Brabant Robot Challenge

Dankzij de robot kan mevrouw van Veldhoven nog zelfstandig thuis wonen

Alweer zo’n drie jaar geleden werd het initiatief in gang gezet door hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen van Tilburg University, die met behulp van promovendus Robbert Coenmans de interdisciplinaire leergang ontwikkelde. Inmiddels is een groeiend netwerk van onderwijsinstellingen en organisaties aan de BRC verbonden. Praktische uitdagingen die robotica met zich meebrengt worden in deze challenge onder de loep genomen.

Pitches voor de vakjury 

Zes interdisciplinaire studententeams bogen zich over uiteenlopende vraagstukken, variërend van: ‘hoe zetten we drones in voor brandbeveiliging?’ tot ‘hoe verlichten we de werkdruk voor onze zorgwerknemers in onze tehuizen?’ De ideeën en conclusies werden gedeeld op het congres van Holland Robotics tijdens de vakbeurs Vision, Robotics & Motion in het groene Veldhovens Koningshof, waar tientallen - in robotica gespecialiseerde - bedrijven hun nieuwste uitvindingen en toepassingen uit de doeken deden. Binnen zeven minuten werden de challenges uitgelegd, het onderzoek gedeeld en de oplossingen gepresenteerd, waarna de vierkoppige jury zich over het werk van de teams boog.

Winnaar Brabant Robot Challenge 2018

Na lang beraad kwam de jury tot een besluit. Zij hielden in hun oordeel rekening met innovativiteit, concrete toepasbaarheid en betaalbaarheid van de ontwikkelde ideeën. Het studententeam van Centrale24 kwam als winnaar uit de bus. Zij beantwoordden de vraag: ‘Hoe kunnen we mevrouw van Veldhoven thuis laten wonen en tegelijk haar veiligheid waarborgen?’ Mevrouw Van Veldhoven is op hoge leeftijd en leeft in angst om te vallen in haar eigen huis. Ze wil graag zelfstandig blijven wonen, maar de risico’s nemen toe. De studenten bedachten een oplossing door een kleine huishoudelijke robot met sensoren in te zetten. Deze robot kan een valpartij detecteren en zo nodig familie, buurtgenoten of hulpdiensten alarmeren.

Studentervaring

Tilburg University filosofiestudente Jaime van den Heuvel nam ook deel aan de challenge en boog zich voor Van Neynsel over de vraag hoe je de werkomstandigheden van zorgverleners verbetert. Zij ervoer de waarde van een interdisciplinaire benadering in de BRC als zeer positief.

“Het leuke van de Brabant Robot Challenge is dat je met verschillende studenten je visie op robotica kunt bediscussiëren. Hier leren alle partijen iets van. Je komt in aanraking met andere vakgebieden en je naar robotica te kijken vanuit verschillende perspectieven. In de ontwikkeling van de robotica is dit erg belangrijk. Als een technicus enkel kijkt naar hoe hij een menselijk mogelijke robot kan realiseren, is het goed dat iemand anders kritische vragen stelt of dit überhaupt wel ethisch is om te doen".

Het is erg belangrijk om in het oog te houden dat mensen bij alles wat ze doen stil kunnen staan bij de consequenties van hun handelen. Een robot kan dit niet op dezelfde wijze als mensen dat kunnen. Wanneer een robot in de industrie slechts assemblerende handelingen hoeft te verrichten, hoeft dit geen probleem te zijn. Maar in zorgsituaties of andere sociale situaties waar een robot wordt ingezet is het erg belangrijk hierover na te denken.

Bij een interdisciplinaire aanpak kijkt de HRM-student naar de consequenties voor het personeel en de student toegepaste gerontologie bijvoorbeeld naar de vraag of ouderen wel zitten te wachten op een dansende robot.”

Initiatiefnemer prof. Ton Wilthagen 

Volgens Ton Wilthagen is de BRC een evenement dat komende jaren zal doorgroeien. En dat is ook noodzakelijk, stelt de hoogleraar arbeidsmarkt.

“Er zijn enorm veel vragen als het aankomt op robotica. Buiten de roboticasector zelf is er erg weinig aandacht voor de rol van robots in ons alledaagse leven. In tal van sectoren zullen robots gestaag, maar wel steeds sneller hun intrede doen. Daarom is het cruciaal dat studenten in alle opleidingen praktijkervaring en kennis opdoen, die zij als toekomstige werknemers op de werkvloeren kunnen inzetten. Ook voor organisaties heeft dat dus meerwaarde.

Met de BRC proberen we dat gezamenlijk én op interdisciplinaire wijze samen met bedrijven en instellingen te organiseren. Men denkt vaak enkel aan vage vergezichten als het woord ‘robot’ valt, terwijl al zoveel concrete toepassingen bestaan en mogelijk zijn. Vanuit efficiëntiedoeleinden en financieel oogpunt zullen veel organisaties robotica zullen omarmen. De zorg is daar een belangrijk voorbeeld van.”

“De ontmenselijking van zorg door de intrede van robotica is een reëel gevaar. Het is cruciaal dat we deze ontwikkelingen scherp in de gaten blijven houden en de juiste beslissingen nemen. Om dat goed te doen is een multidisciplinaire aanpak vereist. Niet alleen technici horen in de weer te zijn met robots. Ook juristen, ethici en sociale wetenschappers moeten hierover nadenken en juist met ontwikkelaars samenwerken.”

Kennis, kunde en karakter uitwisselen tussen de Brabantse onderwijsinstellingen

Met tal van hedendaagse en toekomstige uitdagingen op het vlak van robotica in de samenleving ligt het in de rede dat men de handen ineenslaat. De BRC brengt diverse disciplines bijeen, waardoor men voor elkaar onbekende inzichten kan uitwisselen en daarnaast waardevolle ervaring kan opdoen met hedendaagse robottoepassingen. Waarde toevoegen door samen op te trekken en tegelijkertijd robotica binnen het bereik van studenten brengen. Daar laat de BRC zijn toegevoegde waarde zien.