What are my rights

Wat zijn mijn rechten?

Als betrokkene heb je rechten op het gebied van inzage, rectificatie, vergetelheid, beperking van verwerking, overdraagbaarheid van gegevens en recht op bezwaar en recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Recht op inzage

De Algemene verordening gegevensbescherming geeft mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Ze hebben het recht om te vragen welke gegevens Tilburg University van hen heeft. Ze mogen vragen deze gegevens in te zien.

Met behulp van het data register van Tilburg University kunt u zien welke gegevens wij per categorie betrokkene verwerken, voor welk doeleinden deze gegevens verwerken, hoe wij deze gegevens hebben verkregen en aan wie wij de gegevens verstrekken.

Tilburg University streeft naar ruimere transparantie. Via onze portals is meer informatie voor de betrokkene inzichtelijk en te actualiseren.

Voor medewerkers is er ‘My Employee Portal

Voor studenten is er ‘OSIRIS student

Meer informatie

Recht op rectificatie

De Algemene verordening gegevensbescherming geeft mensen het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen, of om hun persoonsgegevens aan te vullen.

Elke organisatie is er verantwoordelijk voor dat de persoonsgegevens die men verwerkt juist zijn, en dat men deze gegevens actualiseert als dat nodig is.

Zijn persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor men verwerkt, onjuist? Dan is de desbetreffende organisatie verplicht om alle redelijke maatregelen te nemen om die gegevens te rectificeren of aan te vullen. Als een organisatie onjuiste of onvolledige persoonsgegevens aan derde partijen heeft verstrekt moet die de aangepaste of aangevulde gegevens ook aan deze organisaties doorgeven.

Tilburg University streeft naar ruimere transparantie. Via onze portals is meer informatie voor de betrokkene inzichtelijk en te actualiseren.

Voor medewerkers is er ‘My Employee Portal

Voor studenten is er ‘OSIRIS student

Meer informatie

Recht op vergetelheid

In Artikel 17 van de Algemene verordening gegevensbescherming is het zogeheten recht op vergetelheid opgenomen. Dit recht houdt in dat organisaties in een aantal gevallen persoonsgegevens moeten wissen als een betrokkene (diegene van wie de organisatie gegevens verwerkt) erom vraagt.

Het recht op vergetelheid geldt niet altijd. Alleen in een aantal duidelijk beschreven situaties is het recht op vergetelheid van toepassing.

Meer informatie

Recht op beperking van verwerking

De Algemene verordening gegevensbescherming geeft mensen in bepaalde situaties het recht op beperking van het gebruik van hun gegevens. Het recht op beperking van de verwerking geldt in situaties die voldoen aan een van de volgende criteria:

  • Gegevens zijn mogelijk onjuist
  • De verwerking is onrechtmatig
  • Gegevens zijn niet meer nodig.
  • Betrokkene maakt bezwaar

Meer informatie

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

De Algemene verordening gegevensbescherming geeft mensen in bepaalde situaties het recht op het ontvangen van de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm ten behoeve van de overdracht aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Indien technisch mogelijk verzorgt Tilburg University deze overdracht naar de andere organisatie zelf. Het recht op dataportabiliteit geldt in situaties die voldoen aan de volgende criteria:

  • Gegevens zijn verkregen op grond van toestemming of overeenkomst
  • De verwerking is geautomatiseerd

Meer informatie

Recht op bezwaar

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft mensen het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van hun persoonsgegevens. Als een organisatie persoonsgegevens verwerkt op grond van een taak van algemeen belang of op grond van een gerechtvaardigd belang, dan hebben de betrokkenen het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van hun gegevens.

Maakt iemand bezwaar tegen het verwerken van zijn persoonsgegevens? Dan moet de organisatie stoppen met deze gegevens te verwerken, tenzij er gronden zijn die zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene. Deze afweging geldt niet bij direct marketing.

Meer informatie

Recht op een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft mensen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudend autoriteit.

Heeft u de gebruikelijke procedures van verzoek en/of bezwaar gevolgd en kunt zich nog niet vinden in het antwoord, dan kunt u een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Het eerste aanspreekpunt voor klachten is de interne toezichthouder, de Functionaris voor de Gegevensbescherming. De contactgegevens vindt u hier (zie 'Functionaris Gegevensbescherming').

Op grond van artikel 36 UAVG kunt u ook een klacht indienen bij de externe toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens.