Silhouet foto Miguel Bruna on Unsplash

Vertrouwenspersonen en andere adviseurs

De vertrouwenspersonen zijn er voor iedereen aan Tilburg University en vormen het aanspreekpunt voor medewerkers, studenten en gasten die te maken hebben met ongewenst gedrag, zoals (seksuele) intimidatie, pesten of discriminatie. Daarbij kunnen problemen met het schenden van wetenschappelijke integriteit voorgelegd worden aan de vertrouwenspersoon voor wetenschappelijke integriteit.

Vertrouwenspersonen ongewenst gedrag

De vertrouwenspersonen zijn er voor iedereen binnen Tilburg University en vormen het aanspreekpunt voor medewerkers, studenten en gasten die te maken hebben met ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie, pesten, agressie en geweld of discriminatie. Ze helpen melders bij het oplossen van problemen en conflicten. Je kunt ook altijd met een vertrouwenspersoon zaken bespreken waarbij vertrouwelijkheid gegarandeerd is.

Meer informatie over de Vertrouwenspersonen ongewenst gedrag.

Vertrouwenspersoon voor wetenschappelijke integriteit

Tilburg University hecht zeer veel waarde aan het oplossen en voorkomen van schendingen van wetenschappelijke integriteit. Iedereen die zelf een probleem heeft met een schending van wetenschappelijke integriteit, of een vermoeden heeft van een dergelijke schending bij anderen, kan dat voorleggen aan de onafhankelijke vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit. Vertrouwelijkheid is uiteraard gegarandeerd.

Meer informatie over de Vertrouwenspersoon voor wetenschappelijke integriteit.

Vertrouwenspersonen promovendi

Vermoedens van misstanden of andere inbreuken op integriteit kunnen door promovendi worden besproken met de vertrouwenspersoon promovendi die bij faculteiten zijn aangesteld.

Studentendecanen

Volgens de WHW (Wet Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek) heeft elke student recht op de diensten van een studentendecaan. Tilburg University heeft drie studentendecanen, die universiteitsbreed en onafhankelijk opereren en een vertrouwenspositie hebben. De studentendecaan begeleidt studenten bij studieproblemen en/of problemen van persoonlijke, financiële en juridische aard, verzorgt informatieoverdracht en heeft een beleidsadvies-functie. De studentendecaan lost het probleem niet op maar kan wel adviseren, bemiddelen en/of doorverwijzen. De studentendecaan adviseert de examencommissie en het College van Bestuur indien een student op grond van bijzondere omstandigheden af wil wijken van de regels.

Meer informatie vind je hier

Studentenpsycholoog

De studentenpsychologen bieden doelgerichte hulp bij studie- en studeerproblemen en levensfase gebonden persoonlijke problemen en begeleiding bij problemen die de studie direct raken. De hulp van studentenpsychogen is laagdrempelig en is beschikbaar voor alle studenten. Meer informatie vind je hier.

Studentenpastor

Studenten kunnen bij de studentenpastor terecht met persoonlijke levensvragen, existentiële vragen, zingevingsvraagstukken, vragen die blijk geven van een verlangen te ontdekken wat goed leven is en hoe je dit vorm kunt geven. Meer informatie vind je hier.

Integriteitscoördinator

De Integriteitscoördinator coördineert en implementeert het integriteitsbeleid en functioneert als meldpunt. Lees meer over de Integriteitscoördinator