Universiteitsraad

Campagne voeren voor de verkiezingen

Als je, je eenmaal kandidaat gesteld hebt, wil je natuurlijk wel dat er mensen op je stemmen. De universiteit biedt een aantal middelen om jezelf of de partij te promoten.

Foto's en interviews verkiezingen

Foto’s fracties

Erik van der Burgt, fotograaf maakt foto's van de fracties op 16 en 17 maart 2023. 

Interviews fracties 

Bij iedere raad wordt op de website een interview geplaatst met vertegenwoordigers van de fracties waarop gestemd kan worden. Iedere fractie mag maximaal 2 kandidaten afvaardigen voor een interview.

Sara Terburg zal op 16 en 17 maart interviews afnemen. 

Fracties worden door het Stembureau benaderd over de planning van zowel de fotosessie als het interview. 

Individuele informatie

In de stemapplicatie kan iedere kandidaat een profiel aanmaken met een foto, een verkiezingsleus en de speerpunten zowel in het Nederlands als in het Engels. 

De foto dient een vierkant uitgesneden jpeg afbeelding te zijn met een maximaal formaat van 200x200px en 72 dpi. 

Het plaatsen van bijvoorbeeld een link van de fractie naar een andere website is geen probleem. 

Regels tijdens de campagne

Lees het reglement, onder aan de pagina goed door. De studentenfracties hebben naast het reglement nog een eigen convenant. Dit convenant is terug te lezen op het verkiezingsblog

Eigen promotiemateriaal

Partijen of eenmansfracties die kandidaten hebben gesteld kunnen folders en flyers laten drukken. In de huisregels voor de verkiezingen staat waar de posters kunnen worden opgehangen. 

Regeling Promotiekosten

Partijen of eenmansfracties die bij de laatst gehouden verkiezing één of meer zetels behaalden, komen standaard in aanmerking voor een tegemoetkoming voor propagandakosten. Nieuwe partijen of eenmansfracties die bij deze verkiezingen één of meer zetels behalen, komen ook in aanmerking voor deze tegemoetkoming. Nieuwe partijen die geen zetel behalen, komen niet in aanmerking voor deze tegemoetkoming. Nieuwe partijen die wel een zetel behalen komen wel in aanmerking.

Echter, de betaling vindt pas plaats na de verkiezingen; je zult dus zelf e.e.a. moeten voorschieten.

De vergoedingen voor de partijen die kandidaten stellen zijn:

 • De Universiteitsraad: elke partij maximaal 700 Euro
 • De Faculteitsraad: elke partij maximaal 300 Euro
 • Indien een partij meedoet aan meer dan één verkiezing, heeft de lijst recht op de daarvoor per verkiezing genoemde bedragen, hierbij kan het bedrag maximaal oplopen tot 1000 Euro.

De kosten kunnen direct na de verkiezingen onder toevoeging van facturen, nota's en dergelijke per fractie gedeclareerd worden bij het stembureau, stembureau@tilburguniversity.edu. De declaraties dienen uiterlijk 31 december 2023 in het bezit te zijn van het stembureau.

Huisregels promotie verkiezingen

Elke medewerker en student van Tilburg University heeft recht op medezeggenschap. Dat is bij onze universiteit zowel centraal (via de Universiteitsraad) als decentraal (via de faculteitsraden en dienstraden) geregeld.

De Universiteitsraad en faculteitsraden bestaan voor de helft uit personeelsleden en voor de helft uit studenten; in dienstraden hebben alleen personeelsleden zitting. Tijdens de verkiezingen zal er een aangepaste promotieregeling bestaan op grond waarvan de promotieactiviteiten zullen plaatsvinden. Deze regeling werkt zowel aanvullend als vervangend voor bepalingen uit de huisregels promotieactiviteiten.

Ingevolge art. 1 van de Huisregels kan het College van Bestuur (CvB) bindende aanwijzingen geven aan eenieder die zich bevindt op universitaire terreinen, in universitaire gebouwen en/of gebruik maakt van universitaire voorzieningen. Het CvB heeft in haar vergadering van 26 februari 2008 deze aanwijzingen als uitvoeringsregeling van de Huisregels vastgesteld. 

1. Toepassingsbereik

Deze regeling is van toepassing op on-campus promotieactiviteiten tijdens verkiezingscampagnes voor de medezeggenschapsorganen van TiU. Met de campus worden alle terreinen en gebouwen van TiU bedoeld inclusief het Sportcentrum. In alle gevallen geldt dat instructies van de Afdeling Beveiliging dienen te worden opgevolgd.

2. Posters

Algemeen

a. Buiten de reeds toegewezen reguliere verticale banen, die voor de fracties zijn gereserveerd, mogen er tijdens de verkiezingscampagne op andere plaatsen, zo als vermeld onder 2b t/m 2i ook posters worden opgehangen.
b. Op alle reguliere prikborden, niet bestemd voor studie-/studentenverenigingen, waar normaliter posters hangen mag per fractie één poster worden opgehangen.

2

c. Het is niet toegestaan posters over posters van anderen te hangen. Voor de reguliere prikborden geldt dit nadrukkelijk ook voor posters die andere activiteiten dan de verkiezingen promoten.
d. De teamleider van de afdeling Beveiliging is bevoegd promotiemateriaal dat niet voldoet aan de regels, dan wel anderszins een veiligheidsrisico inhoudt, te verwijderen. Indien mogelijk wordt de betrokken fractie eerst gesommeerd het materiaal binnen één uur, na de constatering van de onregelmatigheid, te verwijderen. Hiervoor neemt de afdeling Beveiliging contact op met de secretaris van het stembureau. De secretaris zal de melding vervolgens onverwijld doorgeven aan de betrokken fractie.
e. Bij onenigheid tussen studentenfracties wordt eerst de voorzitter van het Centraal Overleg van en voor Studenten (COS) om advies gevraagd. Blijft de onenigheid bestaan dan beslist de secretaris van het stembureau.
f. Posters mogen dubbelzijdig op de binnenkant van een raam worden geplakt. Dit houdt in dat twee posters op elkaar bevestigd worden zodat de informatie zowel binnen als buiten zichtbaar is.
g. Warande gebouw
Lid 1
In de foyer van het Warande gebouw zijn 3 ramen nabij de ingang te verdelen onder de kandidaten voor de Universiteitsraad. Elke fractie mag in totaal op één van deze ramen maximaal één verticale baan posters ophangen. Bij onenigheid beslist de secretaris van het stembureau gehoord de voorzitter van de Universiteitsraad.

Lid 2

De 3 ramen naast de ramen genoemd in lid 1 mogen gebruikt worden door kandidaten voor de faculteitsraden. Elke fractie mag in totaal op één van deze ramen maximaal één verticale baan posters ophangen. Bij onenigheid beslist de secretaris van het stembureau gehoord de voorzitter van de Universiteitsraad.
h. Dante gebouw
Lid 1
In de foyer van het Dante gebouw zijn 3 ramen nabij de ingang te verdelen onder de kandidaten voor de Universiteitsraad. Elke fractie mag in totaal op één van deze ramen maximaal één verticale baan posters ophangen. Bij onenigheid beslist de secretaris van het stembureau gehoord de voorzitter van de Universiteitsraad.

3

Lid 2
De 3 ramen naast de ramen genoemd in lid 1, mogen gebruikt worden door kandidaten voor de faculteitsraden. Elke fractie mag in totaal op één van deze ramen maximaal één verticale baan posters ophangen. Bij onenigheid beslist de secretaris van het stembureau gehoord de voorzitter van de Universiteitsraad.
i. Montesquieu gebouw
In het Montesquieu gebouw zijn de eerste vier ramen vanaf de hoofdingang te verdelen onder kandidaten voor de Universiteitsraad en de faculteitsraden. Elke fractie mag in totaal op één van deze ramen maximaal één verticale baan posters ophangen. Bij onenigheid beslist de secretaris van het stembureau gehoord de voorzitter van de Universiteitsraad.

3. Campagnefaciliteiten

Kandidaten zijn in beginsel zelf verantwoordelijk voor het reserveren en gebruiken van faciliteiten om hun campagne te ondersteunen. Daarnaast wordt een aantal faciliteiten via de secretaris van het stembureau aan de fracties aangeboden. De faciliteiten worden uit het algemene verkiezingsbudget bekostigd.
a. Stands
Lid 1
Er zullen een aantal marktkramen/stands gereserveerd worden door de secretaris van het stembureau. Het stembureau zal de deelnemende fracties vragen of zij behoefte hebben aan een stand. De stand is de gehele verkiezingsperiode beschikbaar, met uitzondering van het weekend.
Lid 2
Fracties die deelnemen aan de Universiteitsraadsverkiezing hebben recht op een eigen stand.
Lid 3
Per faculteit kan één stand gereserveerd worden welke fracties die deelnemen aan de faculteitsraadsverkiezing in onderling overleg kunnen huren.
Lid 4
Fracties mogen de eigen stand decoreren op elke wijze die hen goeddunkt, zolang het resultaat veilig is, de stand niet wordt beschadigd en er geen ballonnen worden gebruikt die gevuld zijn anders dan met lucht.
Lid 5
De twee vaste stands (op de Esplanade), de tafels in de verschillende koffiekamers (o.a. Cobbenhagen gebouw en Prisma gebouw) en Food Plaza zijn beschikbaar.

4

reguliere (andere) promotieactiviteiten. Deze stands worden niet ingezet voor verkiezingsactiviteiten.
b. Banners
Het maximum aantal banners dat op het UvT terrein mag worden opgehangen wordt tijdens de verkiezingen uitgebreid van 2 naar 6. Hierbij geldt een maximum van 1 per vereniging. Fracties die een banner willen ophangen moeten zelf zorg dragen voor het maken van de banner, het verkrijgen van toestemming en het reserveren van een plek via de DFB servicedesk. De ophangplekken worden niet exclusief voor de verkiezingen gereserveerd. Banners mogen uitsluitend tussen de bomen op het gazon voor het Koopmans gebouw worden opgehangen.

4. Campagne-activiteiten

Lid 1
Tijdens de verkiezingsperiode zijn de mogelijkheden voor het uitoefenen van promotieactiviteiten verruimd. Campagneactiviteiten mogen plaatsvinden op het gehele UvT-terrein, met uitzondering van de volgende acties/locaties:

 • Het is niet toegestaan promotiemateriaal uit te delen in (les)lokalen/collegezalen tenzij de fractie deze locatie hiervoor zelf heeft gereserveerd.
 • Het is in alle gevallen niet toegestaan om promotieactiviteiten uit te voeren in de bibliotheek. Hierbij hoort ook de gehele loopbrug met trappen.
 • Promotieactiviteiten in het Montesquieu Learning Centre (MLC) en het Goossens Learning Centre zijn niet toegestaan.

Lid 2
Een fractie behoeft voor een activiteit vooraf toestemming van de secretaris van het stembureau in samenspraak met de voorzitter van de Universiteitsraad als deze plaatsvindt op een van de volgende locaties:

 • Koopmans gebouw
 • Alle restauratieve voorzieningen
 • De entree van de Esplanade
 • Cobbenhagen gebouw
 • Goossens gebouw (behalve het Learning Centre)

Lid 3
Een aantal restricties (uit de huisregels promotieactiviteiten) op het uitdelen van promotiemateriaal vervallen tijdens de verkiezingen voor de deelnemers aan deze verkiezingen, te weten:
- Het uitdelen van kranten en tijdschriften wordt toegestaan.

5

 • Kandidaten die iets willen uitdelen vanuit de stand hoeven niet meer van te voren aan te geven wat ze zullen uitdelen.
 • Het is toegestaan om voedsel en drinken uit te delen. Hierbij moet voldaan worden aan de horeca en gezondheidswetgeving.

De volgende producten mogen in geen geval worden uitgedeeld.

 • Genotsmiddelen en verdovende middelen (tabak, alcohol, drugs)
 • Kauwgum
 • Commerciële folders
 • Ballonnen gevuld met iets anders dan lucht.
5. Opruimen en sancties

Lid 1
Kandidaten zijn zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van campagnemateriaal. Voor stands en banners gelden de reguliere instructies.
Lid 2
Verkiezingsposters en flyers die in rekken zijn geplaatst, moeten uiterlijk om 23.00 uur op de eerste werkdag na bekendmaking van de niet officiële uitslag zijn verwijderd.
Lid 3
Flyers, folders e.d. die buiten de daarvoor bestemde plaatsen op het universiteitsterrein zijn achtergelaten, dienen dagelijks voor 23.00 uur te zijn verwijderd.
Lid 4

Mocht DFB na deze periode zelf deze materialen moeten verwijderen dan zal de rekening aan het stembureau worden verzonden. Indien een fractie aantoonbaar verantwoordelijk is voor de ontstane kosten, zullen deze kosten, middels het verkiezingsbudget, op de desbetreffende fractie worden verhaald. Indien het niet mogelijk is de verantwoordelijke fractie te achterhalen, zal de rekening betaald worden uit het algemene verkiezingsbudget, zodat de last gelijk over alle partijen wordt verdeeld.

6. SPAM

Het is niet toegestaan algemene adressenlijsten voor studenten en/of medewerkers te gebruiken voor promotiedoeleinden, noch mogen privégegevens oneigenlijk ingezet worden ten behoeve van de verkiezingen. Voor de verkiezingen wordt hierop geen uitzondering gemaakt. Het is wel toegestaan om campagnemail te verzenden naar e-mail adressen waarover een fractie zelf al beschikt.

6

7. Geen voorziening

Daar waar deze regeling geen voorziening kent, wordt beslist door de secretaris van het stembureau.