Tilburg University department Labour Law and Sociol Policy

Informatie voor studenten Arbeidsrecht

In de master Rechtsgeleerdheid aan Tilburg University kun je – in aanvulling op de generalistische ‘kop’ – naar eigen voorkeur een specialistisch profiel samenstellen. Een ruim aanbod aan arbeidsrechtelijke keuzevakken biedt  je daarbij uitgelezen mogelijkheden voor een arbeidsrechtelijke specialisatie (daarbij inbegrepen het socialezekerheidsrecht). Ook kun je een scriptie op arbeidsrechtelijk terrein schrijven.

Waarom is een arbeidsrechtelijke specialisatie interessant?

Arbeidsrecht is een dynamisch en breed vakgebied dat raakt aan zowel privaat- als publiekrecht. Enerzijds spelen er talrijke vraagstukken van praktische aard op het gebied van werk en inkomen, anderzijds fundamentele rechts(politieke)vragen over de verdeling daarvan. Het arbeidsrechtelijke keuzepalet in de Tilburgse master ‘Rechtsgeleerdheid’ combineert dan ook de academische verdieping en de dagelijkse praktijk.

Je krijgt bijvoorbeeld te maken met de volgende kwesties

 • Onder welke voorwaarden kan een arbeidsovereenkomst rechtmatig eindigen?
 • Wat is de rechtspositie van zogenaamde “flexwerkers”, bijvoorbeeld zzp’ers, uitzendkrachten of oproepkrachten?
 • Kunnen niet-vakbondsleden gebonden worden aan cao-afspraken?
 • Mag iedere werknemer staken?
 • Is er een (grond)recht op gelijk loon voor gelijk werk?
 • Hoe verhoudt het aftoppen van bonussen en topsalarissen zich tot de contractsvrijheid?
 • Welke rol speelt medezeggenschap bij grote reorganisatie binnen een onderneming?
 • Bestaat er een recht op arbeid of zelfs een plicht daartoe voor uitkeringsgerechtigden?

Internationaal

Werkgevers zijn ‘multinationals’ en ook werknemers werken vaker dan vroeger in het buitenland. Je krijgt dus ook te maken met

 • Welke oplossingen hebben andere landen en rechtssystemen voor arbeidsrechtelijke vraagstukken?
 • Welke arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheid zijn van toepassing bij (tijdelijk) werken in het buitenland?
 • Leidt het vrij verkeer van werkenden in de Europese Unie tot ontduiking van nationaal arbeidsrecht?
 • Hoe verhoudt het internationale grondrecht op vakbondsvrijheid en collectief onderhandelen zich tot vrijhandelsverdragen? Wat is de rol van maatschappelijk verantwoord ondernemen voor internationaal opererende ondernemingen?

Greep uit de vraagstukken die aan bod komen in de volgende vakken

 
Arbeidsovereenkomstenrecht Gebonden of vrij keuzevak 1e semester
Collectief Arbeidsrecht Gebonden of vrij keuzevak 2e semester
Arbeidsrecht in sociaal economische context Gebonden (recht-in-context) of vrij keuzevak 2e semester
Ambtenarenrecht Vrij keuzevak 1e semester (niet in 2015!)
Capita Selecta Arbeidsrecht Vrij keuzevak 2e semester
Socialezekerheidsrecht Vrij keuzevak 2e semester
Comparative Labour Law Vrij keuzevak 1e semester
European Labour Law and Social Policy vrij keuzevak 1e semester
nternational Labour Law and Globalisation Vrij keuzevak 2e semester
Transnational Labour Law Vrij keuzevak 2e semester

Deze vakken worden gegeven door uitstekend aangeschreven (gast)docenten die vaak niet alleen in Tilburg maar ook elders werkzaam zijn. Bijvoorbeeld aan een andere universiteit in Nederland of Vlaanderen, of in de advocatuur, het bedrijfsleven en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met deze combinatie aan werkervaring leidt dit docententeam je mede op vanuit het oogpunt van de praktijk en/of een rechtsvergelijkend of transnationaal perspectief. De docenten helpen ook graag bij het samenstellen van het vakkenpakket dat het beste bij je past en bieden - waar mogelijk en gewenst - hulp bij het vinden van een stageplaats.

Veelzijdig

Met een arbeidsrechtelijke specialisatie binnen de Tilburgse master ‘Rechtsgeleerdheid’ kun je veel kanten uit. Zo is arbeidsrecht een veelgevraagd specialisme in de advocatuur en in het bedrijfsleven. Ook bestaan er specialistische arbeidsrechtelijke en sociaalzekerheids-rechtelijke functies bij ministeries, gemeenten en andere (nationale en lokale) overheids-instanties, zoals bijvoorbeeld de SVB en het UWV. Maar een verdiepte kennis van het arbeidsrecht in combinatie met een gedegen generalistische achtergrond in het privaat- en publiekrecht komt je ook in veel andere functies van pas.

Arbeidsrechtelijke vraagstukken gaan over de grenzen aan contractsvrijheid tussen werkgever en werknemer en de doorwerking van (Europese en internationale) grondrechten in arbeidsverhoudingen en socialezekerheidsaanspraken. Wie zich daarin (met goed gevolg) verdiept, wordt een uitstekende jurist die kan schakelen tussen verschillende rechtsgebieden.

Met een arbeidsrechtelijke specialisatie binnen de brede Tilburgse master ‘Rechtsgeleerheid’ kies je voor het profiel van een ‘generalistische specialist’ die inzetbaar is op een breed en uitdagend werkterrein. Juist de combinatie van een generalistische basis in de hoofdgebieden met een arbeidsrechtelijke specialisatie geeft je de flexibele en veelzijdige uitgangspositie die u nodig heeft op de arbeidsmarkt van de 21e eeuw.