Silhouet foto Miguel Bruna on Unsplash

Thema 5: Goede onderzoekspraktijken

Eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid vormen de leidende principes voor goed onderzoek. Het niet als leidend ervaren van deze principes bedreigt zowel de kwaliteit als de betrouwbaarheid van wetenschappelijk onderzoek als die van de individuele wetenschapper en de universiteit als instituut.

Dit kan leiden tot directe schade, bijvoorbeeld aan de omgeving of proefpersonen, maar kan ook het vertrouwen van de maatschappij of het vertrouwen tussen wetenschappers onderling schaden.
Tilburg University onderschrijft de door Universiteiten van Nederland vastgestelde Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit (2018) en verwacht dat jij deze code naleeft en al het mogelijke doet om de naleving in jouw academische omgeving te bevorderen.  Tilburg University zet zich in voor de bescherming en waarborging van de wetenschappelijke integriteit en stelt zich ten doel:

 • wangedrag en overtredingen te voorkomen;
 • het bewustzijn te vergroten en een cultuur van openheid en transparantie te creëren;
 • voor een transparant proces te zorgen bij de beoordeling van gevallen waarin de wetenschappelijke integriteit in het gedrang kan zijn.

Op deze site vind je dit de Code of conduct in het kort. De volledige tekst in de PDF is te alle tijde leidend.

Onze 11 spelregels voor goede onderzoekspraktijk

 • 1

  Principes wetenschappelijke integriteit

  Je handhaaft de principes voor wetenschappelijk onderzoek

  Je voert wetenschappelijk onderzoek uit in lijn met de principes eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid conform hoofdstuk 2 uit de Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit.

 • 2

  Normen voor goede onderzoekspraktijken

  Je voldoet aan de normen voor goede onderzoekspraktijken

  Je voldoet aan de normen voor goede onderzoekspraktijken die gelden tijdens de verschillende fases van onderzoek (ontwerp, uitvoering, verslaglegging, beoordeling en peer review, communicatie), conform de Gedragscode Wetenschappelijke integriteit, paragraaf 3.2 tot en met 3.7.

 • 3

  Open en inclusieve cultuur

  Je zorgt voor een open, inclusieve en kansengelijke cultuur

  Als begeleider, projectleider, onderzoeksdirecteur, leidinggevende  of bestuurder zorg je voor een open, inclusieve en kansengelijke cultuur voor de onderzoeker.

 • 4

  Naleving van de Gedragscode stimuleren

  Je stimuleert het naleven van normen voor goede onderzoekspraktijk

  Als begeleider, projectleider, onderzoeksdirecteur, leidinggevende of bestuurder stimuleer je de onderzoeker om de normen voor goede onderzoekspraktijken na te leven. Je laat elk handelen na waardoor de onderzoeker wordt aangezet om dit niet te doen.

 • 5

  Geen vertraging of belemmering

  Je vertraagt of belemmert het werk van andere onderzoekers niet

  Je vertraagt of belemmert het werk van andere onderzoekers niet op onbehoorlijke wijze

 • 6

  Verantwoordelijkheid begeleiding promoties en onderzoek

  Je zorgt voor professionele begeleidng en beoordeling van onderzoekers

  Als promotor(es) of projectleider zie je er op toe dat de onderzoeker die je begeleidt voldoet aan de kwaliteits- en integriteitseisen en dat de procedures door de onderzoeker worden nageleefd. Leden van de promotiecommissie dragen zorg voor een professionele beoordeling van het manuscript.

 • 7

  Bespreken/melden

  Je stelt het niet-naleven door anderen van de normen aan de orde

  Je stelt het niet-naleven door anderen van de normen voor goede onderzoekspraktijken of tekortschietende reacties hierop aan de orde. Je uit geen beschuldiging  waarvan je weet of had moeten weten dat deze onjuist is.

 • 8

  Rechtmatig en doelmatig gebruik van onderzoeksgelden

  Je maakt geen oneigenlijk gebruik van onderzoeksgelden.

  Je maakt geen oneigenlijk gebruik van beschikbaar gestelde publieke en/of private onderzoeksgelden.

 • 9

  Academische vrijheid

  Je zorgt dat de academische vrijheid gewaarborgd is

  Je zorgt er voor dat er door derden geen beperkingen worden opgelegd die in strijd zijn met de academische vrijheid. Daarnaast voer je jouw onderzoek onafhankelijk uit en je voorkomt (de schijn van) belangenverstrengeling.

 • 10

  Open Access

  Je maakt onderzoeksdata en -resultaten publiek beschikbaar

  Je maakt de onderzoeksgegevens en de onderzoeksdata na afloop van het onderzoek zoveel mogelijk publiek beschikbaar (“open science”), je kiest waar mogelijk voor publicatie van de onderzoeksresultaten in een Open Access-tijdschrift en plaatst voor zover auteursrechtelijk toegestaan de digitale versie van de publicatie in Pure.

 • 11

  Verklaring wetenschappelijke integriteit

  Je tekent voor naleving van de Gedragscode

  Wetenschappelijk medewerkers en hoogleraren zonder arbeidsovereenkomst met Tilburg University bevestigen met het ondertekenen van een arbeidsovereenkomst of gastvrijheidsovereenkomst dat zij zich inzetten voor verantwoord onderzoek en dat zij al het mogelijke zullen doen om de naleving van de Gedragscode in hun academische omgeving te bevorderen. Alle promovendi leggen een dergelijke verklaring af in het promovendivolgsysteem (Hora Finita).

Nadere uitwerkingen en richtlijnen

Wat als het misgaat?

Je vermoedt een inbreuk op wetenschappelijke integriteit. Denk hierbij aan het bewust of onbewust beïnvloeden of verkeerd interpreteren van onderzoeksresultaten, het fingeren van
gegevens, partijdigheid of afhankelijkheid bij onderzoek, plagiaat of schenden van copyright of ander wangedrag van collega’s. 

In de routekaart zie je waar je terecht kunt. Je hoeft niet alle haltes te volgen. Als je liever een halte overslaat dan kan dat, het is vooral belangrijk dat je het bespreekbaar maakt!

Routekaart: waar kan je terecht?

Als student
 1. Degene die het betreft
 2. Docent of begeleider
 3. Studie adviseur of Studentendecaan
 4. Vicedecaan of Decaan
 5. Vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit
Als medewerker
 1. Degene die het betreft
 2. Collega's, peers
 3. Leidinggevende
 4. Vertrouwenspersoon promovendi
 5. Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit
 6. Commissie Wetenschappelijke Integriteit
Als Promovendus

Bij een inbreuk op wetenschappelijke integriteit:

 1. Degene die het betreft
 2. Collega's, peers
 3. Promotor
 4. Directeur Graduate School
 5. Vertrouwenspersoon promovendi
 6. Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit
 7. Commissie Wetenschappelijke Integriteit
Download de routekaart

Waar je wanneer terecht kan, vind je ook in de routekaart