Werken bij Tilburg University

Werken bij de beste algemene universiteit van Nederland? Volgens onze studenten zijn we al drie jaar op rij de beste en met jouw hulp blijven we dat ook in de toekomst!

Gender Policy


Diversiteit en inclusie in de samenstelling van teams en organisaties leidt tot meer innovatie en een hogere performance. Een evenwichtiger vertegenwoordiging van vrouwen, mensen met een diverse culturele of etnische achtergrond en internationale medewerkers aan Tilburg University is daarom belangrijk. Dit evenwicht is nog niet bereikt op alle niveaus. Om (gender) diversiteit en inclusie te bereiken, werkt Tilburg University hard om het aandeel vrouwen in hogere academische functies te verhogen.

Daarnaast zijn er enkele extra doelen gesteld: salarisongelijkheid tussen mannen en vrouwen opheffen; een inclusief werkklimaat van student tot de top; gender en diversiteit als vanzelfsprekende uitgangspunten in interne en externe communicatie; aandacht voor het gender- en diversiteitsperspectief in onderwijs en onderzoek (zowel bewustwording van bias en stereotypen als het opnemen van niet-dominante perspectieven in het curriculum).

In lijn met het Strategisch Plan 2018-2021 wordt er een nieuwe Gender & Diversity Roadmap ontwikkeld.


Gender Tracks Gender Policy

Philip Eijlander Diversity Program

Dit prestigieuze programma beoogt met het creëren van extra posities op universitair docent (ud), universitair hoofddocent (uhd) en hoogleraar (hgl) niveau, een inhaalslag te maken wat betreft vrouwen in hogere wetenschappelijke functies. Er wordt zowel intern als extern, alsook nationaal en internationaal geworven naar excellent talent. Lees meer over het Philip Eijlander Diversity Program.

Tilburg University Network for Women

The Tilburg University Network for Women

Het Tilburg University Network for Women wil vrouwen versterken in hun carrière door bijeenkomsten te organiseren waar ervaringen, kennis en contacten uitgewisseld kunnen worden. Word lid en ontvang uitnodigingen voor de 3 tot 4 netwerkbijeenkomsten per jaar. Deze hebben zowel een inhoudelijke als sociale component. Thema's en bijeenkomsten.


Gender Johanna Westerdijk

Westerdijk initiatief

100 jaar geleden werd de eerste vrouwelijke hoogleraar aangesteld in Nederland, Johanna Westerdijk. Tegenwoordig, is 18% van de Nederlandse professoren vrouw. Zonder extra maatregelen duurt het tot 2051 tot er een gelijke man-vrouw verdeling in hogere academische functies is. Het doel van het Westerdijk initiatief is om het aantal vrouwelijke hoogleraren versneld te verhogen. Tilburg University draagt bij aan dit initiatief door 4 extra vrouwelijke hoogleraren te benoemen.

Gender Tracks

Tracks

De Aspasia en Tracks training programma’s bieden coaching aan vrouwelijke onderzoekers, ud’s, uhd’s en hgl’s. Deze programma’s omvatten carrièrestrategie, prioriteren, leiderschap, zichtbaarheid, netwerken, profileren, gender dynamiek, en work-life balance. Lees meer over de trainingsprogramma's.


Prestaties

Group Model Building

Om diversiteit binnen teams te bevorderen, formuleren stakeholders binnen een faculteit een gedeelde visie op het bevorderen van gelijkheid voor vrouwen en niet-dominante groepen volgens Group Model Building. Lees meer over deze methode.

Prestaties

Cursus Academisch Leiderschap

In universitaire trainingen voor aanstaande leidinggevenden wordt informatie gegeven over het belang van diversiteit en van gender-beleid in het bijzonder.


Gender Unlimited Festival

Gender Unlimited Festival

Tilburg University celebrates International Women’s Day on March 8 with students, staff, directors and guests. The goal of this event is to add visibility to gender & diversity.
2018 – Connecting to Diversity
2017 – Quality Includes Diversity
2016 –  Sustainability in Career and Care

Salarisongelijkheid

Onderzoek salarisongelijkheid

Tilburg University doet onderzoek naar beloningsongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Dit onderzoek wordt op landelijk niveau en bij Tilburg University uitgevoerd. Doel is het repareren en voorkomen van salarisonderscheid. Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van dr. Marloes van Engen.


Research Support after Pregnancy Leave

Onderzoekondersteuning bij zwangerschap

De onderzoeksondersteuning na zwangerschapsverlof ondersteunt vrouwelijke ud’s en uhd’s in het compenseren van hun verloren tijd aan onderzoek vanwege het zwangerschapsverlof. De regeling biedt vier maanden vrijstelling van onderwijstaken of aanvullende onderzoeksondersteunende opties, zodat deelnemers zich volledig kunnen concentreren op hun onderzoeksoutput en publicaties. Met behulp van dit beleid, worden vrouwen met jonge kinderen verwacht dezelfde kansen voor promotie in de academische wereld te hebben als hun collega’s.

Gender Marloes Engen

Interview met genderdeskundige

Marloes van Engen, ud Human Resource Studies, over het belang van genderbeleid - lees meer...Gender Make yourself heard

Klachtenregeling Ongewenst Gedrag

Tilburg University wil ongewenst gedrag (inclusief seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie) elimineren. Daarom, heeft het College van Bestuur een gedragscode opgesteld en vertrouwenspersonen aangesteld, wiens taak het is om persoonlijke begeleiding te bieden aan hen, die geconfronteerd zijn met ongewenst gedrag. Tilburg University’s 3 vertrouwenspersonen, zijn beschikbaar om een ieder te helpen, die ongewenst gedrag heeft meegemaakt. Lees meer


Doelen

De universiteit stelt in het Strategisch Plan de volgende doelen voor 2021:

  • Van het totaal aantal hoogleraar benoemingen, is tenminste één op de drie vrouw
  • 25% van de hoogleraren is vrouw in 2020
  • 40% van de universitair hoofddocenten is vrouw
  • 33% van het bestuur, CvB, decanen en directeuren is vrouw
  • 33% van de leden van het benoemingsadviescommissies is van dezelfde sekse en bevat bij voorkeur een gender/bias expert
  • Opheffen van salarisongelijkheid tussen mannen en vrouwen
  • Een inclusief werkklimaat van student tot de top
  • De zichtbaarheid van de diversiteit van rolmodellen vergroten
  • Aandacht voor het gender- en diversiteitsperspectief in onderwijs en onderzoek

  Stand van zaken

  Tien jaar geleden was het aandeel vrouwelijke hoogleraren aan Tilburg University slechts 8%. In de laatste 10 jaar zien we een groei van 1% per jaar, resulterend in een huidig percentage van 18% vrouwelijke hoogleraren aan Tilburg University.

  Dankzij de inzet van de universiteit en het gender policy team door de jaren heen zijn er een serie interventies ontwikkeld en ingezet om gelijke kansente bevorderen. Tilburg University maakt een speerpunt van diversiteit & inclusie om de gestelde doelen te behalen.  Contact gender policy

  Voor informatie, opmerkingen of suggesties kun je contact opnemen met het genderbeleidsteam via genderpolicy@tilburguniversity.edu en 013 - 466 2871.


  Ilja Hijink

  beleidsmedewerker diversiteit & inclusie

  Amber Kersten

  student medewerker

  Suzan van Kruijsdijk

  student medewerker