TLS - Department of Puvlic Law and Governance - partners

Redress - Revitalising democracy for resilient societies

Gebruikmakend van multi-method onderzoek beziet REDRESS of en hoe hybride democratische innovaties - plebiscitaire en deliberatieve instrumenten in combinatie - de representatieve democratie kunnen versterken, onder welke voorwaarden, en met welke effecten. Ervaringsdeskundigen, valorisatie-experts, internationale en Nederlandse onderzoekersleiders op dit terrein werken daarvoor nauw samen.

Projectleider

  • prof. dr Frank Hendriks

Thema's

  • democratische transformatie en innovatie
  • hybride innovatie en 'mixed models'
  • representatieve en participatieve democratie
  • overleg- en stemmingendemocratie

Duur

Juni 2021 - juni 2026

Achtergrond

We zien een wijdverbreide onvrede met het praktisch functioneren van de representatieve democratie. In Nederland geloven burgers nog sterk in het democratisch idee, maar ze klagen ook dat politici en beleidsmakers slecht luisteren, en weinig leren van wat burgers en samenleving kunnen aandragen. Velen menen dat dit vraagt om democratische innovaties. Voorgestelde innovaties omvatten meer plebiscitaire instrumenten (bijv. correctief referendum, digitaal burgerinitiatief), meer deliberatieve instrumenten (bijv. burgerforum, colloborative editing), maar ook mengvormen daarvan (zoals het Ierse model van een burgerforum opgevolgd door een referendum). Verrassend weinig comparatieve kennis is aanwezig omtrent het design en de effecten van de verschillende varianten, in het bijzonder de hybride varianten. Bovendien, en bovenal, weten we niet of zulke institutionele innovaties de democratische legitimiteit en effectiviteit daadwerkelijk vergroten in een land met een consensueel (polder) model van representatieve democratie. REDRESS wil hier verandering in brengen en mobiliseert hiervoor de benodigde meervoudige expertise: internationaal en nationaal, wetenschappelijk en maatschappelijk.

Partners

In het REDRESS-consortium werken de volgende academische en maatschappelijke partijen samen: Tilburg University, Universiteit Utrecht, Radboud Universiteit, Universiteit Twente, Sociaal Cultureel Planbureau, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Vereniging Nederlandse Gemeenten, ProDemos, Rathenau Instituut, The Broker, LSA Bewoners, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)

Penvoerder namens het consortium: prof. dr. Frank Hendriks – Department of Public Law and Governance, Tilburg Law School

Links/publicaties