woman with camera

Joks Janssen benoemd tot Professor of Practice ‘Brede welvaart in de regio’

Published: 07 januari 2021 Laatst bijgewerkt: 18 september 2023

Tilburg University heeft dr. ir. Joks Janssen met ingang van 1 januari 2021 benoemd tot Professor of Practice ‘Brede welvaart in de regio’. Janssen is werkzaam bij kennisinstituut Het PON & Telos als senior adviseur-onderzoeker op het terrein van duurzame gebiedsontwikkeling. Hij zal zijn werkzaamheden uitvoeren bij het department Public Governance van de Tilburg School of Economics and Management (TiSEM). Tevens zal hij als coördinator aantreden van de onlangs opgerichte Academische Werkplaats ‘Brede welvaart in de regio’, een initiatief van Tilburg University en Het PON & Telos.

Brede welvaart wordt internationaal gezien als een meer complete manier om de stand van een samenleving en de kwaliteit van leven in kaart te brengen dan alleen de traditionele indicatoren zoals het bruto binnenlands product (BBP). Brede welvaart is BBP-plus: naast de economische parameters worden ook ecologische en sociale aspecten van ons leven meegewogen. Het brede welvaartsperspectief vindt steeds meer weerklank bij bestuurders en beleidsmakers op nationaal en regionaal niveau. Er is de afgelopen jaren al het nodige werk verzet op het vlak van monitoring van brede welvaart. Joks Janssen wil in zijn onderzoek de operationele slag maken van brede welvaart als meetinstrument naar afwegingskader voor regionaal beleid.

Bijdrage aan onderzoek

Met zijn expertise en ervaring op het vlak van ruimtelijke ordening zal hij zich vooral richten op het omgevingsbeleid. Omgevingsplannen bepalen hoe onze dagelijkse leefomgeving wordt ingericht en georganiseerd. Ze zijn direct verbonden met onze kwaliteit van leven. Welke bijdrage kan het beleid voor de fysieke leefomgeving (wonen, infrastructuur, milieu, natuur, cultureel erfgoed en water) en de daarmee verbonden grote ruimtelijke opgaven, zoals de woningbouwopgave, energietransitie en de omslag naar kringlooplandbouw, leveren aan het versterken van brede welvaart in regio’s? De aandacht gaat daarbij uit naar de regiospecifieke werking van het omgevingsbeleid en de bestuurlijke vormgeving daarvan.

Bijdrage aan het onderwijs

Het onderwijs dat Janssen zal verzorgen bevindt zich op het snijvlak van theorie en praktijk. Enerzijds om studenten kennis aan te reiken over hoe brede welvaart kan dienen als denkkader en systematiek van monitoring voor duurzame regionale ontwikkeling, anderzijds om te leren hoe beleidsinterventies kunnen worden onderzocht en beoordeeld. Janssen zal vanuit de Academische Werkplaats (gast)colleges verzorgen in het Governance Lab en in bachelor- en masteropleidingen van Public Governance.

Professor of Practice

De Professor of Practice is een functie voor een innovatieve bestuurder of ondernemer die werkzaam is in een internationaal georiënteerde organisatie. Tilburg University wil daarmee haar impact op de maatschappij en haar banden met de praktijk continu versterken. De omvang van de aanstelling is 0,2 fte.

Dr. ir. Joks Janssen (Berlicum, 1975) is opgeleid als bouwkundige aan de TU in Eindhoven. Hij promoveerde in 2005 (cum laude) op een planninghistorisch proefschrift aan Tilburg University. Janssen heeft een ruime ervaring en expertise op het vlak van (regionaal) ruimtelijke ontwikkeling. Hij was onder meer directeur van de provinciale denktank BrabantKennis en buitengewoon hoogleraar ruimtelijke planning en erfgoed aan Wageningen University. Naast zijn professionele werkzaamheden vervult hij diverse bestuursfuncties op het terrein van stedenbouw, cultuur en erfgoed. 

Noot voor de pers

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met persvoorlichter Annemeike Tan, 013 4662596,  persvoorlichters@tilburguniversity.edu of met Joks Janssen, e-mail  J.Janssen@hetpon.nl, tel. 013 5351535

Voor meer informatie over de Academische Werkplaats ‘Brede welvaart in de regio’, dowload de infosheet.