Blad met gegevens, foto Vladislav Bulatov

Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens in onderzoeksdata

Wie is bij onderzoek verantwoordelijk voor het databeleid?

Een onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van een onderzoeker. Deze is verantwoordelijk voor de naleving van dit beleid en dient te waarborgen dat iedereen die onder zijn/haar verantwoordelijkheid meewerkt aan het onderzoek (bijv. (buiten)promovendi, student-assistenten en studenten) zich houdt aan dit beleid inzake bescherming persoonsgegevens en datamanagement.

Verschillende vormen van verantwoordelijkheid

De onderzoeker

De onderzoeker, gebruikmakend van de voorzieningen die Tilburg University aanbiedt, is zelf verantwoordelijk voor:

  • Het naleven van het Beleid Privacy en Bescherming Persoonsgegevens, inclusief het themabeleid Onderzoek van de universiteit en daarmee de AVG alsmede de Regeling Onderzoeksdatamanagement;  
  • Een goed datamanagement in overeenstemming met de uitgangspunten in de Regeling Onderzoeksdatamanagement en het aanvullende facultaire datamanagementbeleid;
  • Het opstellen van een datamanagementplan voorafgaand aan nieuw onderzoek, in overeenstemming met het facultaire datamanagementbeleid;
  • Veilige  dataopslag tijdens en na afloop van het onderzoek, voor zowel ruwe als bewerkte onderzoeksdata; 
  • Het naleven van artikel 9 van de Regeling Onderzoeksdatamanagement in het geval met of voor derden onderzoek wordt verricht;
  • Het waarborgen dat promovendi en studenten die onder verantwoordelijkheid van de onderzoeker werkzaamheden verrichten de regelingen en het beleid zoals hierboven vermeld naleven.
De decaan van een faculteit

De decaan is verantwoordelijk voor:

Het College van Bestuur

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor: 

  • Het opstellen van een algemeen universitair beleidskader zoals vastgelegd in het Beleid Privacy en Bescherming Persoonsgegevens en in de Regeling Onderzoeksdatamanagement;
  • Het bieden van flankerende kennis, advies en begeleiding bij datamanagement en de verwerking van persoonsgegevens;
  • Het bieden van een adequate infrastructuur voor dataopslag en -beheer;
  • Het uitvoeren, respectievelijk begeleiden van audits.

Verantwoordelijkheden (RASCI) voor wetenschappelijk onderzoek projecten

Lees meer in bijlage 2 van het themabeleid Onderzoek