Blad met gegevens, foto Vladislav Bulatov

Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens in onderzoeksdata

Hoe waarborg je de zorgvuldige omgang met onderzoeksdata met persoonsgegevens?

Dit deel beschrijft de elementen van zorgvuldige omgang met data die van belang zijn tijdens elk onderzoek waarin Persoonsgegevens verwerkt worde. Ook beschrijft het de manier waarop Tilburg University de zorgvuldige omgang met data waarborgt.

Daarbij gaat het om de omgang met contactgegevens van respondenten, de rechten van participanten tijdens het onderzoek, het gebruik van programma’s voor het verzamelen-, opslaan- en analyseren van data, het delen van data, het beveiligen van data en het rapporteren van de resultaten.

Contactgegevens van (potentiële) respondenten

Bestanden met contactgegevens mogen alleen toegankelijk zijn voor noodzakelijke personen:

 • De betrokken hoofdonderzoekers 
 • De leidinggevende. 

Een onderzoeker van Tilburg University die contactgegevens verzamelt en bewaart in het kader van wetenschappelijk onderzoek dient deze volgens de AVG beveiligd op te slaan waarbij beperkte toegang verzekerd is.

De onderzoeker is verantwoordelijk voor het separaat opslaan van het bestand met contactgegevens. De contactgegevens die gelinkt kunnen worden aan de dataset dienen zo snel als mogelijk (binnen 6 maanden tenzij langer noodzakelijk is) door de onderzoeker verwijderd te worden, zolang dit niet conflicteert met belangen van het wetenschappelijk onderzoek.

Wijziging in verzamelde persoonsgegevens

Een onderzoeker kan gedurende het onderzoek besluiten dat aanvullende persoonsgegevens noodzakelijk zijn

Indien er gedurende het onderzoek wijzigingen plaatsvinden in de persoonsgegevens die verzameld worden dan dient de onderzoeker het datamanagementplan aan te passen door middel van een amendement zodat het verwerkingsregister geactualiseerd wordt.

Toegang en beveiliging persoonsgegevens

Binnen Tilburg University krijgen zo min mogelijk personen toegang tot de digitale of fysieke datasets van onderzoek waarin persoonsgegevens verwerkt zijn. Deze toegang beperkt zich meestal tot de betrokken onderzoekers en zijn leidinggevende.

Toegang tot bestanden met persoonsgegevens en archieven

Bestanden persoonsgegevens Toegang is alleen toegestaan voor de betrokken onderzoekers (inclusief student onderzoekers) en de leidinggevende (in verband met back-up)
Archieven Toegang tot digitale en fysieke datasets met persoonsgegevens is alleen toegestaan voor onderzoekers, de departementsvoorzitter en de beheerder van de digitale of fysieke datasets.

Digitale en fysike datasets met persoonsgegevens dienen veilig opgeslagen te worden en zijn alleen toegankelijk voor degene voor wie dit in het kader van het onderzoek noodzakelijk is.

Toegang tot persoonsgegevens

Digitaal

Datasets met persoonsgegevens dienen veilig opgeslagen te worden. Dat wil zeggen:

 • Gepseudonimiseerd: het koppel- of communicatiebestand wordt op de universitaire netwerkschijf (M/Odrive) opgeslagen.
 • Op de beveiligde omgeving van een server van Tilburg University.
 • In een gecontracteerde clouddienst zoals Surf Drive.
 • Alleen in versleutelde of geëncrypteerde vorm op een opslagmedium zoals laptop of USB.

Bij afwezigheid van de onderzoekers op de werkplek dienen computers gelockt te zijn en de werkruimte afgesloten.

Fysiek Documenten met persoonsgegevens dienen veilig opgeslagen te worden in een afgesloten kast of archief. Bij afwezigheid dienen de kasten of archieven afgesloten te zijn en niet toegankelijk voor onbevoegden.
Gebruik van programma’s voor het verzamelen, opslaan, analyseren en delen van data

Het verzamelen van data gedurende het onderzoek kan op diverse manieren plaatsvinden, online, face-to-face, met een papieren vragenlijst, observaties, video-beelden, etc.

De AVG heeft implicaties voor deze manieren van data verzamelen, het gebruik van bestaande of nieuwe data, de tools die gebruikt worden bij het verzamelen van data en eventuele veiligheidsaspecten voortkomend uit de AVG gedurende het onderzoek.

Bij gebruik van applicaties/programma’s van externe leveranciers dient er een verwerkersovereenkomst afgesloten om goede afspraken te maken over verantwoordelijkheden, beveiliging etc.

Verzamelen van data

Indien voor het verzamelen van persoonsgegevens externe applicaties gebruikt worden: Themabeleid Privacy & Bescherming Persoonsgegevens – Wetenschappelijk onderzoek 28 Versie 1.0 – mei 2018

 • Zie voor aanvullende richtlijnen: regeling onderzoeksdatamanagement 
 • Gebruik bij voorkeur de door Tilburg University goedgekeurde applicaties. Hiervan is vastgesteld dat ze voldoen aan alle vereisten van de AVG en dat er een verwerkersovereenkomst is afgesloten. 
 • Indien de onderzoeker een applicatie wil gebruiken die niet op de lijst van goedgekeurde applicaties staat, dan dient hij een verwerkersovereenkomst af te sluiten. 
Opslaan van data

Digitaal

 • Zie regeling onderzoeksdatamanagement voor aanvullende richtlijnen.
 • Alle (ruwe) data dient gepseudonimiseerd opgeslagen te worden op de servers van Tilburg University of op Surfdrive waarbij het koppel- of communicatiebestand wordt opgeslagen op de universitaire netwerkschijf.

  Indien een onderzoeker van een andere (cloud)dienst gebruik wil maken:
  •  Gebruik bij voorkeur applicaties op de lijst door Tilburg University goedgekeurde applicaties. Bij deze applicaties is vastgesteld dat ze voldoen aan alle vereisten van de AVG en dat er een verwerkersovereenkomst is afgesloten.
  • Indien de onderzoeker een applicatie wil gebruiken die niet op deze lijst staat dan dient hij een verwerkersovereenkomst af te sluiten.

Fysiek

Documenten met persoonsgegevens dienen veilig opgeslagen te worden in een afgesloten kast of archief. Bij afwezigheid dienen de kasten of archieven afgesloten te zijn en niet toegankelijk voor onbevoegden.

Indien opslag plaats vindt op een externe locatie of door een externe beheerder dan dient een verwerkersovereenkomst afgesloten te worden.

Analyseren van data

Wordt voor het analyseren van data gebruik gemaakt van applicaties zoals SPSS:

 • Gebruik dan bij voorkeur applicaties op de lijst van door Tilburg University goedgekeurde applicaties. Bij deze applicaties is vastgesteld dat ze voldoen aan alle vereisten van de AVG en dat er een verwerkersovereenkomst is afgesloten.
 • Indien de onderzoeker een applicatie wil gebruiken die niet op deze lijst staat dan dient hij een verwerkersovereenkomst af te sluiten.
Delen van data
 • Het delen van data met collega’s voor een co-analyse of peer review van de analyse mag alleen indien dit op een veilige manier gebeurt. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van versleuteling  (Secure File Transfer).
 • Het delen van data via een cloud service of andere programma’s buiten het beheer van Tilburg University, is alleen toegestaan indien er een verwerkersovereenkomst afgesloten is met de betreffende partij.
Anonimiseren of pseudonimiseren

Indien persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn, maar de data nog niet verwijderd kan worden bijvoorbeeld op basis van controleerbaarheid, moeten de persoonsgegevens in een zo vroeg mogelijk stadium geanonimiseerd of gepseudonimiseerd worden.

 

Overeenkomst en Verwerkersovereenkomst

Het is wettelijke verplicht dat, wanneer een onderzoeker namens Tilburg University persoonsgegevens uitwisselt met , verstrekt aan of ontvangt van een andere organisatie, daar goede contractuele afspraken over worden gemaakt. Wat voor soort overeenkomst gesloten dient te worden is afhankelijk van de rol van Tilburg University en de rol van de andere partij (verwerkingsverantwoordelijke, verwerker). 

Indien in een onderzoek wordt samengewerkt met andere (externe) onderzoeksinstituten of partijen dan dient er een onderzoeksovereenkomst afgesloten te worden waarin afspraken worden gemaakt over de verdeling van verantwoordelijkheden etc. Hiervoor zijn modelovereenkomsten beschikbaar.

Situatie Verplichte overeenkomst
Tilburg University is verwerkingsverantwoordelijke en derde partij is verwerker Verwerkersovereenkomst conform vastgesteld model
Tilburg University is verwerker voor andere verwerkingsverantwoordelijke Verwerkersovereenkomst conform vastgesteld model.

Voorbeeld: Een onderzoek in opdracht waarbij de opdrachtgever het doel en de middelen voor het onderzoek bepaalt en Tilburg University de persoonsgegevens verzamelt en analyseert.
Tilburg University is samen met andere verwerkingsverantwoordelijke

Afspraken in onderzoeksovereenkomst of in aparte overeenkomst over verdeling van verantwoordelijkheden. Denk aan:

 • Wie regelt de rechten van Respondenten (inzage, correctie etc.), wie informeert over de Verwerking (privacy statement) en eventueel een verhaal regeling.
 • Wat mogen partijen met de gegevens doen en geldt er bijvoorbeeld geheimhouding?

Voorbeeld: Ondezoek in opdracht waarbij de opdrachtgever samen met Tilburg University het doel en de middelen voor het onderzoek bepaalt

Afwijken van model verwerkingsovereenkomst

Het verdient in verband met risico’s de voorkeur om de standaard model overeenkomst af te sluiten. Toch kan het nodig zijn dat er afgeweken wordt.

Indien de onderzoeker wil afwijken van het vastgestelde model dan dient hij dit af te stemmen met de data representative van de School. De data representative kan om advies vragen bij de werkgroep data protectie gecoördineerd door de functionaris gegevensbescherming,

De verwerkersovereenkomst dient geautoriseerd te worden door een tekeningsbevoegde, dit is meestal de decaan, faculteitsdirecteur of College van Bestuur.

Verantwoordelijk voor totstandkoming en inhoud overeenkomst De onderzoeker dient voor het afsluiten van de overeenkomst de data representative te consulteren. De data representative ondersteunt hierbij en kan advies vragen van de functionaris gegevensbescherming of de afdeling legal affairs. De verwerkersovereenkomst dient centraal opgeslagen te worden.
Registratie / audit trail De verwerkersovereenkomst (inclusief motivatie in geval van afwijking) dient centraal gearchiveerd te worden. 
Schrijven en publiceren van een artikel

Bij het schrijven van het artikel moet de onderzoeker voorkomen dat er herleidbare persoonsgegevens worden opgenomen in het artikel. Het komt voor dat de onderzoeker wil citeren uit het onderzoek. Dit is mogelijk indien het anoniem kan. Citaten die voortkomen uit webscraping kunnen herleidbaar (eenvoudig te zoeken op internet) en daardoor niet anoniem. Bij voorkeur worden deze geparafraseerd.

Aandachtspunt is de mogelijkheid dat een combinatie van persoonsgegevens herleidbaar is naar individuele personen. Denk bijvoorbeeld aan het uitlichten van een manager van een groot ziekenhuis in de regio Eindhoven in de leeftijdscategorie 45 tot 55 jaar.

Persoonsgegevens in een artikel

De onderzoeker dient te waarborgen dat er geen herleidbare persoonsgegevens opgenomen worden in het artikel door:

Data delen ten behoeve van een review

Tijdens het publicatieproces kan het voor komen dat data gedeeld dienen te worden met peer reviewers. Hierbij dienen de persoonsgegevens vanzelfsprekend zoveel mogelijk beschermd te worden.

Data met herleidbare persoonsgegevens

Indien persoonsgegevens gedeeld moeten worden met peer reviewers:

 • Indien mogelijk Anonimiseren of Pseudonimiseren (waarbij sleutel niet wordt meegestuurd naar de reviewer). 
 • Indien dit niet mogelijk is:
  • Controleer of er reeds een verwerkersovereenkomst is afgesloten met de uitgever.
  • Indien er nog geen verwerkersovereenkomst is: Sluit verwerkersovereenkomst af met uitgever van het tijdschrift.
 • Indien een ruwe dataset wordt vereist. Lever deze dan vrij vanvan herleidbare persoonsgegevens aan.
 • Spreek contractueel af dat de dataset na de review procedure vernietigd worden.

Data zonder herleidbare persoonsgegevens

Indien er datasets gedeeld worden zonder dat er herleidbare persoonsgegevens zijn, dan is dit beleid niet van toepassing. 

Rechten van respondenten tijdens onderzoek

Respondenten mogen zich ook tijdens het onderzoek beroepen op een aantal rechten.

Lees: Wat zijn de rechten van respondenten?