De campusgemeenschap van Tilburg University is volop in beweging

Ombudsfunctionaris werknemers

Als werknemer kun je vertrouwelijk en laagdrempelig terecht bij de ombudsfunctionaris als er in de werksituatie een behoefte ontstaat voor onafhankelijk en onpartijdig advies, doorverwijzing of bemiddeling.

Dit kunnen verschillende situaties zijn, zoals problemen in de samenwerking, ongewenst gedrag en integriteitskwesties. De ombudsfunctionaris kan doorverwijzen naar een andere persoon of een onderzoek laten instellen. 

Aanvulling op bestaande hulpstructuur

Hiermee vormt de ombudsfunctie een aanvulling op de bestaande hulpstructuur. Je kunt ook altijd terecht bij de Vertrouwenspersonen Ongewenst Gedrag, Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit, Vertrouwenspersonen Promovendi.

De ombudsfunctionaris werknemers

Tilburg University investeert in het creëren van een veilig werkklimaat. De Ombudsfunctionaris Werknemers draagt op neutrale en onpartijdige wijze bij aan een gezonde, veilige werkomgeving, een inclusieve organisatie en de vergroting van het lerend vermogen van de universiteit. Hij/zij adviseert daartoe het College van Bestuur over ongewenste patronen op het gebied van sociale veiligheid. De ombudsfunctionaris kan naast het geven van gevraagd en ongevraagd advies ook zorgen voor bemiddeling bij conflictsituaties en het behandelen van klachten.

 • Myriam Nijssen

  Myriam Nijssen

  Ombudsfunctionaris Werknemers

  Contact

  Je kunt als werknemer vrijblijvend een afspraak maken. Myriam is op dinsdagen aanwezig (Kamer C 171) en op andere dagen bereikbaar per mail en beschikbaar op afspraak.

Reglement Ombudsfunctionaris werknemers

De Ombudsfunctionaris is neutraal en onpartijdig en heeft steeds oog voor de belangen van zowel de organisatie als die van de werknemer. In het Reglement Ombudsfunctaionaris Werknemers Tilburg University staan de waarborgen beschreven. Ook vind je hier de taken en bevoegdheden van de Ombudsfunctionaris Werknemers en de procedure bij een onderzoek op verzoek van de werknemer.

Wat zijn de taken van de Ombudsfunctionaris werknemers?

Adviseren over ongewenste patronen aan het Collge van Bestuur (CvB)

Een belangrijk doel van de ombudsfunctie is om het lerend vermogen van de organisatie te vergroten, een inclusieve organisatie te bevorderen en het werkklimaat te verbeteren. De Ombudsfunctionaris signaleert ongewenste patronen en adviseert het College van Bestuur daarover. Daarbij kun je denken aan een patroon van ongewenst gedrag of sociale onveiligheid, of voortdurende tekortkomingen in het toepassen van regelgeving of organisatie-invulling. De Ombudsfunctionaris kan daar op eigen initiatief verder onderzoek naar doen.

Advies/bemiddeling/doorverwijzing en onderzoek op verzoek werknemer

Als werknemer kun je een afspraak maken met de Ombudsfunctionaris voor advies of voor bemiddeling, als je niet weet waar je terecht kunt of behoefte hebt aan een luisterend oor. Dit kan betrekking hebben op een grote diversiteit aan vragen en meldingen. Je kunt bovendien een verzoek doen tot onderzoek naar een gedraging van een persoon of orgaan binnen de universiteit. De Ombudsfunctionaris neemt de rollen van speciale commissies of de rechter niet over en verwijst je in dat geval door (zie hierna onder 3).

Overigens kun je voor een luisterend oor ook terecht bij de Vertrouwenspersonen Ongewenst Gedrag, Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit en de Vertrouwenspersonen Promovendi. Daarnaast kunnen zij je ondersteunen bij indiening van een klacht op grond van een van de klachtenregelingen.

Niet bevoegd/afbakening

Op sommige terreinen is de Ombudsfunctionaris niet bevoegd te bemiddelen of onderzoek op verzoek van de werknemer te verrichten.

Voorbeelden

 • Wanneer het een rechtspositionele kwestie betreft of toepassing van de cao of nadere regeling(en);
 • Wanneer er een klachten-, bezwaar- of beroepsprocedure voor is;
 • Wanneer de kwestie onderhanden is bij de rechter of dat zij/hij hier al een uitspraak in heeft gedaan.

Zaken die expliciet belegd zijn bij een speciale commissie zijn opgenomen in onderstaande regelingen:

Is er uit meerdere individuele klachten (bijvoorbeeld ongewenst gedrag) een patroon te herkennen?

Dan kan de Ombudsfunctionaris naar dat patroon wel onderzoek doen. Ook kan de Ombudsfunctionaris de klachtenprocedure(s) als zodanig analyseren en verbetervoorstellen van de procedure doen aan het College van Bestuur.