Geschiedschrijving

Terugkijken op het verleden vormde vanaf het begin van de universiteit als Roomsch-Katholieke Handelshoogeschool in 1927 onderdeel van het kerncurriculum van de opleiding: van de eerste vier hoogleraren vervulde Thomas Goossens, de eerste rector magnificus, de leeropdracht ‘Economische geschiedenis van de Middeleeuwen’ en de schrijver van de onderwijsvisie Cobbenhagen de leeropdracht ‘Algemeene leer en geschiedenis der economie’.

Des te opmerkelijker is het dat de instelling zelf er meer dan vijftig jaar over deed om historisch te reflecteren op de eigen geschiedenis. Pas in 1978 verscheen het eerste deel van de officiële geschiedschrijving over de jaren 1927-1954 (het sterfjaar van Cobbenhagen). Drie jaar later verscheen deel II, over de jaren 1954-1977. Auteur van deel I was prof. dr. Hans Bornewasser (1924-2010), van 1967 tot 1989 hoogleraar kerkgeschiedenis aan de faculteit Theologie. Prof. dr. Hans de Vries (1927), schrijver van deel II, was vanaf 1967 tot en met 1991 hoogleraar in de economische geschiedenis. 

Vooruitlopend op het 75-jarig bestaan van wat toen de Katholieke Universiteit Brabant heette, kreeg prof. dr. Karel Veraghtert (1944), hoogleraar economische geschiedenis (1982-2004) en sociale geschiedenis (1995-2004), in 1999 de opdracht om te werken aan de geschiedschrijving over de periode 1977-2002. In 2002 werden de historisch socioloog dr. Ad van den Oord en bijzonder hoogleraar ‘Cultuur in Brabant’ prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld bij dit project betrokken. Gezien de geringe beschikbare tijd beperkten de laatsten zich tot een documentaire aanpak; diepgaand wetenschappelijk onderzoek was niet mogelijk. In het voorjaar van 2003 - een half jaar na het feitelijke lustrum - verscheen aldus deel III van de geschiedschrijving. De delen I en II werden heruitgegeven met het lustrummotto ’75 jaar waardenvolle universiteit’.

 

Vijftigjarig bestaan Tilburg Law School

Sinds 2003 verschenen twee faculteitsgeschiedenissen: ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Tilburg School of Law in 2013 schreef prof. mr. Beatrix van Erp-Jacobs het bijbehorende jubileumboek. Dr. Tessa Leesen schreef in opdracht van de Tilburg School of Humanities (deels rechtsopvolger van de in 2006 opgeheven TFT) de geschiedenis van de laatste faculteit vanaf haar ontstaan in 1967 tot aan de omwentelingsjaren 2004-2007. In 2022 verscheen de geschiedenis van vijftig jaar Psychologie in Tilburg, een publicatie die in De Psycholoog ‘een aanrader’ werd genoemd ‘voor iedereen met interesse in geschiedenis van psychologie. Het is vooral ook te hopen dat dit boek bestuurders van andere universiteiten, voor zover nog niet gedaan, inspireert een geschiedenis van hun psychologiefaculteit uitgebreid te boekstaven.’

Vijftigjarig bestaan van Tilburg Law School (afbeelding boven)

Vijftig jaar Psychologie in Tilburg

Vijftig jaar Psychologie in Tilburg (afbeelding boven)

Meer over de historie en het academisch erfgoed

Het academisch erfgoed van Tilburg University is een zeer divers geheel van archieven, beeldmateriaal, collecties, apparaten, opgetekende verhalen et cetera die betrekking hebben op de geschiedenis van de universiteit.