsten. 

16 april (9:00 uur) - 18 april (17:00 uur)
Studenten en medewerkers brengen digitaal hun stem uit voor de medezeggenschapsraden via https://tilburguniversity.digitaleverkiezing.nl, inloggen met Multi Factor Authentificatie (MFA).

19 april (13:00 uur): bekendmaking voorlopige verkiezingsuitslag in een openbare zitting. Locatie: MKZ 1

24 april: bekendmaking van de verkiezingsuitslag en online publicatie van het proces-verbaal.

Je ontvangt e-mails van digitaleverkiezing.nl namens Het Stembureau
E-mails die afkomstig zijn van externe e-mailadressen, worden sinds januari ’24 gemarkeerd als “extern” in Outlook. Dat is een beveiligingsmaatregel die je helpt om phishing, spam en andere kwaadaardige e-mails van externe afzenders te identificeren. De markering betekent niet dat het een phishing of spam e-mail is. Het is een hulpmiddel om snel te zien dat het geen interne e-mail is. De komende periode ontvang je meer e-mails van tilburguniversity@digitaleverkiezing.nl die afkomstig zijn van Het Stembureau. We willen benadrukken dat het goed is om bij twijfel over de legitimiteit van een e-mail altijd navraag te doen bij een collega, leidinggevende of IT-support. 

Universiteitsraad

Studentenfracties:

Overige kandidaten:

 • Anotida Chingombe 
 • Jakub Kureš
 • Jonathan Schlinkert
 • Roeland van den Dool
 • Yazan Al Zghir

Medewerkersfracties:

Overige kandidaten:

 • Cécile Verhaar
 • Rob van Otterlo
Faculteitsraad TiSEM

Studentenfracties:

 • Fractie ECCO 
 • Active TiSEM

Overige kandidaten:

 • A

Medewerkersfracties:

 

Overige kandidaten:

 • Cristian Dobre
 • Eirini Spiliotopoulou
 • Anne-Mette Hermans
 • Robin Bauwens
 • Gaëtan Mertens
 • Ivana Vranjes
 • Leonie Vogelsmeier
 • Petra Habets
 • Quita Muis
 • Renata Kenda
 • Sanne Nijs
 • Nina van den Bosch
 • Wouter De Baene
Faculteitsraad TSB
 • Fractie Stimulus 
 • Active TSB 

Overige kandidaten:

 • Maia Vukmir
 • Tim Hopstaken
Faculteitsraad TLS
 • Fractie Vrijspraak 
 • Active TLS

Overige kandidaten:

 • Kimberly Smits
 • Zuzanna Maligłówka
 • Jahnavi Tomar
 • Emre Adivar
 • Khalid Berrouayel El-Jbary
 • Ronja Dallner
 • Tina Silić
Faculteitsraad TSHD
 • Active TSHD 

Overige kandidaten:

 • Bashar Abdallah
 • Coen Jonkman
 • Nathalie Verschuur
 • Wulan Bekker
 • Zehra-Hasret Karakilic
Faculteitsraad TST

Student Perspective: er zijn geen verkiezingen nodig aangezien er meer zetels dan kandidaten zijn. 

Fracties Universiteitsraad

De Universiteitsraad bestaat uit negen medewerkers en negen studenten van de universiteit. Zij worden gekozen via jaarlijkse (studenten) of tweejaarlijkse verkiezingen (medewerkers) onder alle studenten en medewerkers. De raad is een serieuze gesprekspartner van het bestuur en oefent formeel invloed uit op het beleid en de gang van zaken binnen de universiteit.

De raad toetst voorgenomen besluiten van het bestuur, signaleert wat er speelt en leeft in de organisatie en stelt waar nodig signalen aan de kaak. Op deze manier draagt de Universiteitsraad bij aan een gezonde en evenwichtige verdeling van belangen en invloed binnen de universiteit.

Lees meer over de Universiteitsraad

Fracties Faculteitsraden

De Faculteitsraad bestaat uit medewerkers en studenten van een faculteit. De raad behartigt de belangen van de studenten en het personeel op het gebied van onderwijs, onderzoek, beleid en besluitvorming. Hiervoor adviseert zij het Managementteam gevraagd en ongevraagd over zaken en ontwikkelingen binnen de faculteit. Daarnaast heeft de raad instemmingsrecht voor zaken als het faculteitsreglement, een deel van de onderwijs- en examenregeling en het Strategisch Plan. Elke faculteit van Tilburg University heeft een eigen Faculteitsraad. 

Lees meer over de Faculteitsraden

Het stembureau

De verkiezingen worden georganiseerd door het stembureau. Conform art. 3.1 van het Kiesreglement is het stembureau samengesteld uit drie tot vijf leden. De leden en, zonodig ten hoogste drie plaatsvervangende leden worden door het College van Bestuur voor een periode van twee jaar benoemd.

Huisregels promotie verkiezingen

Ingevolge art. 1 van de Huisregels kan het College van Bestuur (CvB) bindende aanwijzingen geven aan eenieder die zich bevindt op universitaire terreinen, in universitaire gebouwen en/of gebruik maakt van universitaire voorzieningen. Het CvB heeft in haar vergadering van 26 februari 2008 deze aanwijzingen als uitvoeringsregeling van de Huisregels vastgesteld. 

1. Toepassingsbereik

Deze regeling is van toepassing op on-campus promotieactiviteiten tijdens verkiezingscampagnes voor de medezeggenschapsorganen van TiU. Met de campus worden alle terreinen en gebouwen van TiU bedoeld inclusief het Sportcentrum. In alle gevallen geldt dat instructies van de Afdeling Beveiliging dienen te worden opgevolgd.

2. Posters

Algemeen

a. Buiten de reeds toegewezen reguliere verticale banen, die voor de fracties zijn gereserveerd, mogen er tijdens de verkiezingscampagne op andere plaatsen, zo als vermeld onder 2b t/m 2i ook posters worden opgehangen.
b. Op alle reguliere prikborden, niet bestemd voor studie-/studentenverenigingen, waar normaliter posters hangen mag per fractie één poster worden opgehangen.

2

c. Het is niet toegestaan posters over posters van anderen te hangen. Voor de reguliere prikborden geldt dit nadrukkelijk ook voor posters die andere activiteiten dan de verkiezingen promoten.
d. De teamleider van de afdeling Beveiliging is bevoegd promotiemateriaal dat niet voldoet aan de regels, dan wel anderszins een veiligheidsrisico inhoudt, te verwijderen. Indien mogelijk wordt de betrokken fractie eerst gesommeerd het materiaal binnen één uur, na de constatering van de onregelmatigheid, te verwijderen. Hiervoor neemt de afdeling Beveiliging contact op met de secretaris van het stembureau. De secretaris zal de melding vervolgens onverwijld doorgeven aan de betrokken fractie.
e. Bij onenigheid tussen studentenfracties wordt eerst de voorzitter van het Centraal Overleg van en voor Studenten (COS) om advies gevraagd. Blijft de onenigheid bestaan dan beslist de secretaris van het stembureau.
f. Posters mogen dubbelzijdig op de binnenkant van een raam worden geplakt. Dit houdt in dat twee posters op elkaar bevestigd worden zodat de informatie zowel binnen als buiten zichtbaar is.
g. Warande gebouw
Lid 1
In de foyer van het Warande gebouw zijn 3 ramen nabij de ingang te verdelen onder de kandidaten voor de Universiteitsraad. Elke fractie mag in totaal op één van deze ramen maximaal één verticale baan posters ophangen. Bij onenigheid beslist de secretaris van het stembureau gehoord de voorzitter van de Universiteitsraad.

Lid 2

De 3 ramen naast de ramen genoemd in lid 1 mogen gebruikt worden door kandidaten voor de faculteitsraden. Elke fractie mag in totaal op één van deze ramen maximaal één verticale baan posters ophangen. Bij onenigheid beslist de secretaris van het stembureau gehoord de voorzitter van de Universiteitsraad.
h. Dante gebouw
Lid 1
In de foyer van het Dante gebouw zijn 3 ramen nabij de ingang te verdelen onder de kandidaten voor de Universiteitsraad. Elke fractie mag in totaal op één van deze ramen maximaal één verticale baan posters ophangen. Bij onenigheid beslist de secretaris van het stembureau gehoord de voorzitter van de Universiteitsraad.

3

Lid 2
De 3 ramen naast de ramen genoemd in lid 1, mogen gebruikt worden door kandidaten voor de faculteitsraden. Elke fractie mag in totaal op één van deze ramen maximaal één verticale baan posters ophangen. Bij onenigheid beslist de secretaris van het stembureau gehoord de voorzitter van de Universiteitsraad.
i. Montesquieu gebouw
In het Montesquieu gebouw zijn de eerste vier ramen vanaf de hoofdingang te verdelen onder kandidaten voor de Universiteitsraad en de faculteitsraden. Elke fractie mag in totaal op één van deze ramen maximaal één verticale baan posters ophangen. Bij onenigheid beslist de secretaris van het stembureau gehoord de voorzitter van de Universiteitsraad.

3. Campagnefaciliteiten

Kandidaten zijn in beginsel zelf verantwoordelijk voor het reserveren en gebruiken van faciliteiten om hun campagne te ondersteunen. Daarnaast wordt een aantal faciliteiten via de secretaris van het stembureau aan de fracties aangeboden. De faciliteiten worden uit het algemene verkiezingsbudget bekostigd.
a. Stands
Lid 1
Er zullen een aantal marktkramen/stands gereserveerd worden door de secretaris van het stembureau. Het stembureau zal de deelnemende fracties vragen of zij behoefte hebben aan een stand. De stand is de gehele verkiezingsperiode beschikbaar, met uitzondering van het weekend.
Lid 2
Fracties die deelnemen aan de Universiteitsraadsverkiezing hebben recht op een eigen stand.
Lid 3
Per faculteit kan één stand gereserveerd worden welke fracties die deelnemen aan de faculteitsraadsverkiezing in onderling overleg kunnen huren.
Lid 4
Fracties mogen de eigen stand decoreren op elke wijze die hen goeddunkt, zolang het resultaat veilig is, de stand niet wordt beschadigd en er geen ballonnen worden gebruikt die gevuld zijn anders dan met lucht.
Lid 5
De twee vaste stands (op de Esplanade), de tafels in de verschillende koffiekamers (o.a. Cobbenhagen gebouw en Prisma gebouw) en Food Plaza zijn beschikbaar.

4

reguliere (andere) promotieactiviteiten. Deze stands worden niet ingezet voor verkiezingsactiviteiten.
b. Banners
Het maximum aantal banners dat op het UvT terrein mag worden opgehangen wordt tijdens de verkiezingen uitgebreid van 2 naar 6. Hierbij geldt een maximum van 1 per vereniging. Fracties die een banner willen ophangen moeten zelf zorg dragen voor het maken van de banner, het verkrijgen van toestemming en het reserveren van een plek via de DFB servicedesk. De ophangplekken worden niet exclusief voor de verkiezingen gereserveerd. Banners mogen uitsluitend tussen de bomen op het gazon voor het Koopmans gebouw worden opgehangen.

4. Campagne-activiteiten

Lid 1
Tijdens de verkiezingsperiode zijn de mogelijkheden voor het uitoefenen van promotieactiviteiten verruimd. Campagneactiviteiten mogen plaatsvinden op het gehele UvT-terrein, met uitzondering van de volgende acties/locaties:

 • Het is niet toegestaan promotiemateriaal uit te delen in (les)lokalen/collegezalen tenzij de fractie deze locatie hiervoor zelf heeft gereserveerd.
 • Het is in alle gevallen niet toegestaan om promotieactiviteiten uit te voeren in de bibliotheek. Hierbij hoort ook de gehele loopbrug met trappen.
 • Promotieactiviteiten in het Montesquieu Learning Centre (MLC) en het Goossens Learning Centre zijn niet toegestaan.

Lid 2
Een fractie behoeft voor een activiteit vooraf toestemming van de secretaris van het stembureau in samenspraak met de voorzitter van de Universiteitsraad als deze plaatsvindt op een van de volgende locaties:

 • Koopmans gebouw
 • Alle restauratieve voorzieningen
 • De entree van de Esplanade
 • Cobbenhagen gebouw
 • Goossens gebouw (behalve het Learning Centre)

Lid 3
Een aantal restricties (uit de huisregels promotieactiviteiten) op het uitdelen van promotiemateriaal vervallen tijdens de verkiezingen voor de deelnemers aan deze verkiezingen, te weten:
- Het uitdelen van kranten en tijdschriften wordt toegestaan.

5

 • Kandidaten die iets willen uitdelen vanuit de stand hoeven niet meer van te voren aan te geven wat ze zullen uitdelen.
 • Het is toegestaan om voedsel en drinken uit te delen. Hierbij moet voldaan worden aan de horeca en gezondheidswetgeving.

De volgende producten mogen in geen geval worden uitgedeeld.

 • Genotsmiddelen en verdovende middelen (tabak, alcohol, drugs)
 • Kauwgum
 • Commerciële folders
 • Ballonnen gevuld met iets anders dan lucht.
5. Opruimen en sancties

Lid 1
Kandidaten zijn zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van campagnemateriaal. Voor stands en banners gelden de reguliere instructies.
Lid 2
Verkiezingsposters en flyers die in rekken zijn geplaatst, moeten uiterlijk om 23.00 uur op de eerste werkdag na bekendmaking van de niet officiële uitslag zijn verwijderd.
Lid 3
Flyers, folders e.d. die buiten de daarvoor bestemde plaatsen op het universiteitsterrein zijn achtergelaten, dienen dagelijks voor 23.00 uur te zijn verwijderd.
Lid 4

Mocht DFB na deze periode zelf deze materialen moeten verwijderen dan zal de rekening aan het stembureau worden verzonden. Indien een fractie aantoonbaar verantwoordelijk is voor de ontstane kosten, zullen deze kosten, middels het verkiezingsbudget, op de desbetreffende fractie worden verhaald. Indien het niet mogelijk is de verantwoordelijke fractie te achterhalen, zal de rekening betaald worden uit het algemene verkiezingsbudget, zodat de last gelijk over alle partijen wordt verdeeld.

6. SPAM

Het is niet toegestaan algemene adressenlijsten voor studenten en/of medewerkers te gebruiken voor promotiedoeleinden, noch mogen privégegevens oneigenlijk ingezet worden ten behoeve van de verkiezingen. Voor de verkiezingen wordt hierop geen uitzondering gemaakt. Het is wel toegestaan om campagnemail te verzenden naar e-mail adressen waarover een fractie zelf al beschikt.

6

7. Geen voorziening

Daar waar deze regeling geen voorziening kent, wordt beslist door de secretaris van het stembureau.