Tilburg Law School

Bestuurlijk informatierecht in een datatijdperk: nieuwe uitdagingen voor het bestuursrecht?

Datum: Tijd: 13:00 Locatie: Simon Building: Paviljoen S8

Dit seminar beoogt de veelheid aan ontwikkelingen die zich voordoen op het grensvlak van openbaar bestuur, informatie/data en bestuursrecht samen te brengen en daarmee het ‘bestuurlijk informatierecht’ van een nieuwe eigentijdse dimensie te voorzien. Het seminar richt zich daarom primair op een doordenking van het juridische perspectief op overheidsinformatie. Overkoepelende vraag voor het seminar is of en, zo ja, hoe een toekomstbestendig bestuurlijk informatierecht zou moeten worden herijkt in het licht van de ontwikkelingen rond data.

Informatie en data nemen een centrale plaats binnen het openbaar bestuur in. Bestuurlijke besluitvorming is in de kern zelfs een voortdurend proces van informatieverwerking. Waar de overheid beschikt over enorme hoeveelheden informatie, wordt van haar verwacht dat zij deze informatie zorgvuldig inzet om het algemeen belang te behartigen. Om die reden normeert het recht langs verschillende wegen het gebruik van en de toegang tot overheidsinformatie, zoals via de Wet openbaarheid van bestuur, de Archiefwet 1995, de Algemene wet bestuursrecht en de AVG.

De relatie tussen de omgang met overheidsinformatie en het bestuursrecht bevindt zich momenteel in een stroomversnelling. Als gevolg van digitalisering, big data en de opkomst van artificial intelligence zijn de mogelijkheden om overheidsinformatie te benutten legio. Dat geldt niet alleen voor de overheid, maar ook voor de burger. Waar de overheid steeds meer data kan benutten in het kader van geautomatiseerde besluitvorming, wil de burger dergelijke besluitvorming kunnen controleren en overheidsinformatie gebruiken om eigen diensten te ontwikkelen. Dit leidt tot een aantal verschuivingen: van passieve naar actieve openbaarmaking, van papieren naar machinaal-leesbare openbaarmaking, van openbaarmaking naar hergebruik van overheidsinformatie en van inzage in stukken naar uitlegbaarheid van geautomatiseerde besluitvorming. Dit seminar beoogt die verschillende verschuivingen in onderlinge samenhang te adresseren.

  Programma

  Seminar (Simon Building)    
  13.00 - 13.30 Inloop (met koffie/thee)  
  13.30 - 13.40 Opening  
  13.40 - 14.10

  'Burgervriendelijke datacommunicatie en -visualisatie'

   Spreker:  prof. dr. Anne Meuwese (hoogleraar Europees en vergelijkend publiekrecht, Tilburg University)

   Referent: dr. E. Keymolen (universitair docent LTMS, Tilburg University)

   14.10 - 14.40

   'Toegang tot en hergebruik van overheidsdata'

    

   Spreker: prof. dr. Mireille van Eechoud (hoogleraar Informatierecht, Universiteit van Amsterdam)

   Referent: mr. Peter Kits (Deloitte)

   14.40 - 15.10

   'Rechterlijke toetsing van algoritmische besluitvorming'

   Spreker: prof. mr .dr. Jurgen de Poorter (hoogleraar Bestuursrecht, Tilburg University)

   Referent: mr. B.J. van Ettekoven (voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State)

   15.10 - 15.15 Afsluiting van het seminar  
   15.15 - 16.00  Intermezzo (koffie/thee)  
   Oratie (Cobbenhagen Building)    
   16.15 - 17.15

   ‘Willekeur of algoritme? Laveren tussen analoog en digitaal bestuursrecht’ 

   Oratie prof. mr. dr. Johan Wolswinkel

   Deelname en inschrijven

   Het seminar ‘Bestuurlijk informatierecht in een datatijdperk’ is vrij toegankelijk en staat open voor alle wetenschappers, juristen, ambtenaren, etc. die geïnteresseerd zijn in deze materie.

   Wel is aanmelding vooraf noodzakelijk bij het secretariaat van de sectie Staats- en Bestuursrecht: office.CAL@tilburguniversity.edu

   Contactpersoon

   • mw. Yvonne Sminia, secretaresse van de sectie Staats- en Bestuursrecht.

   Route naar Tilburg University

   Bereikbaarheid   Plattegrond Campus

   NWO-MVI onderzoeksproject ‘Citizen-friendly data communication’

   Dit juridische seminar maakt deel uit van het NWO-MVI onderzoeksproject ‘Citizen-friendly data communication’. Dit project richt zich op de vraag of overheden de data waarover zij beschikken, meer, beter en anders beschikbaar zouden moeten stellen aan burgers en bedrijven. Dit vraagstuk wordt binnen het project vanuit juridisch, bestuurlijk-ethisch, sociologisch en visualisatieperspectief benaderd. 

   Meer informatie