Silhouet foto Miguel Bruna on Unsplash

Thema 3: Gebruik van bedrijfsmiddelen

Tilburg University streeft ernaar om zoveel mogelijk middelen te besteden aan onderwijs en onderzoek. Bedrijfsmiddelen zijn in de meeste gevallen met publiek geld bekostigd. Om ook collega’s, medestudenten en gasten van bedrijfsmiddelen gebruik te laten maken, hoor je hier zorgvuldig, doelmatig, rechtmatig en transparant mee om te gaan. Daarom is het niet de bedoeling om bedrijfsmiddelen uit te lenen.

Bedrijfsmiddelen zijn alle middelen en faciliteiten die Tilburg University beschikbaar stelt voor werk, promotie of studie. Denk daarbij aan kantoren, collegezalen, meubilair, kantoorartikelen en apparatuur (software en hardware), maar ook je Tilburg University card of Tilburg University e-mailadres.

Op deze site vind je dit de Code of conduct in het kort. De volledige tekst in de PDF is te alle tijde leidend.

Onze 4 spelregels voor het gebruik van bedrijfsmiddelen

 • 1

  Zorgvuldigheid

  Je handelt correct en zorgvuldig

  Je gedraagt je bij het gebruik van de gebouwen, terreinen en faciliteiten van Tilburg University zodanig dat je

  • geen schade berokkent of overlast bezorgt,
  • je geen inbreuk maakt op een recht van de universiteit of van derden en
  • niet handelt in strijd met wettelijke, of bij Tilburg University geldende voorschriften.
 • 2

  Beperk privégebruik

  Gebruik bedrijfsmiddelen alleen voor werk of studie

  Je gebruikt de bedrijfsmiddelen niet voor een ander doel dan voor het verrichten van jouw werkzaamheden of studie.

  • Je gebruikt ruimtes alleen voor werkzaamheden/studie.
  • Het gebruik van bedrijfsmiddelen is persoonlijk.
  • Je mag door de universiteit beschikbaar gestelde computer, telefoon beperkt privé gebruiken.
 • 3

  Legaal en ethisch

  Je downloadt, bekijkt of verspreid geen illegale content

  Je downloadt geen illegale software. Ook mag je met bedrijfsmiddelen geen pornografische, racistische, discriminerende, beledigende, aanstootgevende of (seksueel) intimiderende teksten en afbeeldingen bekijken, downloaden of verspreiden. Hetzelfde geldt voor het versturen van berichten die kunnen aanzetten tot haat en/of geweld

 • 4

  Onkostendeclaraties

  Je declareert rechtmatig en doelmatig

  Je maakt alleen kosten die redelijk en noodzakelijk zijn voor een goede invulling van je functie. Voor onkostendeclaraties geldt bovendien dat deze moeten voldoen aan de richtlijnen:

  • je hebt veelal vooraf toestemming van je leidinggevende nodig en
  • je volgt de declaratievoorschriften.

Nadere uitwerkingen en richtlijnen

Wat als het misgaat?

Je hebt (een vermoeden van) het niet zorgvuldig gebruik van faciliteiten (gebouwen, terreinen,  infrastructuur) door een medestudent of medewerker. Hieronder valt ook financiële fraude en misbruik van voorzieningen. In de routekaart zie je waar je terecht kunt. Je hoeft niet alle haltes te volgen. Als je liever een halte overslaat dan kan dat, het is vooral belangrijk dat je het bespreekbaar maakt!

Waar kan je terecht?

Als student
 1. Degene die het betreft
 2. De departementsvoorzitter, vicedecaan of decaan
 3. Studentendecaan of onderwijscoördinator
 4. Coördinator integriteit
 5. Meldpunt klokkenluider
Als medewerker
 1. Degene die het betreft
 2. Je leidinggevende
 3. Coördinator integriteit
 4. Meldpunt klokkenluider
Als Promovendus
 1. Degene die het betreft
 2. Je Promotor
 3. Coördinator integriteit
 4. Meldpunt klokkenluider
Als gast
 1. Degene die het betreft
 2. Opdrachtgever
 3. Coördinator integriteit
 4. Meldpunt klokkenluider
Download de routekaart

Waar je wanneer terecht kan, vind je ook in de routekaart