Silhouet foto Miguel Bruna on Unsplash

Code of conduct

Iedereen is zelf verantwoordelijk om integer te handelen. Met elkaar zijn wij (als organisatie, medewerkers, studenten en gasten) verantwoordelijk voor de integriteit van Tilburg University. De regels in deze Code of Conduct helpen je bij jouw keuzes in gedrag en omgang.

Het is belangrijk dat er binnen Tilburg University een cultuur bestaat waarin we elkaar helpen en elkaar aanspreken op het naleven van normen en waarden omtrent integriteit. De Code Goed Gedrag en Omgangsvormen of  in het kort onze Code of conduct is ingedeeld in zeven thema’s. Elk thema kent een aantal spelregels. 

Op deze site vind je dit de Code of conduct in het kort. De volledige tekst in de PDF is te alle tijde leidend.

De 7 thema's van onze Code of Conduct

Achtergrond van onze Code of conduct

De waarden en principes van onze universiteit vloeien voort uit onze geschiedenis en traditie. Ze helpen ons de uitdagingen van deze tijd aan te gaan. Onze missie Understanding Society is gebaseerd op de christelijke en humanistische tradities waarin wij wortelen. Tilburg University heeft zich altijd sterk gemaakt voor de maatschappelijke inbedding van ons onderwijs en onderzoek. Niet voor niets zijn onze kernwaarden:

Respect

We kunnen alleen goed functioneren als we elkaar respecteren. Dat betekent dat we anderen – binnen en buiten de universitaire gemeenschap – in hun waarde laten, hun vrijheid eerbiedigen en hen geen onnodige schade toebrengen. Respectvol gedrag blijkt onder meer uit het feit dat de universiteit bij het nemen van beslissingen degene betrekt die het aangaat en hierbij ook rekening houdt met de culturele diversiteit. Daarbij en daardoor bevordert de universiteit de zelfstandigheid en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en studenten. Bij sociale en professionele ontmoetingen controleren we of iedereen dezelfde taal spreekt. Zo nee, dan gaan we over op het Engels waarbij inclusie gouden regel is.

Integriteit

Onze professionele organisatie vraagt om integriteit. Integriteit houdt in dat medewerkers, promovendi en studenten bereid en in staat zijn hun taak of studie adequaat, zorgvuldig en betrouwbaar uit te oefenen met oog voor de waarden en belangen die in het geding zijn. Integriteit bevordert openheid en faire omgang tussen medewerkers en studenten. Het betekent dat wie bij en voor Tilburg University werkt, studeert or promoveert betrouwbaar is. Je laat je niet sturen door eigenbelang en eigengewin.

Deskundigheid

Excellent onderwijs en onderzoek stellen hoge eisen aan de expertise van alle medewerkers. Door een combinatie van grote vakinhoudelijke deskundigheid en uitstekende didactische vaardigheden leveren docenten van de universiteit een bijdrage aan de academische vorming van studenten. Zij dagen studenten uit hun intellectuele vermogens optimaal te ontwikkelen. De ambitie van de universiteit vraagt van ieder van ons, zowel van wetenschappelijk als niet-wetenschappelijke medewerkers, een uiterste inspanning om de professionaliteit verder te ontwikkelen.

Betrokkenheid

Tilburg University is betrokken bij mens en maatschappij. Door kwalitatief goed onderwijs en maatschappelijk relevant wetenschappelijk onderzoek levert onze universiteit een bijdrage aan de kwaliteit van de samenleving. Betrokkenheid komt daarnaast tot uitdrukking in de onderlinge verhoudingen. Medewerkers hebben oog en oor voor elkaar en voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor het realiseren van doelstellingen van de universiteit. Wij inspireren elkaar en zijn bereid elkaar aan te spreken. Zo vergroten wij de kwaliteit van werk en studie.

Wie aan Tilburg University werkt of studeert

  • Handelt adequaat en zorgvuldig en is betrouwbaar.
  • Toont respect voor anderen.
  • Draagt vanuit de vakinhoudelijke deskundigheid bij aan een inspirerend werkklimaat.
  • Is betrokken bij mens en maatschappij.

Deze waarden en principes brengen onze medewerkers, studenten en gasten ook in de praktijk in onze eigen werk- en studieomgeving, en vormen de basis voor de 7 thema’s die zijn opgenomen in de Code of Conduct.

Wat als het mis gaat?

Tilburg University hecht grote waarde aan integriteit en verwacht dat iedereen verantwoord omgaat met de ethische aspecten. Maar wat moet je doen als je vermoedt dat iets niet integer is, er iets gebeurt dat niet hoort of je zelf met een dilemma zit?

  • Ga de dialoog aan. Het streven is dat we elkaar durven aan te spreken op gedrag. 
  • Wil je met iemand anders praten? In de routekaart is aangegeven waar je terecht kunt.